Aktuelnosti Vesti

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2021. godini

1
Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Ivanjica za
period od 2021. do 2023. godine i zaključenog Sporazuma o uređivanju
međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne
politike zapošljavanja za 2021.godinu između Nacionalne službe za
zapošljavanje i Opštine Ivanjica od 02.07.2021. godine,
Opština Ivanjica i Nacionalna služba za zapošljavanje-Filijala Čačak,
raspisuju


JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA
SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021. GODINI


I OSNOVNE INFORMACIJE


Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima sa teritorije
opštine Ivanjica koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za
zapošljavanje-Filijale Čačak, Ispostave Ivanjica (u daljem tekstu:
Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od
250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa
invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika
preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva
u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi
je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za
obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja
obavljanja delatnosti.
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih,
osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više
nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi
zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00
dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe
sa invaliditetom.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru
ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis
državna pomoć.
2

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA


Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da
ostvari pod uslovom da je:
– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
– završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u
organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
– ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj
službi,
– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u
tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa
propisima za dodelu državne pomoći.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da
ostvari:
– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti
koji je sastavni deo javnog poziva;
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili
rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili
održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih
obavlja;
– za osnivanje udruženja;
– ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je finansirana
sredstvima Nacionalne službe i/ili opštine Ivanjica.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti
zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.


III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne
službe;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne
službe i
– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva
raspolaže istim.
Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtevom sa biznis
planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom.
U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je
dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i
mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za
odlučivanje o zahtevu podnosioca.
3
Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Nacionalnoj službi za
zapošljavanje-Filijali Čačak, Ispostavi Ivanjica, Ul. Vukadina Stojanovića
br.6, neposredno ili putem pošte na propisanom obrascu.


IV DONOŠENJE ODLUKE


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu
rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene
dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30
dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove
javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti
ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.
Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane
delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a
najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje
obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli
subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani
Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor
filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe
ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.
Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj
tabli Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Čačak, ispostave
Ivanjica.

BODOVNA LISTA – SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
KriterijumiBroj
bodova
1. Planirana vrsta delatnostiProizvodnja i proizvodno zanatstvo,
zdravstvene i intelektualne usluge
15
Uslužno zanatstvo i ostale uslužne
delatnosti i građevinarstvo
8
Hoteli, restorani i ostale
ugostiteljske usluge
6
Ostalo0
2. Kategorija licaKategorije teže zapošljivih lica*do 30
Ostala lica0
3. Potrebni resursi
za otpočinjanje
obavljanja
sopstvenog posla
Poslovni
prostor
Poslovni prostor u vlasništvu
Nije potreban poslovni prostor za
obavljanje delatnosti**
10

4

Poslovni prostor u zakupu0
MAKSIMALAN BROJ BODOVA55

*Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuju na osnovu Akcionog plana
za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u
Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, broj 30/21) i
Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine ivanjica za period od 2021. do 2023.
godine.Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka
iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja
kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 2 boda,
odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina
starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.
** Poslovni prostor se boduje na osnovu dostavljenih dokaza o vlasništvu poslovnog
prostora. Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane
Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban
prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96).
Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati
zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to
sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i
potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći
broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima,
odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.


V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA


Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne
službe (ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe),
Opština Ivanjica i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja
odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na
osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma
donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se
zaključuje do kraja te kalendarske godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije
registrovan u APR;
– fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac
REG);
– fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;
– fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;
– sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
– fotokopija/očitana lična karta žiranta i
– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.
5
Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim
zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere
dostavljene dokumentacije za zaključenje ugovora.
Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja
ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice
korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom
odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju
delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u
skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.),
penzioner.


VI OBAVEZE IZ UGOVORA


Korisnik subvencije dužan je da:
– delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom
sa biznis planom, obavlja kao osnovnu, na teritoriji opštine Ivanjica,i
po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje
najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa
mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema
rešenju APR ili drugog nadležnog organa,
– omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i
uvid u obavljanje delatnosti,
– dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za
realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik
subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih
sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.


VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće
obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom
o zaštiti podataka o ličnosti.
Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe
koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih
otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka
sprovođenja Javnog poziva ili revizije.
Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom,
uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.
Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje
svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na
prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i
zaštitu podataka o ličnosti
6
VIII OSTALE INFORMACIJE


Informacija o meri i delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane, kao i
obrazac zahteva sa biznis planom mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za
zapošljavanje–Ispostavi Ivanjica, na sajtu Nacionalne službe za
zapošljavanje www.nsz.gov.rs, na sajtu Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs
Javni poziv je otvoren od 30.07.2021.godine kada je objavljen na sajtu
Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Opštine Ivanjica, kao i na
oglasnim tablama Nacionalne službe za zapošljavanje-Ispostave Ivanjica i
Opštine Ivanjica, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je
30.08.2021.godine.

О Аутору

Financ