Aktuelnosti Vesti

Konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Ivanjica za period
od 2021. do 2023. godine i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i
obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2021.
godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Ivanjica od 02.07.2021.
godine,
Opština Ivanjica i Nacionalna služba za zapošljavanje-Filijala Čačak, raspisuju


JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE
ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI


I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi na kojima se angažuju nezaposlena lica realizuju se u cilju očuvanja i
unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih sa teritorije opštine Ivanjica koji su
prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Čačak,
Ispostave Ivanjica, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad
sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za
zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.
Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova
ukoliko uključi nezaposlena lica iz sledećih kategorija:
1. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
2. Romi,
3. lica bez završene srednje škole,
4. lica koja posao traže duže od 18 meseci,
5. osobe sa invaliditetom.
Prioritet za uključivanje u meru imaju lica iz navedenih kategorija koja se prvi put
angažuju na javnim radovima.
Pre uključivanja u meru, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti
zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.
Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 (pet) nezaposlenih lica.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri
raspoloživim finansijskim sredstvima.
meseca, u skladu sa

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana
za svako lice uključeno u javni rad.
Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
– socijalne zaštite i humanitarnog rada,
– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
– održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
Javni radovi na kojima se angažuju isključivo osobe sa invaliditetom, mogu se
organizovati u svim oblastima uključujući i oblast kulture. Na javnim radovima
za osobe sa invaliditetom angažuju se najmanje 3 nezaposlene osobe sa
invaliditetom.
Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima
po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00
dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno
srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za
pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena
naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim
oblastima, jednokratno, u visini od:
o 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
o 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
o 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje
obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se
organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne
ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga
socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje
interna potvrda o stečenim kompetencijama ili javno priznata isprava ukoliko
je obuku realizovao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih;
poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se
sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je
završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada
troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već
završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost
potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.


II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE


Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na
kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
organi jedinica lokalne samouprave,
javne ustanove i javna preduzeća,
privredna društva,
preduzetnici,
zadruge i
udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar
Agencije za privredne registre.
Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac –
izvođač javnog rada može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge
obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko
iste redovno izmiruje.


III PODNOŠENJE PRIJAVE

Dokumentacija za podnošenje prijave:
 popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno
razrađenim aktivnostima u termin planu;
 fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac –
izvođač javnog rada nije registrovan u APR-u;
 fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u
oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i
obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku
lokaciju);
 fotokopija licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti
socijalne zaštite – za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite,
odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne
usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život –
personalna asistencija i dr.);
 informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača
javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.
Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti
interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu
Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca –
pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja
novozaposlenih u skladu sa zakonom.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od
značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za
sprovođenje javnih radova.
Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanjeFilijali Čačak, Ispostavi Ivanjica, ul. Vukadina Stojanovića br.6, neposredno ili
putem pošte na propisanom obrascu.


IV DONOŠENJE ODLUKE


Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rangliste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete
prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od
strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog konkursa.
Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno
odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to
steknu uslovi.
Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja
broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave
poslodavca – izvođača javnog rada kome je 2019, 2020. i 2021. godine finansirano
sprovođenje javnog rada u istoj oblasti, u skladu sa iznosom sredstava koji je
opredeljen za sprovođenje mere.
Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se
objavljuje na tabli Nacionalne službe za zapošljavanje-Ispostave Ivanjica.

Oblast sprovođenja
javnog rada
Održavanje i zaštita životne
sredine i prirode
10
Socijalna zaštita i humanitarni
rad
8
Kulturna delatnost8
Održavanje i obnavljanje javne
infrastrukture
5
Dužina trajanja
javnog rada
3 i 4 meseca20
2 meseca10
1 mesec5
Prethodno
korišćena
sredstva po osnovu
javnih radova*
Nisu ranije korišćena sredstva10
Korišćena sredstva u drugim
oblastima u odnosu na podnetu
prijavu
5
Korišćena sredstva u oblasti
socijalne zaštite i
humanitarnog rada ili kulture
5
Korišćena sredstva u istoj
oblasti kao podneta prijava (a
odnosi se na održavanje i
zaštitu životne sredine i
prirode ili održavanje i
obnavljanje javne
infrastrukture)
0
Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada
za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale**
do 10
MAKSIMALAN BROJ BODOVA50

*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva po osnovu javnih radova“ odnosi se na javne radove
sprovedene u 2019, 2020. i 2021. godini, koji su organizovani i finansirani od strane Nacionalne
službe i/ili Opštine Ivanjica. Navedene podatke iz prijave za sprovođenje javnog rada Nacionalna
služba će proveravati uvidom u svoju evidenciju.
**Kriterijum „Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada
za područje nadležne filijale“ podrazumeva da je direktor nadležne filijale doneo odluku o
dodatnim kriterijumima, koja je istaknuta na oglasnoj tabli nadležne filijale uz Javni konkurs. Na
osnovu odluke je moguće dodeliti do 10 bodova, uzimajući u obzir sledeće kriterijume: razvijenost
opštine, društvenu korist koja se ostvaruje kroz realizaciju javnog rada, privredni značaj za razvoj
regiona, mišljenje nadležnog organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave / lokalnog
saveta za zapošljavanje i dr.


V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA


Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju
sredstava za sprovođenje javnog rada, a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog
rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa licima sa
evidencije nezaposlenih.
Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privremenim i povremenim
poslovima ne može biti pre datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada,
niti nakon 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje
javnog rada.
Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe
(ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe),Opština Ivanjica i
poslodavac – izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke
zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši
isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja
kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske
godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:
 ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao
dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 novi termin plan potpisan od strane poslodavca – izvođača javnog rada,
ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena
korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 izjava poslodavca – izvođača javnog rada o imenovanju koordinatora javnog
rada (koordinator angažovanih lica na sprovođenju javnog rada može biti
isključivo zaposleni / radno angažovani koga poslodavac – izvođač javnog rada
opredeli kao odgovornog za izvršavanje ovih poslova);
 specifikacija sredstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima
za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa
namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja
meničnog ovlašćenja / potvrda o otvorenom evidencionom računu i obrazac
overe potpisa (OP obrazac);
 odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom
finansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;
 za pravna lica – dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i potpisan
zahtev za registraciju menica);
 fotokopija / očitana lična karta odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog
rada/žiranta i
 drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.
U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac – izvođač
javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja
ugovornih obaveza:
1. Za preduzetnika:
za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne
blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i
meničnim ovlašćenjem;
za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska
garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci
od dana izdavanja.
2. Za pravno lice:
za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne
blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;
za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska
garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci
od dana izdavanja.
3. Za korisnike javnih sredstava:
izjava odgovornog lica, poslodavca – izvođača javnog rada korisnika
javnih sredstava, da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje
sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja
odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.
*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na
neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost
(preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim
zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.
Status poslodavca – izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja
biće proveren od strane Nacionalne službe, na osnovu raspoloživih podataka
Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.
Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog
nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.
VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:
 radno angažovana lica zadrži do isteka trajanja javnog rada i izvrši prijavu
na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja
nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana vrši
zamenu drugim nezaposlenim licem iz kategorija definisanih Javnim
konkursom, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa
predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada;
pre uključivanja u meru/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru
ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno
lice;
 redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za
obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja
dokaze;
 redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
 redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade
sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
 dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
 organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom
i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 dostavi fotokopiju interne potvrde / javno priznate isprave o stečenim
kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon
završene obuke, na propisanom obrascu;
 mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
 Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid
u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za
realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene;
 dostavi Nacionalnoj službi fotografije mesta izvođenja javnog rada po
završetku javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja
i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne
infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).
U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, poslodavac –
izvođač javnog rada je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih
sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.


VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani
isključivo u svrhu učešća u Javnom konkursu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka
o ličnosti.
Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su
obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj
strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog konkursa
ili revizije.
Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz
primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.
Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih
podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na
pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


VIII OSTALE INFORMACIJE


Informacije o javnom konkursu kao i obrazac prijave, mogu se dobiti u Nacionalnoj
službi za zapošljavanje-Ispostavi Ivanjica, ili na sajtu Nacionalne službe
www.nsz.gov.rs i sajtu Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs.
Javni konkurs traje od 30.07.2021.godine kada je objavljen na sajtu Nacionalne službe
za zapošljavanje, sajtu Opštine Ivanjica i oglasnim tablama Nacionalne službeIspostave u Ivanjici i Opštine Ivanjica, a poslednji rok za prijem prijava za učešće
na javnom konkursu je 30.08.2021.godine.

О Аутору

Financ