Vesti Obaveštenje

Javni poziv nezaposlenima za doidelu subvencije za sapozapošljavanje u 2023.godini

На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Ивањица за период од 2021. до 2023. године  и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину између Националне службе за запошљавање и Општине Ивањица од 22.5.2023. године

Општина Ивањица и Национална служба за запошљавање-Филијала Чачак

Rасписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту:субвенција) намењена је незапосленима са територије општине Ивањица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијале Чачак, Испоставе Ивањица (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује  у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију  у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције  су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је:

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе,
  • завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
  • испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби,
  • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Право на субвенцију  незапослено лице не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
  • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
  • за оснивање удружења;
  • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која je финансирана средствима Националне службе и/или општине Ивањица.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се разматрати у поступку одлучивања за добијање субвенције.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
  • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној служби за запошљавање-Филијали Чачак, Испостави Ивањица, Ул. Вукадина Стојановића бр.6,непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.  

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог захтева,а пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу на страни Националне службе  да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

  БОДОВНА ЛИСТА СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  
  Критеријуми  Број бодова
1. Планирана врста делатностиПроизводња,производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге10
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство8
Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге6
Остало0
2. Категорија лицаКатегорије теже запошљивих лица*до  26
Остала лица0
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 36

*Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21) и Локалног акционог плана запошљавања Општине Ивањица за период од 2021. до 2023. године.Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица за приоритетне категорије додељује се 5 бодова за младе до 30 година старости, особе са инвалидитетом и жене, односно 3 бода за вишкове запослених и Роме.Остале категорије теже запошљивих бодују се са 2 бода.

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева удружују ради оснивања привредног друштва, приликом доношења Одлуке о одобравању субвенције узима се просечан број бодова захтева са бизнис планом свих лица која се удружују.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање-Филијале Чачак, Испоставе Ивањица.

Уколико незапослено лице којем је одобрена субвенција за самозапошљавање одустане од реализације исте, субвенција ће се доделити следећем незапосленом лицу са ранг листе.<

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба,Општина Ивањица и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана,  уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
  • фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
  • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
  • фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
  • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
  • фотокопија/очитана лична карта жиранта и
  • други докази у зависности од статуса жиранта.

Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене документације за закључивање уговора.                                                                                                                                                                            

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом, обавља као основну, на територији општине Ивањица,и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР или другог надлежног органа,
  • омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности,
  • на захтев Националне службе достави доказе о реализацији уговорних обавеза и
  • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација о мери  и делатностима које не могу бити субвенционисане, као и образац захтева са бизнис планом могу се добити у Националној служби за запошљавање–Испостави Ивањица, на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs, на сајту Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

Јавни позив је отворен од 16.6.2023.године када је објављен на сајту  Националне службе за запошљавање и сајту Општине Ивањица, као и на огласним таблама Националне службе за запошљавање-Испоставе Ивањица и Општине Ивањица, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 17.7.2023.године.

О Аутору

WEB MASTER