Vesti Obaveštenje

Javni poziv nezaposlenima za doidelu subvencije za sapozapošljavanje u 2023.godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Ivanjica za period od 2021. do 2023. godine  i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2023.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Ivanjica od 22.5.2023. godine

Opština Ivanjica i Nacionalna služba za zapošljavanje-Filijala Čačak

Raspisuju

JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2023. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje (u daljem tekstu:subvencija) namenjena je nezaposlenima sa teritorije opštine Ivanjica koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Čačak, Ispostave Ivanjica (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje  u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju  u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije  su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
  • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
  • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi,
  • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju  nezaposleno lice ne može da ostvari:

 • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
  • za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
  • za osnivanje udruženja;
  • ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je finansirana sredstvima Nacionalne službe i/ili opštine Ivanjica.

Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se razmatrati u postupku odlučivanja za dobijanje subvencije.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
  • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtevom sa biznis planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijali Čačak, Ispostavi Ivanjica, Ul. Vukadina Stojanovića br.6,neposredno, putem pošte ili elektronskim putem na propisanom obrascu.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.  

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti posle podnetog zahteva,a pre donete odluke o dodeli subvencije, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe  da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

  BODOVNA LISTA SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  
  Kriterijumi  Broj bodova
1. Planirana vrsta delatnostiProizvodnja,proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge10
Uslužno zanatstvo, ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo8
Hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge6
Ostalo0
2. Kategorija licaKategorije teže zapošljivih lica*do  26
Ostala lica0
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 36

*Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuje na osnovu Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, broj 30/21) i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Ivanjica za period od 2021. do 2023. godine.Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica za prioritetne kategorije dodeljuje se 5 bodova za mlade do 30 godina starosti, osobe sa invaliditetom i žene, odnosno 3 boda za viškove zaposlenih i Rome.Ostale kategorije teže zapošljivih boduju se sa 2 boda.

Ukoliko se u cilju obavljanja delatnosti podnosioci zahteva udružuju radi osnivanja privrednog društva, prilikom donošenja Odluke o odobravanju subvencije uzima se prosečan broj bodova zahteva sa biznis planom svih lica koja se udružuju.

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Spisak odobrenih subvencija objavljuje se na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Čačak, Ispostave Ivanjica.

Ukoliko nezaposleno lice kojem je odobrena subvencija za samozapošljavanje odustane od realizacije iste, subvencija će se dodeliti sledećem nezaposlenom licu sa rang liste.<

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Nacionalna služba,Opština Ivanjica i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana,  ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;
  • fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG);
  • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;
  • fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;
  • sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
  • fotokopija/očitana lična karta žiranta i
  • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.                                                                                                                                                                            

Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

 • delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom, obavlja kao osnovnu, na teritoriji opštine Ivanjica,i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR ili drugog nadležnog organa,
  • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
  • na zahtev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
  • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacija o meri  i delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane, kao i obrazac zahteva sa biznis planom mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje–Ispostavi Ivanjica, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs, na sajtu Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

Javni poziv je otvoren od 16.6.2023.godine kada je objavljen na sajtu  Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Opštine Ivanjica, kao i na oglasnim tablama Nacionalne službe za zapošljavanje-Ispostave Ivanjica i Opštine Ivanjica, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 17.7.2023.godine.

О Аутору

WEB MASTER