Aktuelnosti Vesti

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja

Република Србија                                                                                    

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

01 број: 642-3-37/23-01

19.06.2023. године

            На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), члана 56.  Статута општине Ивањица (,,Службени лист општине Ивањица“ број 1/19), а у складу са расписаним Јавним позивом за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години, 01 број 642-3/23 од 15.03.2023. године, и образложеног Предлога одлуке о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Kонкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години, 01 број 642-3-36/23 од 15.06.2023. године, председник општине Ивањица,  као руководилац органа  доноси,

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2023. ГОДИНИ

I

            Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Ивањица за 2023. годину („Службени лист општине Ивањица“, број 15/22), Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА; Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања; Позиција 104/0;  Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања; Економска класификација   454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години, у укупном износу од 7.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Ивањица ( «Службени лист општине Ивањица» бр. 15/22)

            Средства су појединачно одобрена за следеће пројекте:

Р.б.Подносилац пројектаМедијНазив пројектаИзнос
1.Радио Јавор д.о.о. – ИвањицаРадио Јавор„Напредна Ивањица“1.000.000,00
2.Ивањички радио д.о.о. – ИвањицаИвањички радио„Ивањица на длану“950.000,00
3.Новинско издавачко друштво „Чачански глас“ ДООНовинско издавачко друштво «Чачански глас» Д.О.О.„ПРУЖИМО ШАНСУ МЛАДИМА ЗА БОЉЕ СУТРА ИВАЊИЦЕ!“  200.000,00
4.Тим за информисање, културу и развој демократије “Медиа Тим“ –  Ивањицаинфо лига„Промоција женског предузетништва у општини Ивањица“2.200.000,00
5.Студио за фото, видео и пост продукцију 4Н студио Драган Николић,„4Н“„Поглед на свет из угла  ОСИ на територији општине Ивањица“400.000,00
6.  Привредно друштво «ГЗС» доо„вестинет“„Голија –потенцијал развоја туризма ивањичког краја“400.000,00
7.РТВ Голија Д.О.О. ИвањицаТелевизија Голија„Млади и одрживи развој у Ивањици“1.000.000,00
8.ИН –МЕДИА.НЕТ  Иван Николић пр, Чачак„РИНА“„Пољопривредни производи ивањичког краја посебног укуса и квалитета“400.000,00
9.ИЗ мог краја, Чачак„Из мог краја“„Села прошлости и будућности“200.000,00
10.Филип Пауновић, овлашћени представник удружења «рефлектор» ЧачакРефлектор„Ивањица на длану“  100.000,00
11.Драгана Ђендић  пр Агенција за маркетинг и промоцију МИX ПРО АМП, Чачак„АМП ПРЕСС“„Ивањица- разгледница природних лепота“150.000,00

II

Средства нису одобрена за следеће пројекте:

Р.б.Подносилац пројектаМедијНазив пројекта
 Предузеће Конзум Лав доо – медиј: информативни порталинформативни портал www.infopress.rs„ Причаћу ти о Голији “
 Предузеће Конзум Лав доо – медиј: телевизија ЛАВ ПлусТВ ЛАВ Плус„активан одмор – Ивањицатуристичка оаза западне Србије“
 Ивањички радио ДОО ИвањицаИвањица  инфо„Имам нешто важно да ти кажем“
 Друштво за промет и услуге ЧА М.Т.В. телевизија ДОО ЧачакМоја ТВ Чачак„Моја Ивањица – мој град без насиља“
 Радиодифузно предузеће «Студио М» Доо ЧачакРадио Џенарика„На путу одрживог развоја – Ивањица јуче, данас, сутра“
 Савез Срба из регионаЛокал инфо„Одрживо сточарство за развој села општине Ивањица“
 Друштво са ограничном одговорношћу Радио Пожега ДОО ПожегаРадио ПожегаИвањичка културна иницијатива
 Душко Вучетић  видео продукција БИГ МЕДИА Ариљелокал инфо„Одрживa пољопривреда за развој села на територији  општине Ивањица“
 Предузеће ТВ-5 ДОО УжицеТелевизија 5 Ужице„Спорт у Ивањици“
 Телевизија «Телемарк» ДООТелевизија Телемарк„Ивањичка културна позивница“
 Удружење медија и медијских радника„уммр“„Правна сигурност новинара, како се одупрети притисциам и цензури“
 Интернет гроуп ДОО Београд„телеграф.рс“„Ивањица милог лица“

III

            Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена.

IV

На основу овог Решења са учесницима Јавног позива, којима су одобрена средства за суфинансирање пројекaтa производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години, наведеним у тачки I, биће закључени одговарајући уговори.

V

            Ово Решење биће објављено на веб-сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs  и достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник Рeпублике Србије”, број 23/21), члана 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2023. годину („Службени лист општине Ивањица“, број 15/22), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години („Сл.лист општине Ивањица“, број 3/2023)  и Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 1/19), Општинско веће општине  Ивањица расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години, који је објављен 15. марта  2023. године на интернет страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs   и дневном листу „Српски телеграф“.

            Јавни позив је био отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Српски телеграф“ и на званичној интернет страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs. Благовремено је приспело 23 (двадесет три ) пријаве по расписаном Јавном позиву .

На основу члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), Председник општине Ивањица  је Решењем, 01 број 642-3-36/23 од 12.06.2023. године, образовао Комисију за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години    (у даљем тексту: Комисија).

 Комисија је на седници одржаној дана 15.06.2022. године, у сладу са чланом 11. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), узела на увид Записник о испуњности услова за учешће на конкурсу 01 бр. 642-3-35/23 од 19.05.2023. који је сачинила Комисија Одељења за ЛЕР, инвестиције и грађевинске послове, допис Савета за штампу, достављен путем електронске поште од 10.05.2023. године, допис РЕМ-а број 830/2023-1 од 16.05.2023. године, а ради оцењивања учесника конкурса по критеријуима из члана 18. Став 3. Тачка 1. Правилника, односно да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда.

Комисија се приликом оцењивања пројеката придржавала критеријума за оцену пројеката утврђених чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и одељка III. Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години.

 Комисија је донела Предлог о расподели средстава са образложењем  01 број: 642-3-36/23 од 15.06.2023. године  и исти доставила председнику општине на даље поступање, у складу са чланом 24. и 25. Законa о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), чланом 19. и 24. Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17) и Јавним позивом за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица  у 2023. години.

            У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Комисија је дала образложење за сваки пројекат  у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта.

ОбразложењеКомисије  да се средства доделе наведеним подносиоцима пројеката:

 1. Радио Јавор д.о.о. – Ивањица, предложени пројекат Напредна Ивањица“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема и сврха пројекта су од изузетног значаја за информисање грађана локалне заједнице са аспекта унапређења друштвеног развоја, образовања, привредног развоја, културе и очувања културног развоја, социјална питања (незапосленост, инвалиди, пензионери итд.), дакле комплетног јавног живота општине. Циљеви пројекта (општи и остали циљеви ) детаљно су разрађени и усмерени за информисање циљних група у општини Ивањица. Комисија сматра да је план реализације пројектних активности усклађен са циљевима пројекта, резултати и мериторни индикатори резултата у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4,  а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са чланом 18. тачка 2. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

Имајући у виду наведен број медијских садржаја, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи планиран буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.893.500,00. динара, већ у износу од 1.000.000,00 динара у делу оперативних и персоналних трошкова.

 • Ивањички радио д.о.о. Ивањица, предложени пројекат „Ивањица кроз радијску причу“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема и сврха пројекта су од великог значаја за информисање грађана локалне заједнице са аспекта унапређења друштвеног развоја,  и ставарање повољнијег привредног амбијента, области образовања и културе и афирмацији рада образовних и културних институција општине. Комисија посебно наглашава  да је велики број медијских садржаја ( 400 аудио емисија) довољан да се наведене теме детаљно разраде. Комисија сматра да је план реализације пројектних активности усклађен са циљевима пројекта, резултати и мериторни индикатори резултата у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4, , а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са чланом 18. тачка 2. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

Имајући у виду наведен број медијских садржаја, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи планиран буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.600.000,00. динара, већ у износу од 950.000,00 динара у делу оперативних и персоналних трошкова.

 1. Новинско издавачко друштво „Чачански глас“ ДОО, предложени пројекат„ПРУЖИМО ШАНСУ МЛАДИМА ЗА БОЉЕ СУТРА ИВАЊИЦЕ!“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема и сврха пројекта су иновативни са аспекта мапирања проблема младих и унапређења нивоа информисаности у циљу запошљавања младих и усклађивања потребе привреде за одговарајућим кадровима. Такође, проејкат указује на значај унапређења образовања, мере подршке запошљавању, услов живота младих и утицај на надлежне органе за поспешење запосшљавања и смањење економских миграција младих. Комисија истиче да је значајан  број медијских садржаја ( 24 новинарска текста) довољан да се наведене теме детаљно разраде, у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 , 4 и 5, а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са чланом 18. тачка 2. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

Имајући у виду наведен број медијских садржаја, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи планиран буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 707.070,00. динара, већ у износу од 200.000,00 динара.

 1. Тим за информисање, културу и развој демократије “Медиа Тим“  Ивањица, предложени пројекат „Промоција женског предузетништва у општини Ивањица“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема и сврха пројекта су иновативни и од изузетног  значаја за информисање грађана локалне заједнице са аспекта привредног развоја и акцентом на женско предузетништво ( информисање, афирмација, актуелни конкурси институција и могућности за аплицирање итд.) и ставарање повољнијег привредног амбијента за незапослена лица и будуће предузетнице, стручне службе локалне самоуправе и националних институција. Комисија сматра да су добро индентификовани циљ и циљне групе, дати су детаљан опис активности и план реализације пројектних  активности  у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4, а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са чланом 18. тачка 2. алинеја 2. као и због степена организационих и управљачих спососбности предлагача, у складу са  чланом 18. тачка 3. алинеја 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

Имајући у виду наведен број медијских садржаја, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи планиран буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.890.000,00. динара, већ у износу од 2.200.000,00 динара у делу  персоналних трошкова.

 1. Студио за фото, видео и пост продукцију 4Н студио Драган Николић, предложени пројекат „Поглед на свет из угла  ОСИ на територији општине Ивањица“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту:Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1 и 2 Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медиским садржајима.

Пројекат се бави инклузијом ОСИ и оснаживањем њихових породица. Тема пројекта је од великог значаја за остваривање хуманизације друштвене заједнице, посебно у најмлађој старосној групи. Циљне групе су прецизно дефинисане, а циљеви пројекта усмерени на подизање информисаности о потреби и значају инклузије и подизању свести јавности и образовних институција (кроз истинско укључивање у социјални живот), а у складу са наменом  пројекта. Потребе циљних група су јасно идентификоване и добро дефинисане.

Пројекат је иновативан, посебно у домену превода прилога на знаковни језик и испуњава специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о људским правима, посебно структура (ОСИ) које су биле на маргинама друштва и унапређењу правне и социјалне државе. Планиране пројектне активности су јасно и прецизно постављене. Број и структура медијских садржаја, персонални и технички капацитети, као и реализација великог броја пројеката, гарантују реализацију и одрживост пројекта.

У складу са чланом 18. став. 1 тачка 4. алинеја 2. Правилника ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се пројекат не подржи у захтевеном износу од 480.000,00 динара већ у износу од 400,000,00 динара, у делу персоналних трошкова.

 1. Привредно друштво Глас западне Србије доо Чачак- пројектни предлог „Голија –потенцијал развоја туризма ивањичког краја“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту:Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1 и 2 Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Комисија посебно истиче значај и разноврсност медијских садржаја о  развоју туристичких потенцијала и инфраструктуре као предуслова економског развоја планине Голија и као допринос за примарне и секундарне циљне групе и значај развоја туристичке дестинације  за јавно информисање целокупног становништва општине Ивањица и околине,  у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4, а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са  чланом 18. тачка 2. алинеја 2. као и због степена организационих и управљачих спососбности предлагача, у складу са чланом 18. тачка 3. алинеја 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

У складу са чланом 18. став. 1 тачка 4. алинеја 2. Правилника ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се пројекат не подржи у захтевеном износу од 1.500.000,00 динара већ у износу од 400,000,00 динара, у делу персоналних трошкова.

 1. РТВ Голија Д.О.О. Ивањица, предложени пројекат „Млади и одрживи развој у Ивањици“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема и сврха пројекта су иновативни са аспекта потреба  младих у сфвери образовања, интернета, запошљавања, сеоског предузетништва и осталих садржаја за младе у циљу  унапређења нивоа и квалитета информисаности младих и усклађивања потреба са образовним установама,  представницима привреде и  институцијама система за поспешење запошљавања и смањење економских миграција младих. Комисија сматра да је пројектован   број медијских садржаја ( 6 ТВ емисија ) довољан да се наведене теме детаљно разраде, у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 , 4 и 5, а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са чланом 18. тачка 2. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

Имајући у виду наведен број медијских садржаја, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи планиран буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.783.600,00 динара, већ у износу од 1.000.000,00 динара у делу оперативних трошкова.

 1. ИН МЕДИА.НЕТ Иван Николић пр, Чачак, предложени пројекат „Пољопривредни производи ивањичког краја посебног укуса и квалитета“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Пројекат је од изузетне важности за развој економског, пољопривредног и туристичког потенцијала општине Ивањица, у складу са чланом 18. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника. Такође заступљен је иновативни елемент у пројекту, као и новинарско истраживачки приступ у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 5. Правилника. Степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, као и поседовање неопходних ресурса за реализацију пројекта у складу са чланом 18. став 1. тачка 3, алинеје 1. и 3. Правилника су довољан разлог за успешну реализацију пројекта.

Комисија констатује да је буџет предимензиониран, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника о економској оправданости предлога буџета, с тога Комисија предлаже да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.200.000,00 динара већ у износу од 400.000,00 динара, у делу персоналних трошкова.

 1. ИЗ мог краја, Чачак, предложени пројекат „Села прошлости и будућности“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Пројекат је значајан  за развој привредно-економског, пољопривредног и туристичког потенцијала општине Ивањица, јер  на неуобичајен начин – кроз мултимедијалне садржаје  и примере са терена ( 10 видео записа у форми прилога и 10 текстова ) афирмише историју, традицију живота на селу усаглашену са природом у циљу очувања здравог начина живота и потенцијала развоја села, у складу са чланом 18. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника. Такође заступљен је иновативан новинарско истраживачки приступ у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 5. Правилника.  Опис активности и план реализације активности су детаљно разрађени и гарантују успешну реализацију пројекта .

Комисија констатује да је буџет предимензиониран, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника о економској оправданости предлога буџета, с тога Комисија предлаже да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 727.500,00 динара већ у износу од 200.000,00 динара, у делу персоналних трошкова.

 1. Филип Пауновић, овлашћени представник удружења «рефлектор» Чачак предложени пројекат „Ивањица на длану“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема и сврха пројекта су од значаја за информисање грађана локалне заједнице, са аспекта унапређења јавног живота и економског и друштвеног развоја општине и ставарање повољнијег амбијента за квалитетнији живот грађана. Комисија сматра да је опис активности и план реализације пројектних активности усклађен са циљевима пројекта, резултати и мерњиви индикатори резултата, у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4, а успешна реализација пројекта је извесна због степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у складу са чланом 18. тачка 2. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

Имајући у виду наведен број медијских садржаја, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи планиран буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 300.000,00 динара, већ у износу од 100.000,00 динара у делу оперативних и персоналних трошкова.

 1. Драгана Ђендић  пр Агенција за маркетинг и промоцију МИX ПРО АМП, Чачак предложени пројекат „Ивањица – разгледница природних лепота“ .

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту:Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1 и 2 Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Комисија истиче значај и разноврсност медијских садржаја (новинарски текстови и видео прилози, уз напомену да фотографије нису медијски садржај већ представљају допуну новинарских текстова) о  развоју туристичких потенцијала и инфраструктуре као предуслова економског развоја општине Ивањица – природно историјске знаменитости (Јеремића кућа, Камени мост, село Кушићи, Јеренин Град, Римски мост…) и туристичко-географских потенцијала ( планина Голија, језеро Округлица, планина Мучањ…) и допринос за примарне и секундарне циљне групе и значај развоја туристичке дестинације  за јавно информисање целокупног становништва општине Ивањица и околине,  у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3 и 4  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса информисања.

У складу са чланом 18. став. 1 тачка 4. алинеја 2. Правилника ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се пројекат не подржи у захтевеном износу од 600.000,00 динара већ у износу од 150,000,00 динара, у делу персоналних трошкова.

Предлаже  одбијање следећих пројектних предлога:

 1. Предузеће Конзум Лав доо – медиј: информативни портал, предложени пројекат „ Причаћу ти о Голији “.

Наведени пројекат у целини не испуњава критеријуме из члана 18. став 1. Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. тачка 2. алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе) Правлника.

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Предузеће Конзум Лав доо – медиј: телевизија ЛАВ Плус, предложени пројекат „активан одмор – Ивањицатуристичка оаза западне Србије“.

Пројекат у целости не испуњавакритеријуме  из члана 18. став 1. Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. и алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе) и тачка 2. алинеја 4. (разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта) Правилника. У пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми, циљне групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације није на потребном нивоу – тачка 2. алинеја 4. Правилника.

            Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Ивањички радио ДОО Ивањица, предложени пројекат „Имам нешто важно да ти кажем“.

Иако је тема јако осетљива подносилац пројекта даје паушалне процене о структури становништва и степену социјалних потреба ОСИ. Недостаје прецизан формат наведених мултимедијалних медијских садржаја. Циљ пројекта је уопштено дефинисан и циљне групе нису мериторне. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. и алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе) Правилника. Резултати пројекта замењени са активностима.

Евидентна је грешка подносиоца који у делу буџета аплицира за средства из Републичког уместо локалног буџета, у складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. (прецизност и разрађеност пројекта).Комисија сматра да подносилац не располаже довољним професионалним капацитетима за реализацију пројекта.

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Друштво за промет и услуге ЧА М.Т.В. телевизија ДОО Чачак, предложени пројекат „Моја Ивањица – мој град без насиља“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту:Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Тема је актуелна и од значаја за информисање грађана општине Ивањица са аспекта безбедности младих и родне равноправности, али Комисија сматра да пројекат не може допринети повећању нивоа свести и информисаности циљних група у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. Правилника, као и утицаја и изводљивости са становишта степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљних група, у складу са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. Правилника. Комисија сматра да ће се грађани општине Ивањица о сличним темама квалитетније и детаљније информисати из других медија, као и преко других релевантних институција.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Радиодифузно предузеће «Студио М» Доо Чачак, предложени пројекат „На путу одрживог развоја – Ивањица јуче, данас, сутра“.

Пројектне активности у наведеном пројекту не одговарају намени јавног конкурса и не доприноси јачању стручних капацитета медијских посленика. Циљ пројекта је  уопштен и  Комисија скреће пажњу на економску оправданост пројекта у односу на циљ и резултат пројекта.

Примарне циљне групе су оскудно дефинисане и образложене. У специфичним циљевима пројекта налази се да је један од циљева истинито, правовремено и непристрасно информисање јавности, што је суштина рада медија те не може бити пројектна активност, , и није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеје 3 и 4 и тачка 2. алинеја 1 Правилника.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Савез Срба из региона, предложени пројекат „Српско коло Ивањица“. Укупна вредност пројекта 480.000,00, а тражена средства 357.000,00.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Пројектом је предвиђено објављивање серијала текстова посвећених животу Срба у региону и прогнаника у Србији. Тема пројекта је уопштена и прешироко постављена, кроз истраживање није утврђено колико расељених лица живи на подручју општине Ивањица, па се самим тим доводи у питање правилно дефинисање циљне групе, и није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеје 3 и 4 Правилника. Број медијских садржаја у буџету и пријави пројекта није усклађен. Трошкови у буџету се односе углавном на редовно функционисање, а одређене ставке у буџету су неприхватљиве (поштарина, банкарске провизије, најам простора, итд.), и није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеје 1 и 2 Правилника.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Друштво са ограничном одговорношћу Радио Пожега ДОО Пожега, предложени пројекат „Ивањичка културна иницијатива“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Технички је пројекат добро израђен, међутим Комисија сматра да би било нерационално издвајати средства из буџета општине Ивањица за информисање локалног становништва општине Ивањица преко радио Пожеге о културним манифестацијама у њиховом граду и није у складу са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе) Правлника.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Душко Вучетић  видео продукција БИГ МЕДИА Ариље, предложени пројекат „Одрживa пољопривреда за развој села на територији  општине Ивањица“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Ивањица ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту:Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Иако је тема од значаја за информисање становништва из руралних делова општине Ивањица, непрецизност самих садржаја и сам медији (интернет страна ) нису мериторни за информисање наведених циљних група, у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. Правилника, нти су у складу са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљних група) Правилника.

Комисија сматра да ће се грађани општине Ивањица о сличним темама квалитетније и детаљније информисати из других медија, као и преко других институција.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Предузеће ТВ-5 ДОО Ужице, предложени пројекат „Спорт у Ивањици“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Прибој ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским садржајима.

Опис теме и сврха пројекта су детаљно разрађени и образложени, а број медијских садржаја (30 – директни ТВ преноси, ТВ емисије и ТВ прилози и објаве) усклађен са значајем пројекта и потребама циљних група – члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника. Међутим, у складу са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљних група) Правилника, и да ће се грађани општине Ивањица о сличним темама квалитетније и детаљније информисати из других националних и локалних медија и преко других средстава јавног информисања.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

 1. Телевизија «Телемарк» ДОО, предложени пројекат „Ивањичка културна позивница“.

Због непотпуне конкурсне документације стручна Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања на територији општине Ивањица није разматрала па самим тим ни подржала пројекат.

 1. Удружење медија и медијских радника, предложени пројекат „Правна сигурност новинара, како се одупрети притисциам и цензури“.

Подносилац пројекта у опису пројекта под темом: Организација стручног скупа са називом „Правна сигурност новинара, како се одупрети притисцима и цензури“, није испунио намену и услове Конкурса из области јавног информисања на територији општине Ивањица у производњи медијских садржаја, јер се организација стручног скупа не сматра медијским садржајем, у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеје 1, 2 и 3 и тачка 2. алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе) Правлника.

 1. Интернет гроуп ДОО Београд, предложени пројекат „Промовисање економских и еколошких активности општине Ивањица“.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Прибој ради остваривања интереса у области јавног информисања у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима члана 18. став 1. Правилника и то: Мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Опис теме и сврха пројекта су усклађени са значајем и потребама циљних група у складу са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. Правилника. Међутим, у складу са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљних група) Правилника, комисија сматра да ће се грађани општине Ивањица о сличним темама квалитетније и детаљније информисати из других локалних медија и преко других средстава јавног информисања.

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

Решење о расподели средстава објављује се на званичној интернет страни општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs  и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми, у складу са чланом 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

             Сходно члану 26. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Решење је коначно и против њега се може покренути  управни спор.

Чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања прописано је да одлуку (решење) о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу предлога комисије о расподели средстава са образложењем. Председник општине Ивањица  је у целости прихватио предлог о расподели средстава са образложењем Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2023. години,  01 број 642-3-36/23-01 од 15.06.2023. године и донео одлуку као у изреци овог решења.

Поука о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред  Управним судом у року од 30 дана од дана достављања.

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                 Момчило Митровић

О Аутору

WEB MASTER