Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj:  020-6/2023

14. mart  2023. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14, 58/15, 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16, 8/17 i 6/23), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/22), Opštinsko veće opštine Ivanjica,01 broj 06-07/23,  dana 14. marta 2023. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2023. GODINU

            I RASPISUJE SE konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2023. godini, za proizvodnju medijskih sadržaja.

          II Sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/22), na razdelu 4- Opštinska uprava, program 1201-razvoj kulture, programska aktivnost 0004- ostvarivanje i unapređivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ekonomska klasifikacija 454- Subvencije privatnim preduzećima, funkcija 830 – usluge emitovanja i štampanja, pozicija plana u budžetu 102/0.

                Ukupna sredstva za projektno sufinansiranje koja se raspodeljuju, za  proizvodnju medijskih sadržaja iznose 7.000.000,00 dinara ( sedam miliona  dinara).

            III Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog Konkursa, raspodeljuju se u skladu sa uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći).

IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                            Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER