Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u opštini Ivanjica u 2023.godini

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 23/21), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16, 8/17 i 6/23), člana 60. Statuta opštine Ivanjica (“ Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/19), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/22), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 3/2023) Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

            Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Ivanjica; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Ivanjica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

            Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja opština Ivanjica obezbeđuje iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, u ukupnom iznosu od  7.000.000,00 dinara.

            Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 3.000.000,00 dinara.

             Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog Konkursa, raspodeljuju se u skladu sa uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći).

            Sredstva namenjena sufinansiranju projekata proizvodnje medijskog sadržaja dodeljuju se jednokratno ili u više rata, u zavisnosti od toga da li se radi o manjem ili većem iznosu sredstava.

            Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, koji su lokalnog značaja i doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju, može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% opravdanih troškova predloženog projekta, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje projekta koji ne prelazi 50% opravdanih troškova projekta proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

            Opravdani troškovi su troškovi koji su nastali u vezi sa izradom medijskog sadržaja, a naročito:

 1. Procenjeni bruto troškovi zarada i naknada angažovanih lica na proizvodnji medijskih sadržaja
 2. troškovi zakupa prostora, opreme, lokacije i druge neophodne materijalne i nematerijalne imovine za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja;
 3. trošak upotrebe sopstvene imovine (amortizacija);
 4. troškovi uvođenja novih tehnologija sa ciljem unapređenja usluge javnog informisanja (digitalizacija, prilagođavanje medijskih sadržaja osobama sa invaliditetom i dr.);
 5. troškovi istraživanja malog opsega koja imaju za cilj bolje razumevanje navika korišćenja medija, stepen medijske pismenosti i položaja društveno osetljivih grupa u medijima.

            Opravdanim troškovima, ne smatraju se troškovi izdavaštva, troškovi distribucije i troškovi promocije medijskog sadržaja.

            Ako učesnik na tržištu, pored izrade konkretnog medijskog sadržaja obavlja i druge delatnosti u vezi sa izradom medijskog sadržaja ili istovremeno proizvodi više medijskih sadržaja korišćenjem ili angažovanjem istih resursa (npr. ljudskih, materijalnih ili nematerijalnih), u opravdani trošak ulazi srazmerni udeo u zajedničkim troškovima produkcije.

            Srazmerni udeo u zajedničkim troškovima obračunava se na osnovu tržišne cene upotrebe resursa ili na drugi prigodan način kojim se omogućava izračunavanje udela u zajedničkim troškovima.

II  PRAVO UČEŠĆA

            Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnici na Konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja u štampanom i digitalnom formatu mogu biti samo mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja se nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i lica koja su bila u teškoćama u smislu Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restruktuiranje učesnika na tržištu u teškoćama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2021) na dan 31. decembra 2019. godine.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

            Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

            Konkursni materijal se ne vraća.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

            1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

IV  ROKOVI

Konkurs se objavljuje na internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  kao i dnevnim novinama ,, Srpski telegraf”.

            Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ,, Srpski telegraf”  od 15.03.2023. godine  do  30.03.2023. godine .

            Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V  DOKUMENTACIJA

            Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na Konkursu, u tri primerka. Obrazac se preuzima sa internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs
  1. Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
  1. Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 3. Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun), koja nije starija od datuma raspisivanja konkursa;
 4. Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 5. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 6. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa – slobodna forma – overa se vrši kod javnog beležnika);
 7. Potpisana izjava učesnika da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći ( slobodna forma) , kao i da nisu bili u teškoćama u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restruktuiranje učesnika na tržištu u teškoćama („Službeni glasnik RS“, broj 62/21) na dan 31. decembar 2019. godine; ( izjava u prilogu);
 8. Potpisana izjava učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć i/ili de minimis pomoć, u tekućoj fiskalnoj godini, a zade minimis pomoć i u prethodne dve godine,  i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije( slobodna forma);
 9. Potpisana izjava učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć i/ili de minimis pomoć, u tekućoj fiskalnoj godini, a zade minimis pomoć i u prethodne dve godine, i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju( slobodna forma);

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa da predlože članove Komisije.

            Uz predlog za člana Komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

            Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije, da pisanim putem predlože članove Komisije. Uz predlog za člana Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

             Predlozi za članove Komisije dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa (odnosno zaključno sa 30. martom 2023. godine)  u dnevnom listu «Srpski telegraf»  i na veb-sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs na adresu opštine Ivanjica, Ulica Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica, sa naznakom: ,,Predlozi za članstvo u Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja u 2023. godini».

            Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA

            Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta Srbije na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 32250 Ivanjica, ulica V. Marinkovića 1, sa oznakom: punog imena i adrese pošiljaoca i naznaku: „Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja“  ili predajom lično na pisarnici opštine Ivanjica.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 9 do 12 časova na telefon: 032/5150307.

VIII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

            Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Opštini Ivanjica biće obrađivani isključivo u svrhu učešća na Konkursu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog konkursa ili revizije.

Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove opštine Ivanjica čuvaće podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, prava na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 Za učešće na Konkursu, Vaša je zakonska obaveza da nam date Vaše lične podatke, tačne i potpune. U suprotnom nećete moći da ostvarite Vaše pravo učešća.

IX NAPOMENE

            Na sva prava i obaveze koja nisu navedena u ovom Konkursu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći).

                                                              OPŠTINA  IVANJICA

01 broj: 642-3/23 od 14.03.2023. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER