Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu košnica korisnicima u okviru započinjanja sopstvene delatnosti

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 400-41/2017-01

Datum:  20 .04. 2017. god.

I V A NJ I C A

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu,( „Službeni list opštine Ivanjica” br 15/2016) program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, Mere podrške ruralnom razvoju – šifra 002, ukupan iznos 1.000.000,00 dinara,  Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje:

 JAVNI POZIV

      za dodelu  5 košnica za 14 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju osobe ženskog pola sa teritorije opštine Ivanjica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili koje su osigurane na obavezno socijalno osiguranje po osnovu koji ne proizilazi iz radnog odnosa i da nisu korisnice (starosne i poljoprivredne) penzije, izuzev lica koja pripadaju nekoj od ranjivih i marginalizovanih grupa.

 1. Opis javnog poziva: u okviru ovog poziva  vrši se odabir na osnovu definisanih kriterijuma  za 14 žena, koje će biti u prilici da dobiju po 5 košnica sa rojevima radi započinjanja sopstvene proizvodnje meda i ostalih pčelarskih proizvoda. Opština Ivanjica kroz ovaj konkurs želi da podrži i stimuliše svoje sugrađanke stvaranjem šanse i boljih uslova za socijalni i ekonomski napredak u cilju unapređenja položaja žena na teritoriji opštine Ivanjica.

 

 OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica;

 • da je lice punoletno;
 • da lice nije u radnom odnosu i korisnik penzije;
 • da je lice nosilac ili član aktivnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • da lice pripada nekoj od ranjivih i marginalizovanih grupa ( samohrane majke, lica sa invaliditetom, izbegla lica, tehnološki višak, itd..). Pripadnost ovoj grupi nije obavezna, ali svakako prilikom rangiranja nosi veći broj poena.

Uz prijavu, kandidat prilaže sledeću dokumentaciju, i to:

 Prijavni obrazac ( može se preuzeti na sajtu opštine ili u Opštinskoj upravi u kancelariji br. 31)

 • Fotokopija lične karte / odštampana očitana lična karta;
 • Potvrda o evidenciji da se lice vodi kao nezaposleno kod Nacionalne službe za zapošljavanje  ili fotokopija zdravstvene knjižice;
 • Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o nosiocu i članovima domaćinstva;
 • Overena izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva;
 • Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o stočnom fondu;
 • Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o gazdinstvu;
 • Dokaz o visini primanja svih članova domaćinstva ( fotokopija zdravstvene knjižice članova domaćinstva/ potvrda zaposlenih lica o visini mesečne naknade ( za poslednja tri meseca) / fotokopiran penzioni ček, itd..).

Prateća dokumentacija:

Lice koje pripada nekoj od kategorija marginalizovanih i ranjivih grupa dužno je da podnese:

 • Samohrane majke – fotokopija Rešenja o razvodu braka ili Izvod iz matične knjige umrlih.
 • Lice sa invaliditetom – Potvrda o stepenu invaliditeta.
 • Izbegla lica – fotokopija Rešenja o izbegličkom statusu ili Izbeglička legitimacija.
 • Lica koja su proglašena tehnološkim viškom – fotokopija Rešenja o proglašenju tehnološkog viška.

 ( Tražena dokumenta ne mogu biti starija od datuma objavljivanja javnog poziva, izuzev prateće dokumentacije)

  Rok za podnošenje prijave zainteresovanih:

 Zainteresovana lica mogu prijavu sa dokumentacijom, u pisanoj formi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodelu košnica i rojeva“ – ne otvarati“ dostaviti  na adresu putem pošte Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. V. Marinkovića br. 1 ili  neposredno na pisarnici, šalter br. 2  u Uslužnom centru  najkasnije do 05.05. 2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine, kao i u lokalnim medijima.

 

Imena kandidatkinja i Rang lista, objaviće se u roku od 8 dana od dana isteka javnog poziva na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na sajtu  opštine Ivanjica.

Rok za prigovor na Rang listu je 5 dana od dana objavljivanja iste, nakon čega će biti objavljena konačna Odluka o izboru 14 kandidatkinja- korisnica bespovratne pomoći.

 Konačna Odluka sa imenima odabranih kandidatkinja/korisnicama bespovratne pomoći, objaviće se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na sajtu  opštine Ivanjica.

Predsednik opštine Ivanjice će zaključiti ugovor sa izabranim kandidatkinjama,  kojim  će se urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

KRITERIJUMI za bodovanje prijava:

 

 • broj članova domaćinstva – više od 5 ili 5 članova – 15 poena, 4 (četiri) člana – 10 poena, 3 člana- 5 poena, 2 člana ili manje – 0 poena.

 • kandidatkinja nosilac domaćinstva – 15 poena, kandidatkinja član domaćinstva – 10 poena.
 • kandidatkinja koja pripada nekoj od ranjivih i marginalizovanih grupa – 10 poena, izuzev kategorije samohranih majki koje prilikom bodovanja dobijaju – 20 poena.
 • kandidatkinja čiji ukupni prihodi svih članova domaćinstva ne prelaze: više od 10.000 RSD – 30 poena, od 10.000 do 20.000 RSD – 20 poena, od 20.000 do 30.000 RSD – 10 poena, čiji su prihodi viši od 30.000 RSD – 5 poena.
 • kandidatkinja mlađa od 45 godina – 20 poena, kandidatkinja starija od 45 godina -10 poena.

KRITERIJUMI ZA ELIMINACIJU PRIJAVA:

   Prijave koje sadrže neki od navedenih elemenata biće izuzete iz razmatranja:

 

 • ukoliko se prijavi lice koje je muškog pola;
 • lice koje je ostvarilo prava na bespovratnu pomoć u prethodnom Javnom pozivu za dodelu košnica i rojeva;
 • lice koje već poseduje košnice  i bavi se pčelarstvom;

 Detaljne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova u  kancelariji za lokalni ekonomski razvoj br. 31 ili putem telefona 032/664-425.

 

  PRIJAVA

                                                                   N A Č E L N I K

                                                                         Milanka Kolarević

О Аутору

Financ