Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu podsticaijnih sredstava u poljoprivredi za 2023.godinu na teritoriji opštine Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-16/2023-01

26.05.2023. године

Ивањица

             На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016 и 35/2023), члана 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2023. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 15/2022), – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2023. годину, 01 Број: 06-16/2023 од 25.05.2023. године, Општинска управа општине Ивањица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години на територији

општине Ивањица

I ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим јавним позивом имају индивидуални пољопривредни произвођачи (физичка лица) који се баве пољопривредном производњом под условом да:

– је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава,

– су носиоци пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Ивањица, уписани у регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Ивањица и који се баве пољопривредном производњом.

II НАМЕНА СРЕДСТАВА – ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА

Средства за подстицај развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства) су директна и бесповратна и користе се за инвестиције наведене у наредној табели.

Опредељени износи средстава и максимални износи подстицаја по инвестицијама

    Назив и шифра мереПланирани буџет за текућу годину ( у РСД)  Шифра инвестиције    Назив инвестицијеМаксимални износ подршке по кориснику (у РСД)
                              Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – 101  600.000,00 за музилице 800.000,00 за лактофризе  101.1.3Набавка музилица     Набавка лактофризаза музилице 40.000,00 за лактофризе 80.000,00
  500.000,00  101.1.8Набавка опреме за електричне ограде за пашњаке/ливаде    35.000,00
    1.000.000,00    101.4.2Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу    100.000,00
    1.800.000,00    101.4.3Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима    180.000,00
 101.4.23Набавка садилице кромпира150.000,00
1.350.000,00101.4.25Набавка вадилицe кромпира150.000,00
2.000.000,00101.4.28Машине, уређаји и опрема за наводњавање50.000,00
    500.000,00    101.6.1    Набавка нових пчелињих друштавамакс. износ по роју 3.500,00 макс. износ по кориснику 50.000,00
1.000.000,00101.6.2Набавка опреме за пчеларство50.000,00
Подстицај за набавку травно-легуминозних смеша за заснивање ливада сејаница – 601  300.000,00  601Набавка травних/травно-легуминозних смеша за заснивање ливада сејаница  15.000,00
УКУПНО9.850.000,00 

Интензитет помоћи је 50% од вредности предрачуна без ПДВ-а за подносиоце захтева са пребивалиштем у КО Ивањица, а 65% за остале катастарске општине. Износ подстицаја не може прећи максималне износе подршке по кориснику наведене у табели.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

Општи критеријуми:

 • Да је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу;
 • Да има пребивалиште на територији општине Ивањица;
 • Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава корисника налазе на територији општине Ивањица;
 • У Регистру пољопривредних газдинстава има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних врста на које се односи инвестиција за коју конкурише и одређену категорију животиња на коју се односи инвестиција за коју конкурише;
 • Само једна инвестиција може бити предмет захтева за коришћење подстицаја осим инвестиција под шифрама: 101.4.2, 101.4.3, 101.4.28, 101.6.1, 101.6.2 и 601.
 • Може се конкурисати искључиво са предрачуном за набавку предметне инвестиције издатим у периоду од 26.05.2023. године до истека јавног позива са роком важења до 30.06.2023. године закључно;
 • За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • Да нема евидентираних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације;
 • Да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције;
 • Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција – проверава се по службеној дужности;
 • Да подносилац захтева и продавац – издавалац предрачуна не представљају повезана лица у смислу Јавног позива при чему се повезаним лицима сматрају лица у случају када је подносилац захтева са продавцем повезан на неки од следећих начина: 1) носилац газдинства и чланови истог породичног пољопривредног газдинства; 2) Крвни сродници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства; 3) супружници, ванбрачни партнери, његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства; 4) усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника; 5) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

Специфични критеријуми:

Прихватљиви корисници мера по секторима у оквиру којих ће се интервенисати:

Сектор млеко:

– Пољопривредна газдинства која имају до 29 крава на крају инвестиције.

– Нема посебних критеријума за улагање у сектору млека за козе и овце.

Сектор месо:

-Пољопривредна газдинства која имају  до 29 грла говеда и /или 199 грла оваца и /или коза и /или 29 грла крмача и / или 199 товних свиња и /или 999 ћурака и /или 299 гусака и /или 4.999 бројлера на крају инвестиције.

Сектор воће:

– Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;

– Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру произвођача садног материјала воћа, винове лозе и хмеља у складу са Законом о садном материјалу са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Сектор поврће:

– Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Сектор пчеларство:

– Пољопривредна газдинства која у  РПГ и Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину има пријављено 5 – 1000 кошница пчела.

Критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева

  Р.бр.  Тип критеријума за избор    Да/Не  Бодови
 Газдинство подносиоца захтева има 1-2 чланаДа10
1Газдинство подносиоца захтева има 3-4 чланаДа20
 Газдинство подносиоца захтева има 5 и више члановаДа30
   Подносилац захтева је користио подстицаје у пољопривреди код Општине у претходне 3 године  Да  10
2Подносилац захтева је користио подстицаје у пољопривреди код Општине у претходне 3 године  Не  30
 Подносилац захтева је млађи од 40 годинаНе20
3Подносилац захтева је млађи од 40 годинаДа40

IV РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

НА ПОДСТИЦАЈЕ

            Захтев за остваривање права на подстицај  подноси се на обрасцу који се може преузети у канцеларији  бр. 17 Општинске управе општине Ивањица.

            Захтев се подноси предајом на писарницу Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 услужног центра).

Рок за предају захтева је од 26.05.2023. до 07.06.2023. године закључно.

Додатне информације могу се добити путем телефона 032/515-0326 или лично у канцеларији број 17 Општинске управе општине Ивањица.

V НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

            Уз захтев за остваривање права на подстицаје се подноси:

 1. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства у 2023. години одштампана из електронског регистра пољопривредних газдинстава;
 2. Извод структуре биљне производње за 2023. годину одштампан из електронског регистра пољопривредних газдинстава;
 3. Извод из подручне ветеринарске станице са подацима о животињама на газдинству, не старији од 7 дана од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија) – ЗА НАБАВКУ:  МУЗИЛИЦЕ, ЛАКТОФРИЗА, ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ, НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА, ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО И НАБАВКУ ТРАВНО-ЛЕГУМИНОЗНИХ СМЕША;
 4. Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 5. Образац бр. 2 – Изјава оверена код Јавног бележника или другог надлежног органа;
 6. Образац бр. 3 – Изјава подносиоца захтева о броју чланова заједничког домаћинства оверена код Јавног бележника или другог надлежног органа;
 7. Предрачун продавца за набавку предметне инвестиције, за набавку механизације и опреме неопходно је да буду прецизно исказане техничке карактеристике предметне инвестиције, издат у периоду од 26.05.2023. године до истека јавног позива са роком важења до 30.06.2023. године. На предрачуну мора бити наведен рок важења;
 8. Уверење о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода издато од стране Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица, не старијe од месец дана од дана подношења захтева – шалтер бр. 7 у услужном центру Општинске управе општине Ивањица. Уколико подносилац не достави ово уверење прибавља се по службеној дужности на основу потписане Изјаве подносиоца захтева – Прилог 1;
 9. Уверење о здравственом стању нових пчелињих друштава издато од подручне ветеринарске станице

VI ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА

            Захтев се може поднети само за једну инвестицију осим инвестиција под шифрама: 101.4.2, 101.4.3, 101.4.28, 101.6.1, 101.6.2 и 601. Подносиоци захтева који су у претходнe 3 годинe користили подстицајна средства Општине Ивањица за набавку неке од наведених инвестиција НЕ МОГУ конкурисати за исту инвестицију по овом јавном позиву.

            Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције, у складу са одредбама овог јавног позива.

Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће рангирани на основу критеријума за бодовање поднетих захтева и финансирани до утрошка наведених опредељених износа средстава за сваку појединачну инвестицију, односно до утрошка укупно опредељеног износа средстава за сваку меру. У оквиру инвестиција мере 101 може се вршити прерасподела опредељених средстава. У случају истог броја бодова предност има подносилац захтева женског пола, уколико није женског пола онда млађи подносилац захтева, а у случају исте старости предност има подносилац са више чланова домаћинства. Општинска управа општине Ивањица, на предлог Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине, доноси Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђује Прелиминарну ранг листу подносилаца захтева. Након истека рока од 8 дана за приговор на утврђену ранг листу, Општинско веће општине Ивањица одлучује о евентуалним приговорима и даје сагласност на наведену одлуку, након чега ће бити утврђена Коначна ранг листа и донета решења о оствареном праву на подстицаје рангираним корисницима до висине средстава опредељених за сваку инвестицију. Корисницима ће право на подстицаје бити утврђено решењем о одобравању права на подстицаје које доноси начелник Општинске управе општине Ивањица и истим ће бити одређен рок у којем корисници треба да реализују предметну инвестицију, и поднесу захтев за исплату подстицаја уз који достављају доказе о томе. Међусобна права и обавезе између Општине Ивањица и корисника биће дефинисана уговором који закључује председник Општине са корисницима, након чега ће истима бити исплаћен решењем утврђени износ подстицаја. Обавеза корисника је да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције. Контролу наменског коришћења подстицаја врши Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине. У случају ненаменског коришћења, корисници су у обавези да у целости врате додељена средства.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен, неблаговремен, послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, одбацује се без даљег разматрања.

VII  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА – ПОДНОСИ СЕ НАКОН ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Уз захтев за исплату подстицаја се подноси:

 1. Доказ о извршеном плаћању: фискални исечак, а ако је плаћање извршено безготовински: потврда о преносу средстава, или извод, или  налог за плаћање оверен од стране банке;
 2. Рачун за извршену набавку предметне инвестиције;

Напомена: Уколико је фискални рачун израђен на А4 формату и уједно представља и готовински рачун са подацима о купцу не мора се достављати посебан готовински рачун

 1. Отпремница за извршену набавку предметне инвестиције;
 2. Гарантни лист или изјава о саобразности односно изјава продавца да опрема не подлеже обавези издавања гаранције;
 3. Потврда о праћењу кретања животиња (за набавку нових пчелињих друштава) издата од подручне ветеринарске станице;
 4. Потврда о пријави догађаја ( пријава нових пчелињих друштава на газдинству) издата од подручне ветеринарске станице;

Наведена документација не сме бити старија од датума пријема решења о одобравању права на подстицаје.

                                                                                                          ОПШТИНСКА УПРАВА

                                                                                                           ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

О Аутору

WEB MASTER