Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede na teriotiji opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:   001031810 2024 05158 004 009 401 117

18.03.2024. godine

Ivanjica

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 i 92/2023), člana 5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2024. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 14/2023), – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2024. godinu, broj: 00912620 2024 05158 004 001 000 001 od 15.03.2024. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2024. godini na teritoriji

opštine Ivanjica

I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju individualni poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uslovom da:

– je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava,

– su nosioci poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava po osnovu prava svojine odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

II NAMENA SREDSTAVA – PLANIRANE MERE I OPREDELJENA SREDSTVA

Sredstva za podsticaj razvoja poljoprivrede (u daljem tekstu: sredstva) su direktna i bespovratna i koriste se za investicije navedene u narednoj tabeli.

Opredeljeni iznosi sredstava i maksimalni iznosi podsticaja po investicijama

    Naziv i šifra merePlanirani budžet za tekuću godinu ( u RSD)  Šifra investicije    Naziv investicijeMaksimalni iznos podrške po korisniku (u RSD)
              Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – 101500.000,00101.1.3Nabavka muzilice  45.000,00
  1.000.000,00  101.1.8 101.2.9Nabavka opreme za električne ograde za pašnjake/livade  50.000,00
  2.000.000,00  101.4.20Nabavka mašina za dopunsku obradu zemljišta (priključni nošeni frezeri (rotositnilice) i tarupi)  150.000,00
 101.4.23Nabavka sadilice krompira150.000,00
1.000.000,00101.4.25Nabavka vadilice krompira150.000,00
600.000,00101.4.28Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje60.000,00
1.000.000,00101.6.2Nabavka opreme za pčelarstvo60.000,00
UKUPNO6.100.000,00 

Intenzitet pomoći je 50% od vrednosti predračuna bez PDV-a za podnosioce zahteva sa prebivalištem u KO Ivanjica, a 65% za ostale katastarske opštine. Iznos podsticaja ne može preći maksimalne iznose podrške po korisniku navedene u tabeli.

III KRITERIJUMI ZA KORISNIKE

Opšti kriterijumi:

 • Da je nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu;
 • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da se parcele upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava korisnika nalaze na teritoriji opštine Ivanjica;
 • U Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih vrsta na koje se odnosi investicija za koju konkuriše i određenu kategoriju životinja na koju se odnosi investicija za koju konkuriše;
 • Samo jedna investicija može biti predmet zahteva za korišćenje podsticaja;
 • Može se konkurisati isključivo sa predračunom za nabavku predmetne investicije izdatim u periodu od 19.03.2024. godine do isteka javnog poziva sa rokom važenja do 10.05.2024. godine zaključno;
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Da nema evidentiranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije;
 • Da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke/realizacije investicije;
 • Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija – proverava se po službenoj dužnosti;
 • Da podnosilac zahteva i prodavac – izdavalac predračuna ne predstavljaju povezana lica u smislu Javnog poziva pri čemu se povezanim licima smatraju lica u slučaju kada je podnosilac zahteva sa prodavcem povezan na neki od sledećih načina: 1) nosilac gazdinstva i članovi istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) Krvni srodnici u prvoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva; 3) supružnici, vanbračni partneri, njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva; 4) usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika; 5) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Specifični kriterijumi:

Prihvatljivi korisnici mera po sektorima u okviru kojih će se intervenisati:

Sektor mleko:

– Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije.

– Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce.

Sektor meso:

-Poljoprivredna gazdinstva koja imaju  do 29 grla goveda i /ili 199 grla ovaca i /ili koza i /ili 29 grla krmača i / ili 199 tovnih svinja i /ili 999 ćuraka i /ili 299 gusaka i /ili 4.999 brojlera na kraju investicije.

Sektor voće:

– Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra;

– Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Registru proizvođača sadnog materijala voća, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor povrće:

– Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor pčelarstvo:

– Poljoprivredna gazdinstva koja u  RPG i Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu ima prijavljeno 5 – 1000 košnica pčela.

Kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva

  R.br.  Tip kriterijuma za izbor    Da/Ne  Bodovi
 Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 1-2 članaDa10
1Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 3-4 članaDa20
 Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 5 i više članovaDa30
   Podnosilac zahteva je koristio podsticaje u poljoprivredi kod Opštine u prethodne 3 godine  Da  10
2Podnosilac zahteva je koristio podsticaje u poljoprivredi kod Opštine u prethodne 3 godine  Ne  30
 Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godinaNe20
3Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godinaDa40

IV ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

NA PODSTICAJE

            Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj  podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u kancelariji  br. 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

            Zahtev se podnosi predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra).

Rok za predaju zahteva je od 19.03.2024. do 09.04.2024. godine zaključno.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/515-0326 ili lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

V NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTEV ZA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

            Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje se podnosi:

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2024. godini odštampana iz elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava;
 2. Izvod strukture biljne proizvodnje za 2024. godinu odštampan iz elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava;
 3. Izvod iz područne veterinarske stanice sa podacima o životinjama na gazdinstvu, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahteva (original ili overena fotokopija) – ZA NABAVKU:  MUZILICE, ELEKTRIČNE OGRADE I OPREME ZA PČELARSTVO;
 4. Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
 5. Obrazac br. 2 – Izjava overena kod Javnog beležnika ili drugog nadležnog organa;
 6. Obrazac br. 3 – Izjava podnosioca zahteva o broju članova zajedničkog domaćinstva overena kod Javnog beležnika ili drugog nadležnog organa;
 7. Predračun prodavca za nabavku predmetne investicije, za nabavku mehanizacije i opreme neophodno je da budu precizno iskazane tehničke karakteristike predmetne investicije, izdat u periodu od 19.03.2024. godine do isteka javnog poziva sa rokom važenja do 10.05.2024. godine. Na predračunu mora biti naveden rok važenja;
 8. Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda izdato od strane Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Ivanjica, ne starije od mesec dana od dana podnošenja zahteva – šalter br. 7 u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Ivanjica. Ukoliko podnosilac ne dostavi ovo uverenje pribavlja se po službenoj dužnosti na osnovu potpisane Izjave podnosioca zahteva – Prilog 1;

VI ODOBRAVANJE ZAHTEVA

            Zahtev se može podneti samo za jednu investiciju osim kod investicija 101.4.28 i 101.6.2 u okviru kojih se može konkurisati za više stavki. Podnosioci zahteva koji su u prethodne 3 godine koristili podsticajna sredstva Opštine Ivanjica za nabavku neke od navedenih investicija NE MOGU konkurisati za istu investiciju po ovom javnom pozivu.

            Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev u smislu kompletnosti, administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti investicije, u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće rangirani na osnovu kriterijuma za bodovanje podnetih zahteva i finansirani do utroška navedenih opredeljenih iznosa sredstava za svaku pojedinačnu investiciju, odnosno do utroška ukupno opredeljenog iznosa sredstava s tim da se u okviru investicija može se vršiti preraspodela opredeljenih sredstava. U slučaju istog broja bodova prednost ima podnosilac zahteva ženskog pola, ukoliko nije ženskog pola onda mlađi podnosilac zahteva, a u slučaju iste starosti prednost ima podnosilac sa više članova domaćinstva. Opštinska uprava opštine Ivanjica, na predlog Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, donosi Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđuje Preliminarnu rang listu podnosilaca zahteva. Nakon isteka roka od 8 dana za prigovor na utvrđenu rang listu, Opštinsko veće opštine Ivanjica odlučuje o eventualnim prigovorima i daje saglasnost na navedenu odluku, nakon čega će biti utvrđena Konačna rang lista i doneta rešenja o ostvarenom pravu na podsticaje rangiranim korisnicima do visine opredeljenih sredstava. Korisnicima će pravo na podsticaje biti utvrđeno rešenjem o odobravanju prava na podsticaje koje donosi načelnik Opštinske uprave opštine Ivanjica i istim će biti određen rok u kojem korisnici treba da realizuju predmetnu investiciju, i podnesu zahtev za isplatu podsticaja uz koji dostavljaju dokaze o tome. Međusobna prava i obaveze između Opštine Ivanjica i korisnika biće definisana ugovorom koji zaključuje predsednik Opštine sa korisnicima, nakon čega će istima biti isplaćen rešenjem utvrđeni iznos podsticaja. Obaveza korisnika je da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke/realizacije investicije. Kontrolu namenskog korišćenja podsticaja vrši Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. U slučaju nenamenskog korišćenja, korisnici su u obavezi da u celosti vrate dodeljena sredstva.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim javnim pozivom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

VII  DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU PODSTICAJA – PODNOSI SE NAKON PRIJEMA REŠENJA O ODOBRAVANJU PRAVA NA PODSTICAJE

Uz zahtev za isplatu podsticaja se podnosi:

 1. Dokaz o izvršenom plaćanju: fiskalni isečak, a ako je plaćanje izvršeno bezgotovinski: potvrda o prenosu sredstava, ili izvod, ili  nalog za plaćanje overen od strane banke;
 2. Račun za izvršenu nabavku predmetne investicije;

Napomena: Ukoliko je fiskalni račun izrađen na A4 formatu i ujedno predstavlja i gotovinski račun sa podacima o kupcu ne mora se dostavljati poseban gotovinski račun

 1. Otpremnica za izvršenu nabavku predmetne investicije;
 2. Garantni list ili izjava o saobraznosti odnosno izjava prodavca da oprema ne podleže obavezi izdavanja garancije;

Navedena dokumentacija ne sme biti starija od datuma prijema rešenja o odobravanju prava na podsticaje.

                                                                                                        OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                                                         OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

WEB MASTER