Aktuelnosti Društvo Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-28/2022-01

14.11.2022. године

Ивањица

             На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2022. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 15/2021), члана 5. Одлуке о ребалансу буџета општине Ивањица за 2022. годину („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2022) – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и Измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2022. годину, 01 Број: 06-43/2022 од 10.11.2022. године, Општинска управа општине Ивањица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години на територији

општине Ивањица

I ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим јавним позивом имају индивидуални пољопривредни произвођачи (физичка лица) који се баве пољопривредном производњом под условом да:

– је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава,

– су носиоци пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Ивањица, уписани у регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Ивањица и који се баве пољопривредном производњом.

II НАМЕНА СРЕДСТАВА – ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА

Средства за подстицај развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства) су директна и бесповратна и користе се за инвестиције наведене у наредној табели.

Опредељени износи средстава и максимални износи подстицаја по инвестицијама

    Назив и шифра мереПланирани буџет за текућу годину ( у РСД)  Шифра инвестиције    Назив инвестицијеМаксимални износ подршке по кориснику (у РСД)
        Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – 101  500.000,00  101.1.3Набавка опреме за мужу – музилице  30.000,00
  2.500.208,62101.1.16 101.2.17 101.4.27Набавка самоходнe ливадскe косачицe са предњом косом (резним алатом)    150.000,00
2.250.000,00101.4.25Набавка вадилицe кромпира150.000,00
1.000.000,00101.6.2Набавка опреме за пчеларство35.000,00
УКУПНО6.250.208,62 

Интензитет помоћи је 50% од вредности предрачуна без ПДВ-а за подносиоце захтева са пребивалиштем у КО Ивањица, а 65% за остале катастарске општине. Износ подстицаја не може прећи максималне износе подршке по кориснику наведене у табели.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

Општи критеријуми:

 • Да је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу;
 • Да има пребивалиште на територији општине Ивањица;
 • Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава корисника налазе на територији општине Ивањица;
 • У Регистру пољопривредних газдинстава има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура на које се односи инвестиција за коју конкурише;
 • Само једна инвестиција може бити предмет захтева за коришћење подстицаја;
 • Може се конкурисати искључиво са предрачуном за набавку предметне инвестиције издатим у периоду од 14.11.2022. године до истека јавног позива са роком важења до 15.12.2022. године;
 • За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • Да нема евидентираних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације;
 • Да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције;
 • Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција – проверава се по службеној дужности;
 • Да подносилац захтева и продавац – издавалац предрачуна не представљају повезана лица у смислу Јавног позива при чему се повезаним лицима сматрају лица у случају када је подносилац захтева са продавцем повезан на неки од следећих начина: 1) носилац газдинства и чланови истог породичног пољопривредног газдинства; 2) Крвни сродници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства; 3) супружници, ванбрачни партнери, његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства; 4) усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника; 5) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

Специфични критеријуми:

Прихватљиви корисници мера по секторима у оквиру којих ће се интервенисати:

Сектор воће:

1) У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура;

2) У моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ха другог воћа; односно 0,1 – 50 ха цвећа, односно 0,2 – 100 ха винове лозе.

Сектор пчеларство:

У РПГ и Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину има пријављено 5 – 1000 кошница пчела.

Сектор млеко:

1) У РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

2) Имају у свом власништву, односно власништву члана РПГ 1 – 19 млечних крава.

Сектор месо:

1) У РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

2) У Регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација, одосно одобравање објеката за узгој, држање и промет животиња) имају регистроване одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000 – 3.999 бројлера у турнусу.

Критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева

  Р.бр.  Тип критеријума за избор    Да/Не  Бодови
1Газдинство подносиоца захтева има 1-2 чланаДа10
2Газдинство подносиоца захтева има 3-4 чланаДа20
3Газдинство подносиоца захтева има 5 и више члановаДа30
4Подносилац захтева је користио подстицаје у пољопривреди код Општине у претходних 5 година  Да  0
5Подносилац захтева је користио подстицаје у пољопривреди код Општине у претходних 5 година  Не  20
6Подносилац захтева је млађи од 40 годинаНе20
7Подносилац захтева је млађи од 40 годинаДа30
8Подносилац захтева се бави искључиво пољопривредном производњом (осигураник је Фонда ПИО као пољопривредник)  Не  0
9Подносилац захтева се бави искључиво пољопривредном производњом (осигураник је Фонда ПИО као пољопривредник)  Да  20

III РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

НА ПОДСТИЦАЈЕ

            Захтев за остваривање права на подстицај  подноси се на обрасцу који се може преузети у канцеларији  бр. 17 Општинске управе општине Ивањица.

            Захтев се подноси предајом на писарницу Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 услужног центра).

Рок за предају захтева је од 14.11.2022. до 24.11.2022. године закључно.

            Додатне информације могу се добити путем телефона 032/515-0326 или лично у канцеларији број 17 Општинске управе општине Ивањица.

IV НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

            Уз захтев за остваривање права на подстицаје се подноси:

 1. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства у 2022. години (оригинал или оверена фотокопија);
 2. Извод структуре биљне производње за 2022. годину (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама, не старији од 7 дан од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија) – ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО;
 4. Извод из подручне ветеринарске станице са подацима о говедима на газдинству, не старији од 7 дана од дана подношења захтева (оригинал или оверена фотокопија) – ЗА НАБАВКУ МУЗИЛИЦЕ;
 5. Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 6. Образац бр. 3 – Изјава подносиоца захтева о броју чланова заједничког домаћинства оверена код Јавног бележника или другог надлежног органа;
 7. Предрачун продавца за набавку механизације и опреме на коме су прецизно исказане техничке карактеристике предметне инвестиције, издат у периоду од 14.11.2022. године до истека јавног позива са роком важења до 15.12.2022. године. На предрачуну мора бити наведен рок важења;
 8. Уколико се подносилац захтева бави искључиво пољопривредном производњом прилаже оверену фотокопију решења о задужењу за ПИО пољопривредника за 2022. годину;
 9. Уверење о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода издато од стране Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица, не старијe од месец дана од дана подношења захтева – шалтер бр. 7 у услужном центру Општинске управе општине Ивањица. Уколико подносилац не достави ово уверење прибавља се по службеној дужности на основу потписане Изјаве подносиоца захтева – Прилог 1;

V ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА

            Захтев се може поднети само за једну инвестицију. Подносиоци захтева који су у претходних 5 година користили подстицајна средства Општине Ивањица за набавку неке од наведених инвестиција НЕ МОГУ конкурисати за исту инвестицију по овом јавном позиву.

            Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине општинске управе општине Ивањица врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције, у складу са одредбама овог јавног позива.

Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће рангирани на основу критеријума за бодовање поднетих захтева  и финансирани до утрошка наведених опредељених износа средстава за сваку појединачну инвестицију, односно до утрошка укупно опредељеног износа средстава за сваку меру. У случају истог броја бодова предност има подносилац захтева женског пола, уколико није женског пола онда млађи подносилац захтева, а у случају исте старости предност има подносилац са више чланова домаћинства. Општинска управа општине Ивањица, на предлог Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине, доноси Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђује Прелиминарну ранг листу подносилаца захтева. Након истека рока од 8 дана за приговор на утврђену ранг листу, Општинско веће општине Ивањица одлучује о евентуалним приговорима и даје сагласност на наведену одлуку, након чега ће бити утврђена Коначна ранг листа и донета решења о оствареном праву на подстицаје рангираним корисницима до висине средстава опредељених за сваку инвестицију. Корисницима ће право на подстицаје бити утврђено решењем о одобравању права на подстицаје које доноси начелник Општинске управе општине Ивањица и истим ће бити одређен рок у којем корисници треба да реализују предметну инвестицију, и поднесу захтев за исплату подстицаја уз који достављају доказе о томе. Међусобна права и обавезе између Општине Ивањица и корисника биће дефинисана уговором који закључује председник Општине са корисницима, након чега ће истима бити исплаћен решењем утврђени износ подстицаја. Обавеза корисника је да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције. Контролу наменског коришћења подстицаја врши Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине. У случају ненаменског коришћења, корисници су у обавези да у целости врате додељена средства.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен, неблаговремен, послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, одбацује се без даљег разматрања.

VI  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА – ПОДНОСИ СЕ НАКОН ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Уз захтев за исплату подстицаја се подноси:

 1. Доказ о извршеном плаћању: фискални исечак, а ако је плаћање извршено безготовински: потврда о преносу средстава, или извод, или  налог за плаћање оверен од стране банке;
 2. Рачун за извршену набавку предметне инвестиције;

Напомена: Уколико је фискални рачун израђен на А4 формату и уједно представља и готовински рачун са подацима о купцу не мора се достављати посебан готовински рачун

 1. Отпремница за извршену набавку предметне инвестиције;
 2. Гарантни лист или изјава о саобразности односно изјава продавца да опрема не подлеже обавези издавања гаранције;

Наведена документација не сме бити старија од датума пријема решења о одобравању права на подстицаје.

Општинска управа Општине Ивањица

О Аутору

WEB MASTER