Aktuelnosti

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje u 2022.godini

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/2021), i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2022. godinu, 01 Broj: 06-14/2022 od 21.04.2022. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu podsticajnih sredstava  za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2022. godini

na teritoriji opštine Ivanjica

I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju individualni poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uslovom da:

– je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava,

– su nosioci poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava po osnovu prava svojine odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

II NAMENA SREDSTAVA – PLANIRANE MERE I OPREDELJENA SREDSTVA

Sredstva za podsticaj za nabavku nove opreme za navodnjavanje (u daljem tekstu: sredstva) su direktna i bespovratna i koriste se za investicije navedene u narednoj tabeli.

Tabela 1. Opredeljeni iznos sredstava i prihvatljive investicije

  Naziv i šifra merePlanirani budžet za tekuću godinu ( u RSD)Šifra investicije  Naziv investicijeMaksimalni iznos podrške po korisniku (u RSD)
                            Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – 101                              1.500.000,00                              101.4.28Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje zasada: 1) pumpe za navodnjavanje 2) agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski, elektro i pogon na obnovljive izvore energije) 3) sistemi za navodnjavanje „kap po kap“: kapajući okiteni-polidrip cevi, kapajuće trake, cevi za dovod vode, venturi cevi, venturi kompleti, dozatori đubriva, filteri, mrežni ulošci za filtere, disk ulošci za filtere, kapljači, zatvarači za kapljače, nosači polidripova, bužiri, zatezači, kopče, teflon trake, slavine, regulatori pritiska, vazdušni odušci, bušači cevi, manometri, ključevi za spojnice, fitinzi (niple, mufovi, kolena, laktovi, reduciri, razdelnici, holenderi, spojnice, šelne, gumice, zatvarači, završni elementi, starteri, ventili, obujmice, priključci, izvodi, produžeci) 4) pokrivka za akumulaciju 5) rezervoari za vodu, cisterne za vodu, kace za vodu                              35.000,00

Intenzitet pomoći je 50% od vrednosti predračuna bez PDV-a za podnosioce zahteva sa prebivalištem u KO Ivanjica, a 65% za ostale katastarske opštine.

III KRITERIJUMI ZA KORISNIKE

Opšti kriterijumi:

 • Da je nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu;
 • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da se parcele upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava korisnika nalaze na teritoriji opštine Ivanjica;
 • U Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura u okviru grupe VI – Voće i grožđe, na koje se odnosi investicija za koju konkuriše u skladu sa Šifarnikom biljnih kultura Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima  za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – dr. zakon, 102/2018 i 6/2019);
 • Može se konkurisati isključivo sa predračunom za nabavku predmetne investicije izdatim u periodu od 01.01.2022. godine do isteka javnog poziva sa rokom važenja do 15 dana od dana konačnosti rešenja o odobravanju prava na podsticaje podnosiocu zahteva.
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Da nema evidentiranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije;
 • Da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana zaključivanja ugovora između Opštine i korisnika sredstava;
 • Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija – proverava se po službenoj dužnosti;
 • Da podnosilac zahteva i prodavac – izdavalac predračuna ne predstavljaju povezana lica u smislu Javnog poziva pri čemu se povezanim licima smatraju lica u slučaju kada je podnosilac zahteva sa prodavcem povezan na neki od sledećih načina: 1) nosilac gazdinstva i članovi istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) Krvni srodnici u prvoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva; 3) supružnici, vanbračni partneri, njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva; 4) usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika; 5) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.
 • Da isto lice ne može biti podnosilac zahteva za podsticaje odnosno kupac i prodavac drugom podnosiocu zahteva za podsticaje.

Specifični kriterijumi

Prihvatljivi korisnici mere u okviru Sektora voće:

1) U RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura;

2) U momentu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja imaju manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća; odnosno 0,1 – 50 ha cveća, odnosno 0,2 – 100 ha vinove loze.

Kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva

  R.br.  Tip kriterijuma za izbor    Da/Ne  Bodovi
1Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 1-2 članaDa10
2Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 3-4 članaDa20
3Gazdinstvo podnosioca zahteva ima 5 i više članovaDa30
4Podnosilac zahteva je koristio podsticaje u poljoprivredi kod Opštine u prethodnih 5 godina  Da  0
5Podnosilac zahteva je koristio podsticaje u poljoprivredi kod Opštine u prethodnih 5 godina  Ne  20
6Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godinaNe20
7Podnosilac zahteva je mlađi od 40 godinaDa30
8Podnosilac zahteva se bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom (osiguranik je Fonda PIO kao poljoprivrednik)  Ne  0
9Podnosilac zahteva se bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom (osiguranik je Fonda PIO kao poljoprivrednik)  Da  20

III ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

NA PODSTICAJE

            Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj  podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u kancelariji  br. 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica kao i na sajtu Opštine Ivanjica: https://ivanjica.gov.rs/.

            Zahtev se podnosi isključivo lično, ili uz ovlašćenje overeno kod Javnog beležnika, predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra).

Rok za predaju zahteva je od 30.05.2022. do 14.06.2022. godine zaključno.

            Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/515-0326 ili lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTEV ZA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

            Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje se podnosi:

 1. Obrazac 2 – Izjava overena kod Javnog beležnika;
 2. Obrazac 3 – Izjava podnosioca zahteva o broju članova zajedničkog domaćinstva overena kod Javnog beležnika;
 3. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2022. godini (original ili fotokopija overena kod Javnog beležnika);
 4. Izvod strukture biljne proizvodnje za 2022. godinu (original ili fotokopija overena kod Javnog beležnika);
 5. Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
 6. Predračun za nabavku nove opreme za navodnjavanje na kome su precizno iskazane tehničke karakteristike predmetne investicije, izdat u periodu od 01.01.2022. godine do isteka roka za predaju zahteva po ovom javnom pozivu sa rokom važenja do 15 dana od dana konačnosti rešenja o odobravanju prava na podsticaje podnosiocu zahteva;
 7. Ukoliko se podnosilac zahteva bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom prilaže overenu fotokopiju rešenja o zaduženju za PIO poljoprivrednika za 2022. godinu;
 8. Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda izdato od strane Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Ivanjica  (ne starije od mesec dana od dana podnošenja zahteva) – Ukoliko podnosilac ne dostavi pribavlja se po službenoj dužnosti;
 9. Ukoliko podnosilac ne predaje zahtev lično uz dokumentaciju se prilaže i ovlašćenje za predaju zahteva overeno od strane Javnog beležnika i lična karta ovlašćenog lica za predaju zahteva na uvid.

V ODOBRAVANJE ZAHTEVA

            Podnosioci zahteva koji su u prethodnih 5 godina koristili podsticajna sredstva Opštine Ivanjica za nabavku neke od navedenih investicija u Tabeli 1. NE MOGU konkurisati za istu investiciju po ovom javnom pozivu.

            Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Ivanjica vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev u smislu kompletnosti, administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti investicije, u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće rangirani na osnovu kriterijuma za bodovanje podnetih zahteva do utroška opredeljenog iznosa sredstava za ovu meru. U slučaju istog broja bodova prednost ima podnosilac zahteva ženskog pola, ukoliko nije ženskog pola onda mlađi podnosilac zahteva, a u slučaju iste starosti prednost ima podnosilac sa više članova domaćinstva. Opštinska uprava opštine Ivanjica, na predlog Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, donosi Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđuje Preliminarnu rang listu podnosilaca zahteva. Nakon isteka roka za prigovor na utvrđenu rang listu, Opštinsko veće opštine Ivanjica odlučuje o eventualnim prigovorima i daje saglasnost na navedenu odluku, nakon čega će biti utvrđena Konačna rang lista i doneta rešenja o ostvarenom pravu na podsticaje rangiranim korisnicima do visine sredstava opredeljenih za ovu meru.  Korisnicima će pravo na podsticaje biti utvrđeno rešenjem o odobravanju prava na podsticaje koje donosi načelnik Opštinske uprave opštine Ivanjica i istim će biti određen rok u kojem korisnici treba da realizuju predmetnu investiciju, i podnesu zahtev za isplatu podsticaja uz koji dostavljaju dokaze o tome.  Međusobna prava i obaveze između Opštine Ivanjica i korisnika biće definisana ugovorom koji zaključuje predsednik Opštine sa korisnicima nakon čega će biti isplaćen rešenjem utvrđeni iznos podsticaja.. Obaveza korisnika je da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana zaključivanja ugovora  o regulisanju prava i obaveze između Opštine Ivanjica i korisnika. Kontrolu namenskog korišćenja podsticaja vrši Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. U slučaju nenamenskog korišćenja, korisnici su u obavezi da u celosti vrate dodeljena sredstva.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim javnim pozivom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, nepotpun, poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

VI  DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU PODSTICAJA – PODNOSI SE NAKON PRIJEMA REŠENJA O ODOBRAVANJU PRAVA NA PODSTICAJE

Uz zahtev za isplatu podsticaja se podnosi:

 1. Dokaz o izvršenom plaćanju: fiskalni isečak, a ako je plaćanje izvršeno bezgotovinski: potvrda o prenosu sredstava, ili izvod, ili  nalog za plaćanje overen od strane banke;
 2. Račun i otpremnica za izvršenu nabavku predmetne investicije;
 3. Garantni list ili izjava o saobraznosti odnosno izjava prodavca da oprema ne podleže obavezi izdavanja garancije.

Navedena dokumentacija ne sme biti starija od datuma prijema rešenja o odobravanju prava na podsticaje.

                                                                                                            

О Аутору

WEB MASTER