Aktuelnosti

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje u 2022.godini

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2022. годину – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама („Сл. лист општине Ивањица“, број 15/2021), и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2022. годину, 01 Број: 06-14/2022 од 21.04.2022. године, Општинска управа општине Ивањица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу подстицајних средстава  за набавку нове опреме за наводњавање у 2022. години

на територији општине Ивањица

I ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим јавним позивом имају индивидуални пољопривредни произвођачи (физичка лица) који се баве пољопривредном производњом под условом да:

– је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава,

– су носиоци пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Ивањица, уписани у регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Ивањица и који се баве пољопривредном производњом.

II НАМЕНА СРЕДСТАВА – ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА

Средства за подстицај за набавку нове опреме за наводњавање (у даљем тексту: средства) су директна и бесповратна и користе се за инвестиције наведене у наредној табели.

Табела 1. Опредељени износ средстава и прихватљиве инвестиције

  Назив и шифра мереПланирани буџет за текућу годину ( у РСД)Шифра инвестиције  Назив инвестицијеМаксимални износ подршке по кориснику (у РСД)
                            Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – 101                              1.500.000,00                              101.4.28Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада: 1) пумпе за наводњавање 2) агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије) 3) системи за наводњавање „кап по кап“: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке, цеви за довод воде, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци) 4) покривка за акумулацију 5) резервоари за воду, цистерне за воду, каце за воду                              35.000,00

Интензитет помоћи је 50% од вредности предрачуна без ПДВ-а за подносиоце захтева са пребивалиштем у КО Ивањица, а 65% за остале катастарске општине.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

Општи критеријуми:

 • Да је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу;
 • Да има пребивалиште на територији општине Ивањица;
 • Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава корисника налазе на територији општине Ивањица;
 • У Регистру пољопривредних газдинстава има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура у оквиру групе VI – Воће и грожђе, на које се односи инвестиција за коју конкурише у складу са Шифарником биљних култура Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима  за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др. закон, 102/2018 и 6/2019);
 • Може се конкурисати искључиво са предрачуном за набавку предметне инвестиције издатим у периоду од 01.01.2022. године до истека јавног позива са роком важења до 15 дана од дана коначности решења о одобравању права на подстицаје подносиоцу захтева.
 • За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • Да нема евидентираних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације;
 • Да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана закључивања уговора између Општине и корисника средстава;
 • Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција – проверава се по службеној дужности;
 • Да подносилац захтева и продавац – издавалац предрачуна не представљају повезана лица у смислу Јавног позива при чему се повезаним лицима сматрају лица у случају када је подносилац захтева са продавцем повезан на неки од следећих начина: 1) носилац газдинства и чланови истог породичног пољопривредног газдинства; 2) Крвни сродници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства; 3) супружници, ванбрачни партнери, његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства; 4) усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника; 5) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.
 • Да исто лице не може бити подносилац захтева за подстицаје односно купац и продавац другом подносиоцу захтева за подстицаје.

Специфични критеријуми

Прихватљиви корисници мере у оквиру Сектора воће:

1) У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура;

2) У моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ха другог воћа; односно 0,1 – 50 ха цвећа, односно 0,2 – 100 ха винове лозе.

Критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева

  Р.бр.  Тип критеријума за избор    Да/Не  Бодови
1Газдинство подносиоца захтева има 1-2 чланаДа10
2Газдинство подносиоца захтева има 3-4 чланаДа20
3Газдинство подносиоца захтева има 5 и више члановаДа30
4Подносилац захтева је користио подстицаје у пољопривреди код Општине у претходних 5 година  Да  0
5Подносилац захтева је користио подстицаје у пољопривреди код Општине у претходних 5 година  Не  20
6Подносилац захтева је млађи од 40 годинаНе20
7Подносилац захтева је млађи од 40 годинаДа30
8Подносилац захтева се бави искључиво пољопривредном производњом (осигураник је Фонда ПИО као пољопривредник)  Не  0
9Подносилац захтева се бави искључиво пољопривредном производњом (осигураник је Фонда ПИО као пољопривредник)  Да  20

III РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

НА ПОДСТИЦАЈЕ

            Захтев за остваривање права на подстицај  подноси се на обрасцу који се може преузети у канцеларији  бр. 17 Општинске управе општине Ивањица као и на сајту Општине Ивањица: https://ivanjica.gov.rs/.

            Захтев се подноси искључиво лично, или уз овлашћење оверено код Јавног бележника, предајом на писарницу Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 услужног центра).

Рок за предају захтева је од 30.05.2022. до 14.06.2022. године закључно.

            Додатне информације могу се добити путем телефона 032/515-0326 или лично у канцеларији број 17 Општинске управе општине Ивањица.

IV НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

            Уз захтев за остваривање права на подстицаје се подноси:

 1. Образац 2 – Изјава оверена код Јавног бележника;
 2. Образац 3 – Изјава подносиоца захтева о броју чланова заједничког домаћинства оверена код Јавног бележника;
 3. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства у 2022. години (оригинал или фотокопија оверена код Јавног бележника);
 4. Извод структуре биљне производње за 2022. годину (оригинал или фотокопија оверена код Јавног бележника);
 5. Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 6. Предрачун за набавку нове опреме за наводњавање на коме су прецизно исказане техничке карактеристике предметне инвестиције, издат у периоду од 01.01.2022. године до истека рока за предају захтева по овом јавном позиву са роком важења до 15 дана од дана коначности решења о одобравању права на подстицаје подносиоцу захтева;
 7. Уколико се подносилац захтева бави искључиво пољопривредном производњом прилаже оверену фотокопију решења о задужењу за ПИО пољопривредника за 2022. годину;
 8. Уверење о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода издато од стране Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица  (не старијe од месец дана од дана подношења захтева) – Уколико подносилац не достави прибавља се по службеној дужности;
 9. Уколико подносилац не предаје захтев лично уз документацију се прилаже и овлашћење за предају захтева оверено од стране Јавног бележника и лична карта овлашћеног лица за предају захтева на увид.

V ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА

            Подносиоци захтева који су у претходних 5 година користили подстицајна средства Општине Ивањица за набавку неке од наведених инвестиција у Табели 1. НЕ МОГУ конкурисати за исту инвестицију по овом јавном позиву.

            Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине општинске управе општине Ивањица врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције, у складу са одредбама овог јавног позива.

Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће рангирани на основу критеријума за бодовање поднетих захтева до утрошка опредељеног износа средстава за ову меру. У случају истог броја бодова предност има подносилац захтева женског пола, уколико није женског пола онда млађи подносилац захтева, а у случају исте старости предност има подносилац са више чланова домаћинства. Општинска управа општине Ивањица, на предлог Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине, доноси Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђује Прелиминарну ранг листу подносилаца захтева. Након истека рока за приговор на утврђену ранг листу, Општинско веће општине Ивањица одлучује о евентуалним приговорима и даје сагласност на наведену одлуку, након чега ће бити утврђена Коначна ранг листа и донета решења о оствареном праву на подстицаје рангираним корисницима до висине средстава опредељених за ову меру.  Корисницима ће право на подстицаје бити утврђено решењем о одобравању права на подстицаје које доноси начелник Општинске управе општине Ивањица и истим ће бити одређен рок у којем корисници треба да реализују предметну инвестицију, и поднесу захтев за исплату подстицаја уз који достављају доказе о томе.  Међусобна права и обавезе између Општине Ивањица и корисника биће дефинисана уговором који закључује председник Општине са корисницима након чега ће бити исплаћен решењем утврђени износ подстицаја.. Обавеза корисника је да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана закључивања уговора  о регулисању права и обавезе између Општине Ивањица и корисника. Контролу наменског коришћења подстицаја врши Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине. У случају ненаменског коришћења, корисници су у обавези да у целости врате додељена средства.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен, неблаговремен, непотпун, послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, одбацује се без даљег разматрања.

VI  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА – ПОДНОСИ СЕ НАКОН ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Уз захтев за исплату подстицаја се подноси:

 1. Доказ о извршеном плаћању: фискални исечак, а ако је плаћање извршено безготовински: потврда о преносу средстава, или извод, или  налог за плаћање оверен од стране банке;
 2. Рачун и отпремница за извршену набавку предметне инвестиције;
 3. Гарантни лист или изјава о саобразности односно изјава продавца да опрема не подлеже обавези издавања гаранције.

Наведена документација не сме бити старија од датума пријема решења о одобравању права на подстицаје.

                                                                                                            

О Аутору

WEB MASTER