Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Raspisivanje Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

 U skladu sa članom 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanovakoji se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu primenu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/2(„Sl. list opštine Ivanjica“, broj 8/22),  ,  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/21), Opštinsko veće opštine Ivanjica, 01 broj 06-18/22,  dana 26.05.2022. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA  I STAMBENIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2022. GODINI

            I RASPISUJE SE javni poziv  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini.

          II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2022. godini, obezbeđeno je u iznosu od 9.000.000,00 dinara, od čega je 4.500.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 4.500.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike – Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica br. 15/21), u okviru  Funkc. klas. 620 Razvoj zajednice Program 0501 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Aktivnost 0001 Energetski menadžment 620 101/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA.

                Ukupna sredstva za  sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 9.000.000,00 dinara ( devet miliona  dinara), što iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih projekata građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

                                                                                                 Nenad Glavinić

О Аутору

WEB MASTER