Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenih lica

Na osnovu člana 10. Pravilnika o radu Komisije  01 broj 110-6/2021 od 21.06.2021. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 404-72-1/2021-01 dana 28.05.2021. godine, raspisuje
JAVNI POZIV
za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.
 
Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće saokućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju u iznosu koji ne može biti veći od RSD 1.500.000 (jedanmilionpetstotinahiljadadinara), po porodičnom domaćinstvu korisnika i to:
RSD do 1.300.000 (jedanmiliontristotinehiljadadinara) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i
RSD do 200.000 (dvestotinehiljadadinara) sa obračunatim PDV-om za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju.
Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju iz ovog Javnog poziva.
Ukoliko korisnik ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju prelazi iznos od 1.300.000 (jedanmiliontristotinehiljadadinara), prijava se odbija.
Ukoliko korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju prelazi iznos od 1.950.000 (jedanmiliondevetstotinapedesethiljadadinara) prijava se odbija

KORISNICI

Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (u daljem tekstu: Pomoć) dodeljuju se interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, u cilju poboljšanja uslova stanovanja

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:
da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica u momentu objavljivanja Javnog poziva (opciono);
da su Podnosilac prijave i članovi prodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na AP Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambeno pitanje;
da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;
da seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
da je seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
nepokretnost koja je preduzeta iz zemljišnih knjiga ili

 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili
  -da je predmetna seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.
  Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 9) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica (u daljem tekstu: Odluka).

da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:
uredno popunjen i potpisan obrazac Prijave;
fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);
fotokopiju lične karte, očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog
porodičnog domaćinstva:

 • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova-izjava overena kod nadležnog organa
 • za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru – potvrda nadležne službe opštine/grada da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;
  izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji; nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji AP Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje; da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti;
  dokaz o prihodima:
  Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;
  Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog;
  Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
  Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15-26 godina -dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju- dokaze navedene u tački 6.ovog stava (dokazi o prihodima);
  dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
  dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju –
  Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
  Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana; za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
  potvrda o smrti bračnog druga;
  rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
  izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog

organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
Overenu izjavu vlasnika seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave;
List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu seosku kuću odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju;
Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
Ukoliko se radi o seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one Podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);
Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje odnosno odgovarajućeu nepokretnost namenjene stanovanju ;
Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju (očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
Izjava Podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva za dostavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti (navedenu izjavu nije potrebno overaviti).
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna
dokumenta na uvid.
Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz
Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva obveznici poreza na imovinu; informaciju da li se lice nalazi u evidenciji interno raseljenih lica Komesarijata za izbeglice i migracije (napomena: samo za lica za koja nije dostavljena fotokopija legitimacije interno raseljenog lica); uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva.
Dokaze iz stava 1. ovog člana, za potrebe postupka u skladu sa članom 103. stav

 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), pribaviće po službenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonimičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

MERILA ZA IZBOR KORISNIKA
Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju ostvari, a prema sledećim merilima:
broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova; maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.
broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;
broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova;
porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova;
stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;
materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 10 bodova (po porodičnom domaćinstvu);
porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova (po porodičnom domaćinstvu);
Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi se dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.
smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:
ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.
po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:

 • za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
 • za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
 • za telesno oštećenje 80% – 10 bodova;
  Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva;

Bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti,

pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl) u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova (po članu porodičnog domaćinstva sa zdravstvenim problemima);
Ovo merilo se primenjuje po članu porodičnog domaćinstva ako Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke
7) podtačka (1) i (2) ovog člana;

registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova;

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

10) porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom/nestalom članu – 20 bodova.

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti.
Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.2 sa napomenom „Za Javni poziv – seoske kuće interno raseljena lica”.
Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima je 23. jul 2021. godine.
Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine kao i oglasnoj tabli
povereništva za izbeglice i na internet prezentaciji Opštine www.ivanjica.gov.rs
Dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona 065 89 11 592.
01 broj 560-17/2021
Datum 21.06.2021. godine

                                            Predsednik Komisije
                                              Snežana Marković

О Аутору

Financ