Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:06-18-2/2018

08.06.2018. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku inačinu rada Komisije za izbor korisnika br. 06-18-1 od 08.06.2018. godine, za  izbor  korisnika  pomoći  namenjene  poboljšanju uslova stanovanja interno  raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-10/2018 dana  03.05.2018. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja

PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet Javnog poziva je rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Ivanjica za najmanje dva porodična domaćinstva.

 

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnom za obezbeđivanje i poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, iznosi RSD 550.000,00 (petstotinapedesethiljadadinara), a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 200.000,00 (dvestotinehiljadadinara) a po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva

Korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, i to:

za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

KORISNICI

Pomoć namenjena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz dodelu sredstava pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, dodelom paketa građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja,  može biti dodeljena interno raseljenim licima koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala.

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);
 2. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi

koji   su evidentirani kao interno raseljena lica imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Ivanjica;

 1. da Podnosilac prijave na javni poziv ima u svojini 1/1 ili u susvojini, ili zajedničkoj imovini, sa nekim od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi, nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti bez tereta kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
 • nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju ili
 • nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 3) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

 1. da nepokretnost iz tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da Podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 3. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana;
 4. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;
 5. da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;

9.da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe.

 1. da se nepkretnost iz tačke 3. Ovog člana nalazi na teritoriji opštine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi opštini/gradu, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

 • Uredno popunjen i ptpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 • Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti kojom konkurišu za Pomoć; da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji, da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena u organu uprave ili sudu;
 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;
 • Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruj e prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana

 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj     imovini nad predmetnom

nepokretnošću – list nepokretnosti ne stariji od šest meseci u kome je Podnosilac prijave upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine nad predmetnom nepokretnošću, a predmetna nepokretnost upisana bez tereta i to kao:

 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište, na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 14) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao interno raseljena lica u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 7 stav 1. tačka 2); izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave Ivanjica, lično ili poštom.

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.1 sa napomenom „Za Javni poziv – građevinski materijal za interno raseljena lica”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 29.06.2018.godine  

  

                                                                                                    PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                            Snežana Marković

О Аутору

Financ