Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:06-17-2/2018

08.06.2018. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku inačinu rada Komisije za izbor korisnika br. 06-17-1 od 08.06.2018.godine, za  izbor  korisnika  pomoći  namenjene  interno raseljeniim licimadok su u raseljeništvu, koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica), a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje, i to za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti i koje ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-11/2018 dana  03.05.2018. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje

PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet Javnog poziva je dodela pomoći namenjena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica), a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje, i to za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti i koje ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika.

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00 (slovima: dvestotine hiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu Korisnika, i to za najviše dva porodična domaćinstva.

USLOVI I KRITERIJUMI

Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:

 1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);
 2. da imaju imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine;
 3. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 4. da nisu korisnici pomoći u projektima ekonomskog osnaživanja više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv);
 5. ukoliko su bili korisnici pomoći u ekonomskom osnaživanju da su isti namenski koristili;
 6. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 7. da je aktivnost za koju je Pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
 8. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:
 • Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;
 • Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i

Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica

(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);

 1. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
 2. Izjavu overenu u organu uprave ili sudu ili kod drugog nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 3. Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;
 • Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
 1. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 5) ovog stava (dokazi o prihodima);
 2. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 3. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 4. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju

deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

 1. Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 2. Potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;
 3. Dokaz da ima registrovanu delatnost;
 4. Dokaz da pokreće aktivnost – izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao interno raseljena lica u evidenciji Komesarijata ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 4 stav 1. tačka 1); izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.1 sa napomenom „Za Javni poziv – dohodovane aktivnosti za interno raseljena lica”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je od 08.06.2018. do 29.06.2018.godine  

  

                                                                                             PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                   Snežana Marković

О Аутору

Financ