Konkursi i obaveštenja

JAVNI POZIV za dodelu pomoći porodičnim domaćinstvima izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika br. 06-20/2018 od 10.05.2018. godine, za  izbor  korisnika  pomoći  namenjene  porodicama izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-15/2018 dana  03.05.2018. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći porodičnim domaćinstvima izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

 PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je rešavanje stambenih potreba porodičnih domaćinstava izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Pomoć je namenjena poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Pomoć), mogu biti dodeljena porodičnim domaćinstvima izbeglica, koja su bila korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, a kojima je neophodna pomoć za poboljšanje uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, i koje imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva.

             Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala i druge opreme neophodne za poboljšanje uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost paketa građevinskog materijala i druge opreme po porodičnom domaćinstvu Korisnika iznosi do RSD 200.000,00 (dvestotinehiljadadinara).

USLOVI I KRITERIJUMI

Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:

 1. da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice i da su dobili državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
 2. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine;
 3. da su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva bili korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije, ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke (NAPOMENA: navedeni uslov ne odnosi se na članove porodičnog domaćinstva Podnosioca prijave koji su to postali nakon momenta dodele predmetne seoske kuće sa okućnicom);
 4. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 5. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana;
 6. da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;
 7. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, osim programa kupovine predmetne seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije, ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke;
 8. da je na predmetnoj seoskoj kući sa okućnicom u katastru nepokretnosti upisana svojina Podnosioca prijave ili susvojina/zajednička svojina sa drugim članovima njegovog porodičnog domaćinstva koje je bilo korisnik programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke;
 9. da je predmetna seoska kuća sa okućnicom upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u korist Opštine, zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta, zabeležbi opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom seoskom kućom sa okućnicom, i drugim zabeležbama ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
 10. da je predmetna seoska kuća sa okućnicom upisana u katastru nepokretnosti kao:
  • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
  • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
  • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
  • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
  • nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, i na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o dodeli pomoći (u daljem tekstu: Odluka).

 1. da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom poboljšati uslovi stanovanja porodičnog domaćinstva Korisnika;
 2. da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji Opštine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/ Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);

4) Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

5) Izjavu overenu u organu uprave ili sudu da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u državi porekla, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlji porekla;

Komisija je ovlašćena da proverava navode iz izjave.

        6) Dokaz o prihodima:

 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;
 • Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

       7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

10) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.); (Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana);

11) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • Dokaz o načinu sticanja predmetne seoske kuće sa okućnicom: Odluku Komisije kojom su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva izabrani za dodelu pomoći kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u cilju rešavanja  stambene potrebe ili ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključen između Opštine/Grada, prodavca i kupca ili Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključen između prodavca i kupca;
 • Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nad predmetnom nepokretnošću: list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je Podnosilac prijave i/ili član njegovog porodičnog domaćinstva, upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine nad predmetnom nepokretnošću, a predmetna nepokretnost upisana bez tereta, ne računajući pri tom zabeležbu zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u korist Opštine, zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta, zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću, i druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, i to kao:
  • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
  • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
  • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole odnosno odobrenja za izgradnju za koju je izadata upotrebna dozvola ili
  • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 15) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije, ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 6. stav 1. tačka 2); izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv, utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite odluke.

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine, u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.2 sa napomenom „Za Javni poziv građevinski materijal za izbegla lica- doplatne poštanske marke”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica. Javni poziv objavljen je dana 10.05.2018. godine na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica, pa je rok za prijave do 25.05.2018. godine 

01 Broj 06-20-1/2018

 1. 05. 2018. god.

  

О Аутору

Financ