Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu pomoći porodicama izbeglica, dodelom paketa građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika br. 06-16-1/2018 od 10.05.2018. godine, za  izbor  korisnika  pomoći  namenjene  porodicama izbeglica, dodelom paketa građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-12/2018 dana  03.05.2018. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći porodicama izbeglica, dodelom paketa građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja

 PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet Javnog poziva je rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Ivanjica za najmanje 5 porodičnih domaćinstava.

 Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnom za obezbeđivanje i poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, iznosi RSD 550.000,00 (petstotinapedesethiljadadinara), a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 200.000,00 (dvestotinehiljadadinar)  po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva Korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

KORISNICI

 Pomoć je namenjena porodicama izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu:Pomoć) mogu biti dodeljena izbeglicama, koje imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala.

USLOVI I KRITERIJUMI

Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:

 1. izbeglički status i to:

-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili

-da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

 1. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji opštine;
 2. da Podnosilac prijave na javni poziv ima u svojini 1/1 ili u susvojini, ili zajedničkoj imovini, sa nekim od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi, nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti bez tereta kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
 • nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju ili
 • nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 3) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

 1. da nepokretnost iz tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana;
 4. da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;
 5. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 6. da nisu korisnici programa stambenog zbrinjavanja u procesu povratka u državu porekla kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe.
 7. da se nepokretnost iz tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji opštine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/ Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
 • Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);
 • Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 • Izjavu overenu u organu uprave ili sudu da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u državi porekla, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlji porekla; Komisija proverava navode iz izjave.
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena u organu uprave ili sudu;
 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;
 • Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruj e prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana

 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nad predmetnom nepokretnošću-list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je Podnosilac prijave upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine nad predmetnom nepokretnošću, a predmetna nepokretnost upisana bez tereta i to kao
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište, na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 15) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na javni poziv.

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine, u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.2 sa napomenom „Za Javni poziv – građevinski materijal za izbegla lica”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je od 10.05.2018. do 25.05.2018.godine  

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA

О Аутору

Financ