Aktuelnosti

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

-Odeljenje za poljoprivredu i

zaštitu životne sredine-

Broj: 320-26/2021-09

14.07.2020. godine

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

OPŠTINE  IVANJICA ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 63/2021), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Ivanjica(u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni pozivsvim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

 • vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura) i
 • vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu, do dana 31. oktobra 2021. godine.

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANJU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom je :

 1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad poljoprivrednominfrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);
 2. Dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednom infrastrukturom:

a) Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti za poljoprivrednuinfrastrukturu koja je uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (pribavlja jedinica lokalne samouprave) i /ili

b) Popisna lista i knjigovodstvena dokumentacija potpisana i overena u skladu sa Zakonom o računovodstvu za pravno lice, za poljoprivrednu nfrastrukturu koja nije uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (dostavlja podnosilac zahteva) i/ili

v) Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za poljoprivrednu infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim licem koje je podiglo poljoprivrednu infrastrukturu u skladu sa tada važećim propisima (dostavlja podnosilac zahteva).

 1. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva);
 2. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

II  Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva je:

 1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);
 2. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (pribavlja jedinica lokalne samouprave);
 3. Dokaz da je pravno ili fizičko lice vlasnik domaćih životinja i vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje tih životinja sa utvrđenim brojem uslovnih grla:
 4. Potvrdu o broju uslovnih grla koju izdaje Institut za stočarstvo Beograd – Zemun ( izuzev za konje koju izdaje Poljoprivredni fakultet Beograd – Zemun), odnosno za teritoriju AP Vojvodine Poljoprivredni fakultet Novi Sad – Departman za stočarstvo – za životinje u sistemu umatičenja (dostavlja podnosilac zahteva);

b) Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora – za životinje koje nisu u sistemu umatičenja (dostavlja podnosilac zahteva).

(Napomena: Republički veterinarski inspektor zapisnikom utvrđuje  broj uslovnih grla koja obračunava na osnovu zatečenog stanja, odnosno isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja)

 • Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključene sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlja podnosilac zahteva)
 • Izjava podnosioca zahteva kojom daje saglasnost da se izvrši provera podataka kod nadležnih organa koji su neophodni za realizaciju javnog poziva;
 • Izjava podnosioca zahteva o tačnosti podataka, potpisana od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod punom krivičnom, prekršajnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:
 • izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,
 • spisak povezanih lica  (naziv pravnog lica sa matičnim brojem/ime prezime fizičkog lica, srodstvo i JMBG)

(Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik i usvojilac, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra se: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova), a u odnosu na zadrugu: fizičko lice-član zadruge.

 1. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave);
 2. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva. (pribavlja jedinica lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica iz izjave iz tačke 6. koji dostavlja podnosilac zahteva )                              

Sva ograničenja iz člana 64a stava 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta povezanih lica, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini) odnose se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2021. godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije, odnosno za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva Zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije najkasnije do 1. septembra 2021. godine.

Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja do 31. oktobra 2021. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele, ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.

Dokumentaciju iz dela I tačke 2a i 4, odnosno iz dela II tačke 2, 7 i 8,  jedinica lokalne samouprave pribavlja najkasnije do 30. novembra 2021. godine.

Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredeljivanje površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla, umanjuje za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Sva dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu.

Ukoliko je pravno ili fizičko lice vlasnik više vrsta životinja, za svaku vrstu životinja dostavlja posebnu potvrdu, odnosno zapisnik iz dela II tačke 3.

Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaključivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

Ukoliko za katastarske parcele koje su opredeljene licima po osnovu prava prečeg zakupa dođe do promena površine po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup po pravu prečeg zakupa će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova, u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarija broj 17, ili sa sajta: www.ivanjica.gov rs.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2021. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva poljoprivredne infrastrukture za 2021. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2021. godinu“, za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu, na adresu: Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića br. 1. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dušica Madžarević, telefon: 032/515-0326, email: dusicamadzarevic@gmail.com ili lično u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarija br. 17.

            Ovaj javni poziv objaviti u Službenom listu opštine Ivanjica, na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

         Predsednik Komisije                                            RUKOVODILAC  ODELJENJA

             Dušica Madžarević                                                         Dr Dejan Manojlović

О Аутору

Financ