Aktuelnosti

Rešenje OU Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

04 Broj:465-49/2020-04

06.7.2021.godina

I v a nj i c a

              Opštinska uprava opštine Ivanjica,Odeljenje za imovinsko ,pravne i stambene poslove ,službeno lice Mirjana Gojković po rasporednom rešenju 01broj112-1-8/2018 od 08.02.2018.godine,na osnovu člana 48.Zakona o opštem upravnom postupku  ( „Službeni glasnik RS„,br,18/16 i 95/18-autentično tumačenje),člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS„ br.129/07, 83/14-dr.zakon,101/16-dr.zakon i 47/18) člana 70. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica broj 1/19) donosi

R E Š E NJ E

           1.Nikola Ćalović, advokat iz Čačka, Bate Janković 56/12, ODREĐUJE SE za privremenog zastupnika  DOO  MODERNE KOČIJE Beograd – u prinudnoj likvidaciji, u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljenjem prava trajne stvarne službenosti prelaska provodnika DV 110kV od TS Guča – TS Ivanjica iznad katastarske parcele 1420/1 KO Šume,vlasništvo Moderne kočije dooBeograd i seče šume u površini 04 09m2 „,za potrebe EMS „AD.

          2.Privremeni zastupnik učestvuje u postupku nepotpune eksproprijacije iz tačke 1.ovog rešenja,koji  po predlogu AD„ELEKTROMREŽA SRBIJE„Beograd,sprovodi Opštinska uprava opštine Ivanjica-Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove,u predmetu Up.broj:465-49/2020-04.

         3.Rešenje dostaviti privremenom zastupniku,objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i  portal stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

           Članom 48.Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS„br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje)predviđeno je da organ rešenjem postavlja privremenog zastupnika ako radnju treba preduzeti prema stranci čije prebivalište ili boravište nije poznato,a nema punomoćnika,sve pod uslovom da je stvar hitna, a postupak mora da se sprovede.

           U postupku eksproprijacije,imajući u vidu činjenicu da se nije moglo utvrditi ntačno prebivalište,odnosno boravište stranke DOO MODERNE KOČIJE BEOGRAD-u prinudnoj likvidaciji ,prema obaveštenju J P „Pošte Srbije„imenovani su nepoznati na adresi ul.Jasenova broj11 11000 Beograd –Čukarica,te činjenicu da se radi o hitnosti postupka,stekli su sesvi potrebni uslovi za postavljanje privremenog zastupnika za preduzimanje određenih radnji u postupku.

           Imajući u vidu navedeno,rešeno je kao u dispozitivu.

Samostalni savetnik:

Mirjana Gojković

О Аутору

Financ