Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za drugi javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 400-36/2022-01

Датум: 11.10.2022. године

 На основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама  („Сл.гласник РС“ бр. 36/2006), члана  44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члан 40. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 2/2019), Одлуком о буџету општине Ивањица  за 2022. годину ( «Службени лист општине Ивањица» број 15/21 и број 11/22), члана 2. Одлуке о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница  број 400-35/2022-01,  чл. 6. Правилника о начину суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 6/2020), председник општине Ивањица доноси,

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ДРУГОГ  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2022. ГОДИНИ

НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС:

Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница по овом Јавном конкурсу планирана су Одлуком о  буџету општине Ивањица за 2022. годину( «Службени лист општине Ивањица» број 15/21 и број 11/22), програм 1201 – Развој културе и информисања,  раздео 4 Општинска управа, функционална класификација 840, економска класификација 481 – дотације невладиним организација, позиција 118/0, у новчаном износу од 2.000.000,00 динара.

САДРЖАЈ КОНКУРСА

Средства за суфинансирање немењена цркава и верским заједницама додељују се за   реализацију пројеката из следећих области:

 • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образoвном, културном и социјално-хуманитарном плану.
 • Подршка богослужбеним и верским обредима везаним за значајне историјске догађаје или личности
 • Изградња, обнова и одржавање верских храмова и објеката.
 • Заштита и брига о верским објектима од изузетног историјског, националног и културних значаја.
 • Подршка организацији верских манифестација од значаја за општину Ивањица.

Циљ: Стварање услова за сарадњу цркве и локалне заједнице у остваривању циљева од општег интереса.

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа за суфинансирање проjeката имају цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар који се води при надлежном Министарству вера и делују на територији општине Ивањице.

Делатност цркава и верских заједница мора бити у складу са Уставом и јавним поретком.

Општина Ивањица неће суфинансирати:

 1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за личне активности;
 2. Иницијативе које доносе профит црквама и верским заједницама;
 3. Активности које заговарају нетолератност и насиље.

Средства добијена за суфинансирање пројеката по овом правилнику морају се утрошити у складу са Законом о јавним набавкама.

            Пројекат се мора реализовати на територији општине Ивањица.

            Цркве и верске заједнице су дужне да обезбеде и сопствена средства за реализацију пројеката који се суфинансирања из буџета општине Ивањица ( минимум 20%).

ПОТРЕБНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:

 • Попуњен пријавни образац;
 • Образац описа пројекта;
 • Оверену фотокопију Обавештења о разврставању ( извод из регистра);
 • Потврду од надлежног органа о уредном финансијском пословању;
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопствених средстава у суфинансирању;
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми и бодови за оцењивање пројекта су:

 • Усклађеност пројекта са циљем конкурса – максимум 10 бодова
 • Одрживост пројекта – максимум 7 бодова
 • Сарадња са локалном заједницом – максимум 4 бода
 • Број корисника обухваћен пројектом чије се потребе остварују – максимално 8 бодова
 • Буџет и финансијска исплативост ( да ли буџет пројекта одражава стварне трошкове предложене активности, да ли су трошкови реални, и да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући), да ли су обезбеђена и сопствена средства суфинансирања ( минимум 20%).

Период трајања предложених пројектних предлога:

Период трајања суфинансираних активности пројекта на територији општине Ивањица је до истека буџетске године, односно најкасније до 31. децембра 2022. године.

Подносилац пријаве може да учетсвује на конкурсу са једним пројектним предлогом. Из буџета општине ће се суфинансирати један пројекат по подносиоцу.

 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује листу вредновања и рангирања пројеката који ће се суфинансирати из буџета општине Ивањица са наведеним износима новчаних средстава и исту доставља Општинском већу најканије 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Листа вредновања и рангирања пројеката  објављује се на званичној интернет страници и огласној табли Општине Ивањица и на порталу е-управа, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 Предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања  листе.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се суфинансирати из буџета Општине Ивањица у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га Општинском већу најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Уколико није било приговора на листу вредновања и рангирања, Комисија доставља  предлог одлуке о избору пројеката који ће се суфинансирати из буџета Општине Ивањица најкасније 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Одлуку о избору пројеката доноси Општинско веће на основу коначног предлога одлуке Комисије и објављује се на званичној презентацији општине Ивањица.

Црква или верска заједница чији се пројекат суфинансира, дужна је да закључи уговор о суфинансирању пројекта са општином Ивањица.

Потписивање уговора о додели средстава и исплата средстава:

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о  суфинансирању пројекта, којимa ће прецизно бити дефинисана међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства планирана буџетом за ове намене, као и да захтева измене и допуне закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке пројекта не одговарају реалним потребима, уколико се утврди да цркве и верске заједнице не остварују планиране резултате или не спроводе планиране активности, у случају ванредних околности, као и у случају евентуалних тешкоћа у остваривању буџета општине.

Не извршавање уговорених обавеза од стране цркве и верске заједнице повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет општине Ивањица.

 • ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ

Одштампана конкурсна документација, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, са пратећом документацијом , доставља се у у затвореној коверти са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за  суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Ивањица за 2022. годину – не отварати“. На полеђини коверте потребно је написати пуно име и адресу предлагача. Пријава се шаље поштом или лично предаје на адресу: Општинска управа Ивањица – Услужни центар, Венијамина Маринковића бр. 1, 32550 Ивањица.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.

 • ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

Рок за подношење пријаве за пројекте је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној презентацији Општине www.ivanjica@govr.rs , огласној табли и на порталу е-Управе.

Конкурс је отворен од 11. октобра   до 26.  октобра 2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног термина ( печат поште), без обзира на датум доспећа.

Учесници конкурса , пријаве подносе на обрасцу пријаве, који могу преузети са званичног интернет сајта општине Ивањица www.ivanjica@govr.rs и у Одељењу за ЛЕР, инвестиције и грађевинске послове, канцеларија бр.32, радним данима од 8:00-15:00 часова.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити на број телефона 032/5150307.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                               Момчило Митровић

О Аутору

WEB MASTER