Aktuelnosti

Rešenje o privremenom zastupniku radi izgradnje Dalekovoda DV TS Guča – TS Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:465-6/2020-04

Datum: 26.9.2022.godine

I V A NJ I C A

Opštinska uprava opštine Ivanjica, Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove, postupajući u predmetu eksproprijacije po predlogu AD „Elektromreže Srbije“ Beograd, Kneza Miloša br.11, za eksproprijaciju dela kat.parcele broj 1368 KO Lisa, radi postavljanja dalekovodnog stuba br.65 u površini od 37m2 i uspostavljanje prava službenosti prelaza provodnika dalekovoda iznad predmetne parcele, koja je u vlasništvu 1361/73611 Bojanović (Dušan) Sofije, 3.oktobar br.87/20 Bor,1361/73511 Đurašević (Dušan) Mile, Radnička15/8 Bor, 681/73511 Mićović (Bogdan) Radojke, Francuska, 1361/73511 Milić (Dušan) Nade, Niš, Vojvode Mišića,24504/73511 Soldatović (Radosav) Mihajla biv.iz Ivanjice,Nade Popović 38,1361/73511 Soldatović (Dušan) Andrije iz Čačka, Košntina 129,4083/73511 Soldatović(Radosav)Mihailo iz Ivanjice, ul.Nade Popović br.38,  682/73511 Mićović (Bogdan) Slobodana iz Čačka,Ljubićko polje br.430, 12252/73511 Mićović (Dragomir) Milan, 1361/73511Mićović (Dušan) Ranisav,12252/73511 Mićović (Milomir) Miljko,12252/73511 Pantović (Nićifor) Dragan svi iz Lise, na osnovu člana 48.Zakona o opštem upravnom postupku („ Službeni glasnik RS“,br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje), donosi

                                                                   R E Š E NJ E

             Soldatović Radosavljevom Mihajlu, Soldatović Dušanovom Andriji, Soldatović Radosavljevom Mihailu, Mićović Bogdanovoj Radojci, suvlasnicima nepokretnosti koja je označena kao kat.parcela broj 1368 upisane u ln.br.936 KO Lisa, POSTAVLJA SE  privremeni zastupnik i to advokat Dragana Ž Ajdačić, radi zaštite prava i interesa imenovanih u postupku eksproprijacije dela kat.parcele broj 1368 KO Lisa, radi postavljanja dalekovodnog stuba br.65 u površini od 37m2 i uspostavljanje prava službenosti prelaza provodnika dalekovoda iznad predmetne parcele,  radi izgradnje Dalekovoda DV TS Guča – TS Ivanjica.

      Radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

      Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

                                                            O b r a z l o ž e nj e

      Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, AD „Elektromreža Srbije“Beograd, Kneza Miloša 11, uputilo je predlog za nepotpunu eksproprijaciju uspostavljanjem prava trajne stvarne službenosti prelaska provodnika DV 110kV između TS Guča-TS Ivanjica, iznad kat. parcele  upisane u listu nepokretnosti broj 936 KO Lisa  radi postavljanja dalekovodnog stuba br.65 u površini od 37m2  kao i uspostavljanje prava trajne službenosti prelaza provodnika DV 110 kv TS Guča – TS Ivanjica iznad predmetne parcele,za potrebe EMS AD Beograd,  radi seče rastinja u površini od 15ari 11 m.

     S obzirom da je Zakonom o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“ broj 53/95, „Službeni list SRJ“ broj 16/01- odluka SUS, „Službeni glasnik RS“ broj 20/09, 55/13-odluka US i 106/2016-autentično tumačenje), članom 29. propisana obaveza saslušanja sopstvenika nepokretnosti o činjenicama od značaja za eksproprijaciju nepokretnosti, upućen je poziv sopstvenicima nepokretnosti  radi saslušanja, ali poziv nije uručen iz razloga što je dostavljač pošte utvrdio da je imenovani Soldatović Andrija nepoznat na datoj adresi u  Čačku, ul.Košntina 129, Soldatović Mihailo živi Australiji, adresa nepoznata, Soldatović Mihajlo živi Australiji, adresa nepoznata,Mićović Radojka živi u Francuskoj, adresa nepoznata.

     Članom 48.Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje) predviđeno je da: Organ rešenjem postavlja stranci privremenog zastupnika: ako nije procesno sposobna, a nema zakonskog zastupnika; ako pravno lice, organizacija, naselje i druga stranka koja nije pravno lice nema ovlašćenog predstavnika; ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke; ako protivne stranke zastupa isti zakonski zastupnik; ako radnju treba preduzeti prema stranci čije prebivalište , odnosno boravište nije poznato, a nema punomoćnika, sve pod uslovom da je stvar hitna, a postupak mora da se sprovede, a rešenje o postavljanju privremenog zastupnika stranci čije prebivalište ili boravište nije poznato, objavljuje se na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.

    Tačkom 3. istog člana propisano je da se Privremeni zastupnik postavlja i kada radnja ne trpi odlaganje, a stranka, njen zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik ne mogu biti blagovremeno pozvani da prisustvuju radnji, dok je tačkom 6.propisano da radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

    U skladu sa tačkom (8), navedenog člana Zakona o opštem upravnom postupku žalba protiv rešenja kojim se postavlja privremeni zastupnik ne odlaže izvršenje rešenja.

   Kako u spisima predmeta ne postoje dokazi o tačnoj adresi i prebivalištu  sopstvenika zemljišta Soldatović Mihaila, Soldatović Mihajla i Mićović Radojke, a iz vraćene pošiljke, i na osnovu drugih saznanja utvrđeno da je imenovani Soldatović Andrija nepoznat na datoj adresi, to su ispunjeni uslovi iz člana 48. Zakona o opštem upravnom postupku da se imenovanim licima odredi privremeni zastupnik, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.

    Rešenje dostaviti privremenom zastupniku , objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i portal stranici opštine Ivanjica.

   UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija – Sektoru za imovinsko pravne poslove, Beograd, Nemanjina 22-26, u roku od 15 dana od dana isticanja rešenja na oglasnoj tabli , odnosno objavljivanja na veb prezentaciji opštine Ivanjica. Žalba se podnosi neposredno preko Opštinske uprave ili se šalje putem pošte.

NAČELNIK OPŠTINSKE UR

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:465-6/2020-04

Datum: 26.9.2022.godine

I V A NJ I C A

Opštinska uprava opštine Ivanjica, Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove, postupajući u predmetu eksproprijacije po predlogu AD „Elektromreže Srbije“ Beograd, Kneza Miloša br.11, za eksproprijaciju dela kat.parcele broj 1368 KO Lisa, radi postavljanja dalekovodnog stuba br.65 u površini od 37m2 i uspostavljanje prava službenosti prelaza provodnika dalekovoda iznad predmetne parcele, koja je u vlasništvu 1361/73611 Bojanović (Dušan) Sofije, 3.oktobar br.87/20 Bor,1361/73511 Đurašević (Dušan) Mile, Radnička15/8 Bor, 681/73511 Mićović (Bogdan) Radojke, Francuska, 1361/73511 Milić (Dušan) Nade, Niš, Vojvode Mišića,24504/73511 Soldatović (Radosav) Mihajla biv.iz Ivanjice,Nade Popović 38,1361/73511 Soldatović (Dušan) Andrije iz Čačka, Košntina 129,4083/73511 Soldatović(Radosav)Mihailo iz Ivanjice, ul.Nade Popović br.38,  682/73511 Mićović (Bogdan) Slobodana iz Čačka,Ljubićko polje br.430, 12252/73511 Mićović (Dragomir) Milan, 1361/73511Mićović (Dušan) Ranisav,12252/73511 Mićović (Milomir) Miljko,12252/73511 Pantović (Nićifor) Dragan svi iz Lise, na osnovu člana 48.Zakona o opštem upravnom postupku („ Službeni glasnik RS“,br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje), donosi

                                                                   R E Š E NJ E

             Soldatović Radosavljevom Mihajlu, Soldatović Dušanovom Andriji, Soldatović Radosavljevom Mihailu, Mićović Bogdanovoj Radojci, suvlasnicima nepokretnosti koja je označena kao kat.parcela broj 1368 upisane u ln.br.936 KO Lisa, POSTAVLJA SE  privremeni zastupnik i to advokat Dragana Ž Ajdačić, radi zaštite prava i interesa imenovanih u postupku eksproprijacije dela kat.parcele broj 1368 KO Lisa, radi postavljanja dalekovodnog stuba br.65 u površini od 37m2 i uspostavljanje prava službenosti prelaza provodnika dalekovoda iznad predmetne parcele,  radi izgradnje Dalekovoda DV TS Guča – TS Ivanjica.

      Radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

      Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

                                                            O b r a z l o ž e nj e

      Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, AD „Elektromreža Srbije“Beograd, Kneza Miloša 11, uputilo je predlog za nepotpunu eksproprijaciju uspostavljanjem prava trajne stvarne službenosti prelaska provodnika DV 110kV između TS Guča-TS Ivanjica, iznad kat. parcele  upisane u listu nepokretnosti broj 936 KO Lisa  radi postavljanja dalekovodnog stuba br.65 u površini od 37m2  kao i uspostavljanje prava trajne službenosti prelaza provodnika DV 110 kv TS Guča – TS Ivanjica iznad predmetne parcele,za potrebe EMS AD Beograd,  radi seče rastinja u površini od 15ari 11 m.

     S obzirom da je Zakonom o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“ broj 53/95, „Službeni list SRJ“ broj 16/01- odluka SUS, „Službeni glasnik RS“ broj 20/09, 55/13-odluka US i 106/2016-autentično tumačenje), članom 29. propisana obaveza saslušanja sopstvenika nepokretnosti o činjenicama od značaja za eksproprijaciju nepokretnosti, upućen je poziv sopstvenicima nepokretnosti  radi saslušanja, ali poziv nije uručen iz razloga što je dostavljač pošte utvrdio da je imenovani Soldatović Andrija nepoznat na datoj adresi u  Čačku, ul.Košntina 129, Soldatović Mihailo živi Australiji, adresa nepoznata, Soldatović Mihajlo živi Australiji, adresa nepoznata,Mićović Radojka živi u Francuskoj, adresa nepoznata.

     Članom 48.Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje) predviđeno je da: Organ rešenjem postavlja stranci privremenog zastupnika: ako nije procesno sposobna, a nema zakonskog zastupnika; ako pravno lice, organizacija, naselje i druga stranka koja nije pravno lice nema ovlašćenog predstavnika; ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke; ako protivne stranke zastupa isti zakonski zastupnik; ako radnju treba preduzeti prema stranci čije prebivalište , odnosno boravište nije poznato, a nema punomoćnika, sve pod uslovom da je stvar hitna, a postupak mora da se sprovede, a rešenje o postavljanju privremenog zastupnika stranci čije prebivalište ili boravište nije poznato, objavljuje se na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.

    Tačkom 3. istog člana propisano je da se Privremeni zastupnik postavlja i kada radnja ne trpi odlaganje, a stranka, njen zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik ne mogu biti blagovremeno pozvani da prisustvuju radnji, dok je tačkom 6.propisano da radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

    U skladu sa tačkom (8), navedenog člana Zakona o opštem upravnom postupku žalba protiv rešenja kojim se postavlja privremeni zastupnik ne odlaže izvršenje rešenja.

   Kako u spisima predmeta ne postoje dokazi o tačnoj adresi i prebivalištu  sopstvenika zemljišta Soldatović Mihaila, Soldatović Mihajla i Mićović Radojke, a iz vraćene pošiljke, i na osnovu drugih saznanja utvrđeno da je imenovani Soldatović Andrija nepoznat na datoj adresi, to su ispunjeni uslovi iz člana 48. Zakona o opštem upravnom postupku da se imenovanim licima odredi privremeni zastupnik, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.

    Rešenje dostaviti privremenom zastupniku , objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i portal stranici opštine Ivanjica.

   UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija – Sektoru za imovinsko pravne poslove, Beograd, Nemanjina 22-26, u roku od 15 dana od dana isticanja rešenja na oglasnoj tabli , odnosno objavljivanja na veb prezentaciji opštine Ivanjica. Žalba se podnosi neposredno preko Opštinske uprave ili se šalje putem pošte.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                       Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER