Aktuelnosti

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Р е п у б л и к а    С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ивањица

Број: 320-26/1/2023-09

01.08.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 63/2021), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ивањица (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позивкојим обавештава:

  1. да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
  2. образовним установама – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
  3.   високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;
  • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ивањица за 2024. годину до 31. октобра 2023. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
  3. За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;
  4. За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно – истраживачка, социјална).

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине  Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр.17 или са сајта Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.  

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024. годину“ заКомисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2024. годину, на адресу: на адресу: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душица Маџаревић, телефон: 032/515-0326, email: dusicamadzarevic@gmail.com или лично у просторијама Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр. 17.

            Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs и огласној табли Општине Ивањица.

Председник Комисије 

                                                                                                            Душица Маџаревић                                                                             

О Аутору

WEB MASTER