Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog objekta

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka

US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014,

83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku

izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU:

1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA GRAĐEVINSKOJ

PARCELI FORMIRANOJ OD KATASTARSKIH PARCELA BR. 782 I 783 KO IVANJICA

2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na

građevinskoj parceli formiranoj od katastarskih parcela br. 782 i 783 KO Ivanjica, obrađivača „AG biro“

doo iz Užica, ul. Kurlagina 10, je „TIS“ doo, Ivanjica, Šume bb.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG

OBJEKTA NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI FORMIRANOJ OD KATASTARSKIH PARCELA BR. 782 I 783

KO IVANJICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 08. MAJA DO 15. MAJA 2023. GODINE U

ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA

VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

 Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na građevinskoj

parceli formiranoj od katastarskih parcela br. 782 i 783 KO Ivanjica mogu dostaviti na pisarnici Opštinske

uprave Ivanjica (uslužni centar, šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 15.05.2023. godine.

 Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat sve potrebne informacije i

stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-

Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dipl. inž.

arh., kontakt telefon: 064/88-99-455.

 U toku trajanja javne prezentacije Oglas Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na

građevinskoj parceli formiranoj od katastarskih parcela br. 782 i 783 KO Ivanjica biće izložen na oglasnoj

tabli Opštine Ivanjica, na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, kao i u dnevnom listu

„Srpski TELEGRAF“.

 U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne

poslove će dostaviti Komisiji za planove opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-

poslovnog objekta na građevinskoj parceli formiranoj od katastarskih parcela br. 782 i 783 KO Ivanjica sa

Obaveštenjem o održanoj javnoj prezentaciji, koji sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica,

dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju

stambeno-poslovnog objekta na građevinskoj parceli formiranoj od katastarskih parcela br. 782 i 783 KO Ivanjica

sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne

regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.

glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 –

odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021),

razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Obaveštenju iz prethodnog stava i u navedenom roku

dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa

Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER