Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У складу са чл. 60-63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, , 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члановима 91 и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:

  1. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, СПРАТНОСТИ ПО+ПР+3+ПК, НА КП. БР. 1515 И 1516 К.О. ИВАЊИЦА
  2. Подносилац захтева за потврду Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за вишепородично становање, спратности ПО+ПР+3+ПК, на кп. бр. 1515 и 1516 К.О. Ивањица, обрађивача: Биро за пројектовање, инжењеринг и извођење грађевинских радова „СТУДИО АРХИТЕКТОН И.Д.“ доо Врњачка Бања, је DOMTERA INVESTdoo, адреса: Ул. Црнотравска бб, Вождовац, Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, СПРАТНОСТИ ПО+ПР+3+ПК, НА КП. БР. 1515 И 1516 К.О. ИВАЊИЦА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 15. ДО 22. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.16, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1, РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

  • Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта за вишепородично становање, спратности ПО+ПР+3+ПК, на кп. бр. 1515 и 1516 К.О. Ивањица могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар, шалтер бр.1) искључиво у писаном облику закључно са 22.08.2023. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, дипл. инж. арх., контакт телефон: 064/88-99-455.
  • У току трајања јавне презентације Оглас Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за вишепородично становање, спратности ПО+ПР+3+ПК, на кп. бр. 1515 и 1516 К.О. Ивањица биће изложен на огласној табли Општине Ивањица, на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, као и у дневном листу „Danas“.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове ће доставити Комисији за планове општине Ивањица Урбанистички пројекат са Обавештењем о одржаној јавној презентацији, који садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8 дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за вишепородично становање, спратности ПО+ПР+3+ПК, на кп. бр. 1515 и 1516 К.О. Ивањица са Просторним планом општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, бр. 3/13), Планом генералне регулације Ивањице („Службени лист општине Ивањица“, бр. 14/16) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у Обавештењу из претходног става, изврши стручну контроли и у наведеном року достави свој Извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта, Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у складу са Законом.

О Аутору

WEB MASTER