Aktuelnosti Vesti

Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine opštine Ivanjica

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Ivanjica sprovođenjem postupka prikupljanja pismenih ponuda broj: 404-121/2023-01od 4.8.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari (čelične ograde sa pešačkog mosta i čelične konstrukcije sa pešačkog mosta) iz javne svojine Opštine Ivanjica, raspisuje

O G L A S

ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI

 IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE IVANJICA

SPROVOĐENJEM POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

         Opština Ivanjica, kao investitor u postupku rekonstrukcije pešačkog mosta u Ivanjici i kao nosilac prava javne svojine vrši otuđenje pokretnih stvari (čelične konstrukcije pešačkog mosta i čelične ograde pešačkog mosta) u postupku prikupljanja pismenih ponuda.

Predmet otuđenja su sledeće pokretne stvari:

  1.  Demontirana čelična ograda sa pešačkog mosta, prema predmeru iz PZI, dužine 89,60 metara i približne težine od oko 3022 kilograma, kao sekundarna sirovina;
  • Demontirana čelična konstrukcija sa pešačkog mosta, prema predmeru iz PZI sečenje se vrši na 3 dela u dužini od 2 x 11.80 metara i 1 x 12.00 metara, što ukupno iznosi 35,60 metara i približne težine od oko 12157 kilograma, kao sekundarna sirovina;  

Pokretne stvari se otuđuju i pribavilac ih preuzima u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore pribavioca upućene otuđiocu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka, odnosno ispravnosti i tehničkih karakteristika pokretnih stvari.

Razgledanje pokretne stvari i to čelične ograde pešačkog mosta koja je predmet otuđenja može se izvršiti na Grabovici, u Pretovarnoj stanici za komunalni otpad,  svakog radnog dana u periodu od 7,00 do 14,00 časova, počev od 8.8.2023. godine, uz prethodnu najavu na br. telefona: 065/8911577 , kontakt osoba: Aleksandar Radonjić i br. telefona broj 065/8911566, kontakt osoba: Svetlana Jovićević.

Razgledanje pokretne stvari i to čelične konstrukcije pešačkog mosta koja je predmet otuđenja može se izvršiti na licu mesta odnosno na mestu izvođenja radova, u ul. Cvetka Zečevića, svakog radnog dana u periodu od 7,00 do 14,00 časova, počev od 8.8.2023. godine,  uz prethodnu najavu na br. telefona: 065/8911577, kontakt osoba: Aleksandar Radonjić i br. telefona broj 065/8911566, kontakt osoba: Svetlana Jovićević.

Pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda imaju sva pravna lica i preduzetnici koji imaju dozvolu za obavljanje navedenih delatnosti u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“, broj 98/2010), odnosno koji:  

-sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrše na način kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine i zdravlje ljudi,

-sakupljanje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrše na propisan način, sa opremom za sakupljanje, utovar i istovar navedenog otpada, u skladu sa Zakonom,

-transport otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrše u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje transport i dozvolom izdatom od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom,

     Skladište otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije treba posebno da ima:

   1) stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovarajućom zaštitom od atmosferskih uticaja;

   2) sistem za sprečavanje nastajanja udesa;

   3) sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih površina;

   4) sistem za zaštitu od požara, u skladu sa posebnim propisima.

           Depozit za učešće u  postupku prikupljanja pisanih ponuda iznosi 10 % od početne cene pokretnih stvari i isti se uplaćuje na depozitni račun broj: 840-1239804-84, poziv na broj 69-042 po modelu 97, koji iznos će se uračunati u kupoprodajnu cenu licu koje kao najpovoljniji ponuđač zaključi ugovor, dok će se isti vratiti ostalim učesnicima po okončanju postupka otvaranja pismenih ponuda.

Ponuda se podnosi na obrascu koji je sastavni deo ovog Oglasa.

Koverta sa ponudom mora imati oznaku: „PONUDA ZA JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI – NE OTVARATI“. Podnosi se Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari (u daljem tekstu: Komisija) putem pošte, na adresu Venijamina Marinkovića broj 1 ili predajom na šalter pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica, najkasnije do 23.8.2023. godine do 15,00 časova.

Javno otvaranje pismenih ponuda će obaviti Komisija i isto će se održati 24.8.2023. godine, sa početkom u 13,00 časova u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, kancelarija broj 4.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se pokretnu stvar odnosi, a na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude sa adresom i kontakt telefonom. Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se pokretnu stvar odnosi smatraće se neurednom odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena.

Ponuda obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, ponuđenu cenu za predmetno vozilo u dinarima, kao i za preduzetnike: – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj; za pravna lica: – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku, a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju.

 U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda smatra se uspelim i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna ponuda za učešće kojom se podnosilac ponude registruje i proglašava pribaviocem (kupcem), odnosno ponuđačem, ako prihvati početnu cenu po kojoj se pokretna stvar otuđuje, s tim da ukoliko ne prihvati početnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos potpisuje izjavu o visini ponuđene cene. Ukoliko ne zaključi ugovor, odnosno ne uplati ugovorenu cenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom cene, a koji je ujedno i najviša ponuđena cena, Komisija će proglasiti kao povoljnijeg ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa prijemne pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Rešenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača po sprovedenom postupku, donosi Predsednik opštine, na predlog Komisije.

Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Ugovor o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine zaključuje Predsednik opštine, a nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva opptine Ivanjica.

Učesnici postupka prikupljanja pismenih ponuda koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana otvaranja pismenih ponuda.

Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, kancelariji broj 4.

U Ivanjici,

7.8.2023. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE

Jovana Bogdanović

PRAVNA LICA

Na osnovu Oglasa za otuđenje pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Ivanjica, bliže opisanih u istom, putem prikupljanja pisanih ponuda, dajem sledeću

                                                                     PONUDU

Za pribavljanje (kupovinu) pokretne stvari______________(opisati pokretnu stvar) pod rednim brojem, u iznosu od ________________ dinara.

 PONUĐAČ:____________________________________

(naziv i sedište)                   

 _______________________________________

 (ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje)

______________________________________

(kontakt telefon)

U Ivanjici, dana ______________  godine.

PONUĐAČ

 _____________________

(potpis ovlašćenog lica)

PREDUZETNICI

          Na osnovu Oglasa za otuđenje pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Ivanjica, bliže opisanih u istom, putem prikupljanja pisanih ponuda, dajem sledeću

PONUDU

          Za pribavljanje (kupovinu) pokretne stvari______________(opisati pokretnu stvar) pod rednim brojem, u iznosu od ________________ dinara.

PONUĐAČ:____________________________________

                                       (ime i prezime preduzetnika)

JMBG: ________________________________

Adresa_________________________________

Naziv radnje_________________________________

MB______________________

 _________________________

 (kontakt telefon)

U Ivanjici, dana ______________  godine.                                               

PONUĐAČ

 _____________________

(potpis ovl. lica – preduzetnika)

О Аутору

WEB MASTER