Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11. stav 1. tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i Ugovora o donaciji između UNOPS-a – program Evropski PROGRES i opštine Ivanjica ( UNOPS – EP – 2016 – Grant – 067)  za sprovođenje stručnog osposobljavanja u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje u opštini Ivanjica

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

Raspisuje

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, u skladu sa opštim ili posebnim zakonom, bez zasnivanja radnog odnosa.

Opština Ivanjica će finansirati program stručne prakse u trajanju od najduže 12 meseci i to: 7 meseci u skladu sa projektnim predlogom koji se finansira sredstvima Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije i sufinansira sredstvima iz opštinskog budžeta, a preostali deo u trajanju od 5 meseci sredstvima opštinskog budžeta za 2017. godinu. Kroz program stručne prakse finansiraju se nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita. Nezaposleni koji se stručno osposobljavao kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, a najduže do 12 meseci.

 Program stručne prakse će se sprovesti kod poslodavca Opštinska uprava opština Ivanjica za šest nezaposlenih lica, a dva nezaposlena lica će biti raspoređena u privatni sektor.

 II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

 Tokom trajanja programa stručne prakse Opštinska uprava opštine Ivanjica:

 1. isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza, sredstva u ukupnom mesečnom neto iznosu od: 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

  III PRAVO UČEŠĆA

 Nezaposleno lice

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju nezaposlena lica do 35 godina starosti na teritoriji opštine Ivanjica koja se  nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Ivanjica,  sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem i to: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno naučnom polju Tehničko tehnoloških nauka, oblast arhitektura, građevinsko inžinjerstvo, saobraćajno inžinjerstvo,  oblast geodezije i u obrazovno naučnom polju Društveno humanističkih nauka, oblast pravne i ekonomski nauke i druge.

Poslodavac iz privatnog sektora

 • da u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
 • da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove: 1) ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili 2) najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno, da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

 Poslodavac u privatnom sektoru koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jednog nezaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 10 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi dva nezaposlena.

 IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Nezaposleno lice – kandidat/kinja dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. Curriculum Vitae ( CV kandidata/kinje)
 2. Fotokopija lične karte
 3. Izvod sa evidencije nezaposlenih izdat od Nacionalne službe za zapošljavanje (ne starije od 3 meseca)

Poslodavac iz privatnog sektora dostavlja sledeću dokumentaciju:

zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Opštinske uprave Opština Ivanjica;

 1. fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar
 2. uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev
 3. izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca ili naziv i opisi poslova za koje će se nezaposleni osposobljavati, kao i uslovi za obavljanje istih;
 4. dokaz o kadrovskim kapacitetima za stručno osposobljavanje lica, i to:
 • dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva
 • dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/licenca/uverenje),
 • dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

V ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZAINTERESOVANIH

Zainteresovana lica mogu prijavu sa dokumentacijom, u pisanoj formi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za stručnu praksu – ne otvarati“ dostaviti  na adresu Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. V. Marinkovića br.1, neposredno na pisarnici, šalter br. 2 u Uslužnom centru ili putem pošte do 02.12.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine, kao i u lokalnim medijima.

Izbor kandidata/kinja kao i izbor poslodavca iz privatnog sektora objaviće se u roku od 5 dana od dana isteka javnog poziva na oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Sa izabranim kanditima/kinjama, kao i sa poslodavcima iz privatnog sektora,  predsednik opštine zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Opštinska uprava opština Ivanjica odnosno poslodavac iz privatnog sektora je u obavezi da:

– stručno osposobljava nezaposlenog u dužini trajanja ugovorne obaveze;

– izrađuje izveštaje odnosno dostavlja Opštinskoj upravi opštine Ivanjica izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

– izrađuje izveštaje odnosno dostavi Opštinskoj upravi opštine Ivanjica izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

– izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ispitu;

 – omogući Opštinskoj upravi opštine Ivanjica kontrolu realizacije ugovornih obaveza i

– obavesti Opštinsku upravu opštine Ivanjica o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja nezaposlenog, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u Opštinskoj upravi optine Ivanjica, telefon: 032/664-425 ili na sajtu www.ivanjica.gov.rs.

U Ivanjici,  24.11.2016. godina

01 Broj 154-1/2016

ZAHTEV ZA PRIVREDNIKEword

О Аутору

Financ