Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Уговора о донацији између УНОПС-а – програм Европски ПРОГРЕС и општине Ивањица ( UNOPS – EP – 2016 – Grant – 067)  за спровођење стручног оспособљавања у складу са Локалним акционим планом за запошљавање у општини Ивањица

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа.

Општина Ивањица ће финансирати програм стручне праксе у трајању од најдуже 12 месеци и то: 7 месеци у складу са пројектним предлогом који се финансира средствима Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије и суфинансира средствима из општинског буџета, а преостали део у трајању од 5 месеци средствима општинског буџета за 2017. годину. Кроз програм стручне праксе финансирају се незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита. Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 12 месеци.

 Програм стручне праксе ће се спровести код послодавца Општинска управа општина Ивањица за шест незапослених лица, а два незапослена лица ће бити распоређена у приватни сектор.

 II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

 Tоком трајања програма стручне праксе Општинска управа општине Ивањица:

 1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укупном месечном нето износу од: 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
 2. врши обрачун и уплату доприноса за обавезно пензијско и инвалидско и здравствено осигурање у складу са уговором о стручном оспособљавању и усавршавању.

  III ПРАВО УЧЕШЋА

 Незапослено лице

Право учешћа на Јавном позиву имају незапослена лица до 35 година старости на територији општине Ивањица која се  налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање – филијала Ивањица,  са најмање четворогодишњим високим образовањем и то: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно научном пољу Техничко технолошких наука, област архитектура, грађевинско инжињерство, саобраћајно инжињерство,  област геодезије и у образовно научном пољу Друштвено хуманистичких наука, област правне и економски науке и друге.

Послодавац из приватног сектора

 • да у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове: 1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или 2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

 Послодавац у приватном сектору који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена.

 IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Незапослено лице – кандидат/киња доставља следећу документацију:

 1. Curriculum Vitae ( CV кандидата/киње)
 2. Фотокопија личне карте
 3. Извод са евиденције незапослених издат од Националне службе за запошљавање (не старије од 3 месеца)

Послодавац из приватног сектора доставља следећу документацију:

захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општинске управе Општина Ивањица;

 1. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
 2. уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев
 3. извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и услови за обављање истих;
 4. доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
 • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ

Заинтересована лица могу пријаву са документацијом, у писаној форми у затвореној коверти са назнаком „Пријава на Јавни позив за стручну праксу – не отварати“ доставити  на адресу Општинске управе општине Ивањица, ул. В. Маринковића бр.1, непосредно на писарници, шалтер бр. 2 у Услужном центру или путем поште до 02.12.2016. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине, као и у локалним медијима.

Избор кандидата/киња као и избор послодавца из приватног сектора објавиће се у року од 5 дана од дана истека јавног позива на огласној табли Општинске управе.

Са изабраним кандитима/кињама, као и са послодавцима из приватног сектора,  председник општине закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Општинска управа општина Ивањица односно послодавац из приватног сектора је у обавези да:

– стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;

– израђује извештаје односно доставља Општинској управи општине Ивањица извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

– израђује извештаје односно достави Општинској управи општине Ивањица извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном испиту;

 – омогући Општинској управи општине Ивањица контролу реализације уговорних обавеза и

– обавести Општинску управу општине Ивањица о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном позиву могу се добити у Општинској управи оптине Ивањица, телефон: 032/664-425 или на сајту www.ivanjica.gov.rs.

У Ивањици,  24.11.2016. година

01 Број 154-1/2016

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕДНИКЕword

О Аутору

Financ