Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:401-32-1/22-01

Dana: 29.12.2022.

I v a nj i c a

              Na osnovu Odluke Opštinskog veća  opštine Ivanjica  o raspisivanju javnog poziv  za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Ivanjica broj 400-32/2022-01 od 23.12.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi ,  termostatskih  ventila i delitelja toplote („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/22), Opštinsko veće opštine Ivanjica

raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote za porodične kuće i stanove na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu

I PREDMET

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće:

 1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertora i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;

2) ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće;

3) opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate
količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove.

                       Domaćinstava(za porodične kuće i stanove)  ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.

II KORISNICI SREDSTAVA

            Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

 1. domaćinstava  koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i
 2. domaćinstava koja su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III USLOVI PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je vlasnik objekta (prema rešenju za porez i fotokopije lične karte),   ili
  1. ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu  overenu  saglasnost i poresko rešenje vlasnika objekta.
 2. da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
  1. dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  1. građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  1. građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
  1. rešenje o ozakonjenju.

           3) da je objekat evidentiran u RGZ – Služba za katastar nepokretnosti –  

               Ivanjica.

            4)  da  vlasnik odnosno korisnik živi u objektu i uz prijavu priložiti kopiju

                računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne

               energije  u objektu  u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.  

            5) da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu (zaključno sa

                datumom podnošenja prijave),

             6) ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti, odnosno pre zaključenja ugovora,

Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće/stana, potrebno je dostaviti overenu saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

     Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće/stana, potrebno je dostaviti overenu saglasnost vlasnika.

IV MAKSIMALNA VISINA SREDSTAVA SUFINANSIRANJA

                       Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje:

1) za meru  iz odeljka I, tačka 1) koja se odnosi na nabavku i ugradnju solarnih panela , predstavlja manji iznos od:

– 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, i;

– iznosa koji se dobija množenjem snage u kW solarnih panela iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om;

2) za meru  iz odeljka I, tačka 2) koja se odnosi na ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV-om po cirkulacionoj pumpi;

3) za meru  iz odeljka I, tačka 3) koja se odnosi na opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno:

–          15.000,00 dinara sa PDV-om po kalorimetaru

–          1.000,00 dinara sa PDV-om po delitelju toplote

–          1.500,00 dinara sa PDV-om po termostatskom ventilu

V NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

            U neprihvatljive troškove spadaju:

 1. refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti;
 2. troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita
 3. nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava;
 4. drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

VI OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava mora da sadrži:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac  za sufinansiranje mera energetske efikasnosti sa popunjenim podacima o stanju građevinskih ( fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 2. Fotokopiju lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva;
 3. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu (ukoliko podnosilac zahteva ne potpisuje izjavu o pribavljanju po službenoj dužnosti);
 4. fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće (sa jasno vidljivom adresom stanovanja)  za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 5. Jedan od dokaza za stambeni objekat iz odeljka III stav 1 tačke 2 i 3 Javnog poziva za krajnje korisnike – građane;
 6.  Fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat  za koji se konkuriše, radi dokaza o postojanju priključka na distributivni sistem;
 7. Predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika ( Prilog 2) ;
 8. Potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja (Prilog 8);
 9. overena izjava o broju  članova domaćinstva( overa se vrši kod javnog beležnika);
 1. Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće/stana potrebna je  izjava o saglasnosti svih lica koji su vlasnici overena od strane nadležnog organa  (javnog beležnika) (Prilog 9 );

VII PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

            Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica i sadrži:

 1. Kompletan tekst Javnog poziva,
 2. Prilog 1 – Prijavni obrazac i obrazac o stanju građevinskih ( fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 3. Prilog 2 – Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani biraju jednu firmu  od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju,
 4. Prilog 3 –  Kriterijumi za izbor projekata,
 5. Prilog 4 – Opštu uslovi za priključenje fotonaponskih modula na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca za individualna domaćinstva sa direktnim merenjem izdati od strane Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, 03.12.2021. godine.
 6. Prilog 5 – Brošura Ministarstva rudarstva i energetike „Korak po korak – Kako da postanu kupci – proizvođači električne energije“,
 7. Prilog 6 – primer računa za električnu energiju sa obeleženom odobrenom snagom,
 8. Prilog 7 – model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem,
 9. Prilog 8 – izjava  da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 10.  Prilog 9: Izjava o saglasnosti vlasnika.

VIII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

            Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

            Konkurs je otvoren zaključno sa danom 30.01.2023. godine.

            Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĆENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine  Ivanjica, ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Ivanjica, ulica Venijamina Marinković br. 1,  32250 Ivanjica.

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli.

            Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon: 032/5150307 – Milka Kaplanović i 032/5150342 – Aleksandar Radonjić i Svetlana Jovićević ili putem elektronske pošte:

milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs;aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs;

svetlana.jovicevic@ivanjica.gov.rs

            Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Ivanjica.

            Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

IX KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 1. postojeće stanje spoljnih zidova;
 2. primarni način grejanja;
 3. postojeće karakteristike spoljne stolarije;
 4. K faktor zauzetosti površine za porodične kuće i stanove;
 5. korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

Detaljni način bodovanja prema navedenim kriterijumima je dat u Prilogu 3.

X OCENJIVANJE, UTVRĐIVANJE LISTE I IZBOR KRAJNJIH KORISNIKA

Ocenjivanje i rangiranje projekata građana, vrši se u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi ,  termostatskih  ventila i delitelja toplote i primenom kriterijuma iz odeljka IX  Javnog poziva.

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka VI. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

            Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima  iz odeljka III Javnog poziva, utvrđuje posebnu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva, a posebno za mere iz odeljka I. stav 1. tač. 2) i 3) Javnog poziva  na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz odeljka IX Javnog poziva.

Listu iz stava 4. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 4. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na listu iz stava 4. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 4. ovog odeljka kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 8. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata,  sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 9. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega vrši terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija.

Na osnovu zapisnika iz stava 11. ovog odeljka komisija sačinjava konačne liste krajnjih korisnika.

Liste iz stava 12. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na liste iz stava 13. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih .je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Opštinskom veću u roku od osam dana od dana objavljivanja konačnih  lista krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Opštinsko veće je dužno da odluči po prigovorima iz stava 14. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačne liste krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske sanacije, čije sastavni deo konačna lista krajnjih korisnika, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

XI NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

            Opština Ivanjica  će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima –  izvođačima radova, a ne domaćinstvima , nakon što građanin  izvrši celokupnu uplatu izvođaču radova i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva izvođaču radova je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Građanin  mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Opština Ivanjica  će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku I (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava opštine/ Uprave za energetsku efikasnost).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Ukoliko građanin  nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin  podneo prilikom prijave, opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

            Ukoliko iz nekog razloga građanin ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

Na osnovu donetog Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mere energetske sanacije zaključuju se pojedinačni ugovori sa građanima i privrednim subjektima.

Sastavni deo ovog ugovora za  meru 1. Javnog poziva je tehnički izveštaj/elaborat izdat od strane izabranog privrednog subjekta(izvođača radova) koji sadrži šemu i tehnički opis instalacije solarnih panela, kao i izjavu da se na postojeći krov mogu postaviti solarni paneli i da se na unutrašnju instalaciju  mogu ugraditi solarni paneli. Izveštaj/elaborat mora sadržati sve elemente neophodne za izdavanje Akta o priključenju od strane ODS-a.

Nakon završetka radova potrebno je da građanin dostavi Komisiji, dokaz o uplati celokupnog sopstvenog udela u finansiranju radova na ugradnji solarnih panela i ostale instalacije  privrednom subjektu (izvođaču radova) (priznanica/račun).

                    Uslovi da opština prenese sredstva subvencije privrednom subjektu

(izvođaču radova) su:

 1. Potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i

 predračunom koji je građanin predao kada se prijavio na javni poziv.

 • Da je građanin potpisao ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem sa EPS snabdevanjem.
 • ODS izda Akt o priključenju, priključi kupca-proizvođača na distributivni

 sistem  i upiše ga u registar kupca-proizvođača.

            Ukoliko privredni subjekat nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predračunom koji je građanin podneo prilikom prijave, Opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

            Građanin će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa odobrene subvencije.

            Ukoliko iz nekog razloga građanin ne može da realizuje nabavku od odabranog privrednog subjekta, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi novu profakturu/predračun, s tim da iznos subvencije ne može biti veći od odobrenog.

                                                                            PREDSEDNIK

                                                                             OPŠTINE IVANJICA

                                                                            Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER