Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

 U skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS, broj 129/2007…47/2018 i 111/2021),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22),  člana 12. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova  u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“(„Sl. list opštine Ivanjica“, broj -/23), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/22), Opštinsko veće opštine Ivanjica, dana15.09. 2023. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA  NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2023. GODINI

            I RASPISUJE SE javni poziv  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova  na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini.

          II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2023. godini, obezbeđeno je u iznosu od 10.000.000,00 dinara, od čega je 5.000.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 5.000.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje mera energetske efikasnosti obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica br. 15/22),  Program 0501 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Aktivnost 0001 Energetski menadžment, funnkcija-620-Razvoj zajednice, pozicija  90/0, ekonomska klasifikacija 472000 – NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA

                Ukupna sredstva za  sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 10.000.000,00 dinara ( deset miliona  dinara).

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

   PREDSEDNIK OPŠTINE

 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER