Aktuelnosti Vesti

Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju državnog puta Preko brdo – Odvraćenica

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 06-23/2023-11

Датум: 13.09.2023. године

И В А Њ И Ц А

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/10) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр. 32/19):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166) СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166)

План детаљне регулације за изградњу државног пута IIА реда бр.198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР државног пута IIА реда бр. 198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166) (у даљем тексту: ПДР за изградњу државног пута IIА реда бр.198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166), обухвата подручје на територији општине Ивањица.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР-а за изградњу државног пута IIА реда бр.198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-a ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 13.09. ДО 13.10.2023. ГОДИНЕ.

У складу са чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) НАЦРТ ПДР-а ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166), СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР-а ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166) биће изложен на Jавни увид сваког радног дана од 0700 до 1500 у згради Општинске управе општине Ивањица, у сали Скупштине општине Ивањица и просторијама Одељења за урбанизам и комуналне послове, канцеларија бр. 16.

У току трајања Jавног увида Оглас за Нацрт ПДР-a за изградњу државног пута IIА реда бр.198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166),  са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а државног пута IIА реда бр. 198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166), биће изложен на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и на огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном листу „Srpski telegraf“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Нацрт ПДР-а све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења руководилац Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину могу доставити у писаној форми општинској управи – Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у току трајања Јавног увида, закључно са 13.10.2023. године.

Презентација Нацрт ПДР-а и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, у сарадњи са обрађивачем Плана, биће одржана 02.10.2023. године у 1200 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1,.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира Комисија за планове општинске управе општине Ивањица на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида, биће одржана по завршетку Јавног увида, дана 20.10.2023. год. у 1200 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Шида и представници Општинске управе општине Ивањица. На Jавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПДР-а за изградњу државног пута IIА реда бр.198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166), са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а државног пута IIА реда бр. 198, деоница: Преко Брдо – Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166), биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

О Аутору

WEB MASTER