Aktuelnosti Vesti

Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju državnog puta Preko brdo – Odvraćenica

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 06-23/2023-11

Datum: 13.09.2023. godine

I V A NJ I C A

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023), shodno Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu(„Službeni glasnik RS“, broj 135/2004 i 88/10) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja  („Službeni glasnik RS“, br. 32/19):

OGLAŠAVA

JAVNI UVID POVODOM IZRADE

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR.198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166) SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166)

Plan detaljne regulacije za izgradnju državnog puta IIA reda br.198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166) (u daljem tekstu: PDR za izgradnju državnog puta IIA reda br.198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166), obuhvata područje na teritoriji opštine Ivanjica.

JAVNI UVID U NACRT PDR-a za izgradnju državnog puta IIA reda br.198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 30 DANA, POČEV OD 13.09. DO 13.10.2023. GODINE.

U skladu sa čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/19) NACRT PDR-a ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR.198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166), SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166) biće izložen na Javni uvid svakog radnog dana od 0700 do 1500 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica, u sali Skupštine opštine Ivanjica i prostorijama Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove, kancelarija br. 16.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt PDR-a za izgradnju državnog puta IIA reda br.198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166),  sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a državnog puta IIA reda br. 198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166), biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom listu „Srpski telegraf“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt PDR-a sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja rukovodilac Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt PDR-a i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi – Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u toku trajanja Javnog uvida, zaključno sa 13.10.2023. godine.

Prezentacija Nacrt PDR-a i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, u saradnji sa obrađivačem Plana, biće održana 02.10.2023. godine u 1200 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1,.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID koju formira Komisija za planove opštinske uprave opštine Ivanjica na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Javnog uvida, biće održana po završetku Javnog uvida, dana 20.10.2023. god. u 1200 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1.

Javnoj sednici će prisustvovati predstavnici obrađivača „ŠIDPROJEKT“ D.O.O. iz Šida i predstavnici Opštinske uprave opštine Ivanjica. Na Javnoj sednici mogu da prisustvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja Javnog uvida i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU U NACRT PDR-a za izgradnju državnog puta IIA reda br.198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166), sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a državnog puta IIA reda br. 198, deonica: Preko Brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166), biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na Nacrt PDR-a i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.

О Аутору

WEB MASTER