Aktuelnosti

Javni uvid nacrta PDR SKI CENTRA „GOLIJA“

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 06-43/16-04

Datum: 29.12.2016.god.

I V A NJ I C A

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i  čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015):

oglašava

 JAVNI UVID NACRTA

PLANA DETALJNE REGULACIJE  SKI CENTRA „GOLIJA“

Nacrt Plan detaljne regulacije  Ski centra „Golija“  (u daljem tekstu: PDR ski centra „Golija“ ) obuhvata područje teritorije opštine Ivanjica.

JAVNI UVID U NACRT PLAN DETALJNE REGULACIJE SKI CENTRA „GOLIJA“  ODRŽAĆE SE U TRAJANJU  OD 45 DANA,  POČEV OD 30.12.2016 god.  DO 13.02. 2017. GODINE.

U skladu sa članovima 54.- 67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015) Nacrt PDR-a Ski centra „Golija biće izložen na  javni uvid svakog radnog dana od  07.3000 do 1530 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, kancelarija broj 16., kao i sali Skupštine opštine Ivanjica.

U toku trajanja  Javnog uvida Oglas za Nacrt PDR  Ski centra „Golija biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica  www.ivanjica.gov.rs, baner EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE  i  na  oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom listu „Srpski telegraf“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u  Nacrt PDR Ski centra „Golija sve  potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je načelnik Miljko Glavinić, dia.

Javna prezentacija NACRT-a PLANA DETALJNE REGULACIJE SKI CENTRA „GOLIJA“ biće održana dana  16. januara  2017. godine sa početkom u 1200 časova u  sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt PDR  Ski centra „Golija mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti opštine Ivanjica, kao i na e mail adresu  pdr.skicentargolija@ivanjica.gov.rs  u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 13.02. 2017.godine.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID koju formira Komisija za planove opštinske uprave opštine Ivanjica na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom javnog uvida, biće održana po završetku javnog uvida, dana 24. 02. 2017 god. u 1200 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1.

Javnoj sednici će prisustvovati predstavnici obrađivača „PLAN URBAN“ d.o.o. iz Niške Banje  i predstavnici Opštinske uprave opštine Ivanjica. Na javnoj sednici mogu da prisustvuju  fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU U NACRT PDR SKI CENTRA „GOLIJA“ biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na Nacrt PDR  Ski centra „Golija 

О Аутору

Financ