Aktuelnosti

Javni uvid nacrta PDR SKI CENTRA „GOLIJA“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 06-43/16-04

Датум: 29.12.2016.год.

И В А Њ И Ц А

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и  чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015):

оглашава

 ЈАВНИ УВИД НАЦРТА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СКИ ЦЕНТРА „ГОЛИЈА“

Нацрт План детаљне регулације  Ски центра „Голија“  (у даљем тексту: ПДР ски центра „Голија“ ) обухвата подручје територије општине Ивањица.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СКИ ЦЕНТРА „ГОЛИЈА“  ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ  ОД 45 ДАНА,  ПОЧЕВ ОД 30.12.2016 год.  ДО 13.02. 2017. ГОДИНЕ.

У складу са члановима 54.- 67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015) Нацрт ПДР-а Ски центра „Голија биће изложен на  јавни увид сваког радног дана од  07.3000 до 1530 у згради Општинске управе општине Ивањица, у просторијама Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, канцеларија број 16., као и сали Скупштине општине Ивањица.

У току трајања  Јавног увида Оглас за Нацрт ПДР  Ски центра „Голија биће изложен на интернет страници Општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs, банер EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE  и  на  огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном листу „Српски телеграф“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у  Нацрт ПДР Ски центра „Голија све  потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, овлашћено лице за давање обавештења је начелник Миљко Главинић, диа.

Јавна презентација НАЦРТ-а ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СКИ ЦЕНТРА „ГОЛИЈА“ биће одржана дана  16. јануара  2017. године са почетком у 1200 часова у  сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР  Ски центра „Голија могу доставити у писаној форми општинској управи-Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне делатности општине Ивањица, као и на е маил адресу  pdr.skicentargolija@ivanjica.gov.rs  у току трајања јавног увида, закључно са 13.02. 2017.године.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира Комисија за планове општинске управе општине Ивањица на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида, дана 24. 02. 2017 год. у 1200 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „PLAN URBAN“ д.о.о. из Нишке Бање  и представници Општинске управе општине Ивањица. На јавној седници могу да присуствују  физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПДР СКИ ЦЕНТРА „ГОЛИЈА“ биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт ПДР  Ски центра „Голија 

О Аутору

Financ