Vesti

Javni uvid nacrta prostornog plana područja posebne namene manastira Studenice

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID uNacrt prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od
01. DO 30. APRILA 2019. GODINE U TRAJANJU OD 30 DANA, svakog radnog dana u zgradama skupština grada Kraljeva i opštine Ivanjica,kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa  30. aprilom 2019. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u petak 12. aprila 2019. godine sa početkom u 1200 časova u sali 2 Gradske uprave Grada Kraljeva (srednji ulaz), u Kraljevu, ulica Trg Jovana Sarića 1. JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u petak 17. maja 2019. godine, sa početkom u 1200 časova u sali 2 Gradske uprave Grada Kraljeva (srednji ulaz), u Kraljevu, ulica Trg Jovana Sarića 1. Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav

https://drive.google.com/file/d/1IMf9YAqSbjC8dfDg8-S1n7vAJ2gCP9Ev/view?usp=sharing_eip&ts=5ca206d1

О Аутору

Financ