Vesti

Javni uvid nacrta prostornog plana područja posebne namene manastira Studenice

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД уНацрт просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од
01. ДО 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Краљева и општине Ивањица,као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са  30. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 12. априла 2019. године са почетком у 1200 часова у сали 2 Градске управе Града Краљева (средњи улаз), у Краљеву, улица Трг Јована Сарића 1. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 17. маја 2019. године, са почетком у 1200 часова у сали 2 Градске управе Града Краљева (средњи улаз), у Краљеву, улица Трг Јована Сарића 1. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став

https://drive.google.com/file/d/1IMf9YAqSbjC8dfDg8-S1n7vAJ2gCP9Ev/view?usp=sharing_eip&ts=5ca206d1

О Аутору

Financ