Aktuelnosti Vesti

Javni uvid o javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Proizvodnja drvnih peleta sa skladištenjem i tretmanom neopasnog otpada“

Obaveštavam vas, da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Proizvodnja drvnih peleta sa skladištenjem i tretmanom neopasnog otpada (indeksnog broja 03 01 05) na kat parceli broj 517/3 KO Prilike, na teritoriji opštine Ivanjica od strane nosioca projekta „Milutinović “ d.o.o. Ivanjica, Prilike bb.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja, ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama  SO Ivanjica, u ulici Venijamina Marinkovića broj 1, u kancelariji broj 36 u periodu od 30. 05. 2022. godine do 20. 06. 2022. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00  časova.

JAVNA PREZENTACIJA i JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u sali SO Ivanjica, u ulici Venijamina Marinkovića broj 1, u Ivanjici , dana  23. 06. 2022. godine u vremenu od 08,00 do 10,00  časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, sadlasno  članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

О Аутору

WEB MASTER