Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA LOKACIJI KAT. PARCELE BR. 1401 KO IVANJICA
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica je „CROWN FOREST“ DOO Ivanjica, Prilike bb.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA LOKACIJI KAT. PARCELE BR. 1401 KO IVANJICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 30. MAJA DO 06. JUNA 2022. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на локацији кат.парцеле бр. 1401 КО Ивањица могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар шалтер бр.1) искључиво у писаном облику закључно са 06. 06. 2022. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у УП за изградњу стамбено-пословног објекта на локацији кат. парцеле бр. 1401 КО Ивањица све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, диа., контакт телефон: 064/88-99-455.
  • У току трајања јавне презентације Оглас УП за изградњу стамбено-пословног објекта на локацији кат. парцеле бр. 1401 КО Ивањица биће изложен на огласној табли Општине Ивањица, на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, као и у дневном листу Srpski TELEGRAF.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове ће доставити Комисији за планове општине Ивањица Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на локацији кат. парцеле бр. 1401 КО Ивањица са Извештајем о одржаној јавној презентацији, који садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz prethodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER