Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA LOKACIJI KAT. PARCELE BR. 1401 KO IVANJICA
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica je „CROWN FOREST“ DOO Ivanjica, Prilike bb.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA LOKACIJI KAT. PARCELE BR. 1401 KO IVANJICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 30. MAJA DO 06. JUNA 2022. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat.parcele br. 1401 KO Ivanjica mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 06. 06. 2022. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia., kontakt telefon: 064/88-99-455.
  • U toku trajanja javne prezentacije Oglas UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica, na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, kao i u dnevnom listu Srpski TELEGRAF.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica sa Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koji sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kat. parcele br. 1401 KO Ivanjica sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz prethodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER