Aktuelnosti

Javni uvid povodom nacrta plana detaljne regulacije puta Golijska reka – Preko brdo

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 06-37/2022-11

Датум: 10.10.2022. године

И В А Њ И Ц А

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/10) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр. 32/19):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.197, ДЕОНИЦА: ГОЛИЈСКА РЕКА – ПРЕКО БРДО ОД КМ 66+778 ДО КМ 72+127 СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 197, ДЕОНИЦА: ГОЛИЈСКА РЕКА – ПРЕКО БРДО ОД KM 66+778 ДО KM 72+127

План детаљне регулације за изградњу државног пута IIА реда бр.197, деоница: Голијска река – Преко Брдо од км 66+778 до км 72+127 са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР државног пута IIА реда бр. 197, деоница: Голијска Река – Преко Брдо од km 66+778 до km 72+127 (у даљем тексту: ПДР за изградњу државног пута IIА реда бр.197, деоница: Голијска река – Преко Брдо од км 66+778 до км 72+127), обухвата подручје на територији општине Ивањица.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР-а за изградњу државног пута IIА реда бр.197, деоница: Голијска река – Преко Брдо од км 66+778 до км 72+127 са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР државног пута IIА реда бр. 197, деоница: Голијска Река – Преко Брдо од km 66+778 до km 72+127 ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 10.10. ДО 08.11.2022. ГОДИНЕ.

У складу са чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) НАЦРТ ПДР-а ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.197, ДЕОНИЦА: ГОЛИЈСКА РЕКА – ПРЕКО БРДО СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПДР-а ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 197, ДЕОНИЦА: ГОЛИЈСКА РЕКА – ПРЕКО БРДО биће изложен на Jавни увид сваког радног дана од  0700 до 1500 у згради Општинске управе општине Ивањица, у сали Скупштине општине Ивањица и просторијама Одељења за урбанизам и комуналне послове, канцеларија бр. 16.

У току трајања Jавног увида Оглас за Нацрт ПДР за изградњу државног пута IIА реда бр.197, деоница: Голијска река – Преко Брдо од км 66+778 до км 72+127 са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а државног пута IIА реда бр. 197, деоница: Голијска Река – Преко Брдо од km 66+778 до km 72+127 биће изложен на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и на огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном листу „Danas“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Нацрт ПДР-а све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је руководилац Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину могу доставити у писаној форми општинској управи – Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у току трајања Јавног увида, закључно са 08.11.2022. године.

Презентација Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, у сарадњи са обрађивачем Плана, биће одржана 25.10.2022. године у 1200 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1,.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира Комисија за планове општинске управе општине Ивањица на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида, биће одржана по завршетку Јавног увида, дана 17.11.2022. год. у 1200 часова у сали Скупштине општине Ивањица у Ивањици, улица Венијамина Маринковића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Шида и представници Општинске управе општине Ивањица. На Jавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПДР-а ПДР за изградњу државног пута IIА реда бр.197, деоница: Голијска река – Преко Брдо од км 66+778 до км 72+127  са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а државног пута IIА реда бр. 197, деоница: Голијска Река – Преко Брдо од km 66+778 до km 72+127 биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

О Аутору

WEB MASTER