Vesti Konkursi i obaveštenja

Javno nadmetanje za prodaju polovnih vozila u JKP “Ivanjica“

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije“ br.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 i 113/2017)

 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “IVANJICA“ IVANJICA

 O B J A V LJ U J E

 JAVNO NADMETANJE

ZA PRODAJU POLOVNIH VOZILA

Predmet javnog nadmetanja radi prodaje su polovna vozila sa sledećim početnim cenama:

  1. putničko motorno vozilo marke ,,Zastava“ tip ,,Jugo skala 1,1“, godine proizvodnje 2005, jačine motora 37 kW, nosivosti 550 kg, sa pređenih 165.500 km – početna cena: 000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
  2. putničko motorno vozilo marke ,,Zastava“ tip ,,Jugo koral“, godine proizvodnje 2008, jačine motora 37 kW, sa pređenih 95.550 km – početna cena: 000 dinara sa porezom na dodatu vrednost;
  3. kamion – smećara marke ,,Zastava“ tip ,,650“ rotopres, godine proizvodnje 1987, jačine motora 74 kW, nosivosti 000 kg – početna cena: 100.000 dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.04.2018.godine u 1200 časova u prostorijama garaže JKP ,,Ivanjica“ u ulici Milinka Kušića. Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Zainteresovana lica mogu razgledati predmetna vozila svakog radnog dana od 7-14 časova u krugu garaže JKP ,,Ivanjica“. Javno nadmetanje će se održati ako istom budu prisustvovala najmanje po dva zainteresovana kupca za svako vozilo. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja do 05.04.2018.godine do 1100 časova uplate kauciju za nadmetanje u iznosu od 5.000 dinara za svako putničko motorno vozilo odnosno 10.000 dinara za kamion i potpišu izjavu da su saglasni sa uslovima javnog nadmetanja. Kaucija se plaća gotovinski na blagajni JKP ,,Ivanjica“, o čemu će se uplatiocu izdati priznanica, a na sam dan nadmetanja plaćanje i potpisivanje izjave je moguće izvršiti i u prostoriji u kojoj se održava nadmetanje neposredno pred početak nadmetanja odnosno najkasnije do 1200 časova. Licitiranje se vrši u dinarima u iznosima sa porezom na dodatu vrednost. Prilikom licitiranja, cena se može podizati za minimalno 1.000 dinara bez gornje granice. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju licima koja ponude najveće cene. Ukoliko dva učesnika javnog nadmetanja ponude istu najveću cenu za vozilo odnosno radnu mašinu, prednost ima lice koje je prvo izlicitiralo tu cenu, izuzev u slučaju da najveća ponuđena cena bude početna cena gde će prednost imati lice koje se ranije prijavilo na nadmetanje potpisivanjem izjave i uplatom kaucije. Na nadmetanju može učestvovati lice u svoje ime i za svoj račun odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odnosno drugo lice uz overeno punomoćje lica u čije ime i za čiji račun istupa. JKP ,,Ivanjica“ zadržava predmete javnog nadmetanja do uplate celokupne kupoprodajne cene, a učesnici javnog nadmetanja koji su ponudili najveće cene dužni su na dan javnog nadmetanja da potpišu kupoprodajne ugovore, a u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora da isplate kupoprodajne cene u celosti, u suprotnom pojedini ugovori neće imati važnost, a JKP ,,Ivanjica“ može prodati pojedine predmete javnog nadmetanja sledećem najpovoljnijem ponuđaču. Učesnicima koji odustanu od javnog nadmetanja ili čije ponude ne budu prihvaćene kaucija će se vratiti odmah po završenom nadmetanju. Kaucija se ne vraća učesniku koji ponudi najveću cenu, jer se ista uračunava u kupoprodajnu cenu, zatim u slučaju da isto lice posle okončanog javnog nadmetanja odustane od potpisivanja ugovora ili ne izvrši u roku uplatu kupoprodajne cene u celosti, pa će se kaucija smatrati kaparom kao odustanicom. Potpisivanjem izjave o učešću na javnom nadmetanju učesnici su saglasni da su ponudili početnu cenu. Sve ostale informacije možete dobiti putem telefona (032) 664-170.

                                                                                                                                          

О Аутору

Financ