Vesti

Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2019. godinu

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 642-3/2019

21. mart 2019. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14, 58/15, 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/16 i 8/2017),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/18), Opštinsko veće opštine Ivanjica,01 broj 06-6/2019,  dana 20.03.2019. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2019. GODINU

            I RASPISUJE SE konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2019. godini, za proizvodnju medijskih sadržaja.

          II Sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/18), na razdelu 4- Opštinska uprava, program 1201-razvoj kulture, programska aktivnost 0004- ostvarivanje i unapređivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ekonomska klasifikacija 454- Subvencije privatnim preduzećima .

                Ukupna sredstva za projektno sufinansiranje koja se raspodeljuju, za  proizvodnju medijskih sadržaja iznose 6.500.000,00 dinara (šest miliona i pet stotina hiljada dinara).

         III Po objavljivanju  Odluke,  tekst javnog konkursa dostaviće se  na saglasnost  Komisiji za kontrolu državne pomoći. Nakon dobijanja saglasnosti, javni konkurs će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica i u jednim štampanim novinama.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

О Аутору

Financ