Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs za regresiranje nabavke motornih prskalica, leđnih atomizera, i motornih kosilica-trimera

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320- 38/2016-03

16.12.2016. godine

Ivanjica

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014 i 103/15), člana  5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2016. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2015, 8/2016 i 13/2016), i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2016. godinu, 01 Broj: 06-42/2016 od 16.12.2016. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

K O N K U R S

za

regresiranje nabavke motornih prskalica, leđnih atomizera,

 i motornih kosilica-trimera

 I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

             Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju registrovana komercijalna poljoprivredna gazdinstava sa teritorije opštine Ivanjica, ako su u periodu od 01.01.2016. do 30.12.2016. godine izvršila nabavku motorne prskalice, ili  leđnog atomizera, ili motorne kosilice-trimera.

            Opšti kriterijumi za korisnike:

 1. Da se parcele upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava podnosioca zahteva nalaze na teritoriji opštine Ivanjica;
 2. Za investiciju za koju podnosi zahtev, ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 3. Da podnosilac zahteva nema evidentiranih dospelih neizmirenih obaveza/dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija;

 II IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

             Nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz člana I ovog Konkursa ima pravo na sredstva za regres u iznosu od 60% od visine priloženog računa, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatnu vrednost, za nabavku predmetne opreme, s tim što maksimalni iznos regresa po korisniku za nabavku predmetne opreme iznosi 45.000,00 dinara.

            Jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres za nabavku jedne motorne prskalice, i/ili jednog atomizera, i/ili jedne motorne kosilice-trimera.

  III ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

            Zahtev za regresiranje nabavke leđnog atomizera i/ili motorne kosilice-trimera se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u kancelarijama broj 5 i 11 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

            Zahtev se podnosi isključivo predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 2 uslužnog centra).

            Konkurs je otvoren od 16. decembra 2016. godine  i traje do 30. decembra 2016. godine, ili do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 5.500.000,00 dinara, a najkasnije do 30. decembra 2016. godine.

            Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/664-760 – lokal 126 i 122,  ili lično u kancelarijama broj 5 i 11 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

 IV DOKUMENTACIJA

             Uz zahtev se podnosi:

 1. fotokopija lične karte;
 2. fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2016. godini;
 3. fotokopija strukture biljne proizvodnje za 2016. godinu;
 4. fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
 5. Račun za izvršenu nabavku predmetne opreme, izdat u periodu od 01.01.2016. godine do 30.12.2016. godine, koji glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);
 6. Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne opreme i to nalog za uplatu ili izvod prodavca, overeni od strane banke. U slučaju kada je izvršeno gotovinsko plaćanje dostavlja se samo fiskalni isečak;
 7. Otpremnica za nabavku predmetne opreme, izdata u periodu od 01.01.2016. godine do 30.12.2016. godine, koja glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);
 8. Garantni list za nabavku predmetne opreme, koji glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);

 V ODOBRAVANJE ZAHTEVA

             Odobravanje zahteva će se vršiti po redosledu prijema zaključno sa 30.12.2016. godine, ili do utroška predviđenih sredstava, a najkasnije do 30.12.2016. godine.

            Prenos sredstava za regres na račun podnosioca zahteva izvršiće se do 31. januara 2017. godine.

            Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim konkursom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, nekompletan, poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

 OBRAZAC

                                                                                               OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                                                OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ