Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs za TV prenos skupštine opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 642-2/2024

26. februar 2024. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 55. Statuta opštine Ivanjica („Sl.list Opštine Ivanjica “, broj 1/2019), člana 48. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ianjica („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 8/2019), a u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 91/2019,92/2023), Predsednik Skupštine opštine Ivanjica, o b j a v lj u j e

J A V N I   K O N K U R S

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE

TELEVIZIJSKOG PRENOSA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

            Predmet javnog konkursa je: kupovina vremena za emitovanje televizijskih prenosa sednica Skupštine opštine Ivanjica u 2024. godini.

            Pravo učešća na konkursu imaju emiteri koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti emitovanja televizijskog programa najmanje za teritoriju opštine Ivanjica, kao jedinici lokalne samouprave i koji su vidljivi na kablovskim operaterima i set boks paketima na teritoriji opštine Ivanjica.

            Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je:

  1. najniža ponuđena cena,
  2. rok plaćanja.

            Jedinica za obračun cene je cena po jednom času prenosa.

            Cena po jednom času prenosa podrazumeva: prenos sednica Skupštine opštine.

            Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa na sajtu opštine Ivanjica, tj. do 04. marta 2024. godine.

            Javno otvaranje ponuda obaviće se 06. marta 2024. godine u 12,30 sati u kabinetu predsednika Skupštine opštine.

            Skupština opštine Ivanjica može odlučiti da se sednice Skupštine ne prenose u slučaju da ponuđena cena nije u skladu sa planiranim sredstvima za ove namene u budžetu Opštine za 2024. godinu.

Planirana sredstva za ove namene u budžetu Opštine za 2024. godinu iznose 1.500.000,00 dinara(milionipedstohiljadadinara).

            Prenosi sednica će se vršiti do utroška sredstava opredeljenih u budžetu Opštine za ovu namenu.

Uz ponudu se dostavljaju: overene kopije  rešenja nadležnih državnih organa o ispunjavanju Zakonom propisanih uslova za emitovanje programa preko televizije najmanje na području opštine Ivanjica.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda ne otvaraj-prenos sednica Skupštine“, Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1.

Ponude se dostavljaju poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave.

Konkurs objaviti na sajtu opštine Ivanjica https://ivanjica.gov.rs/ i na oglasnoj tabli opštine Ivanjica.

   PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                         Vladimir Bojanović

О Аутору

WEB MASTER