Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs za radio prenos skupštine opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 642-1/2024

26. februar 2024. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 55. Statuta opštine Ivanjica ( „Sl.list opštine Ivanjica“, broj 1/2019), člana 48. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ianjica („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 8/2019), a u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 91/2019,92/2023), Predsednik Skupštine opštine Ivanjica, o b j a v lj u j e

J A V N I  K O N K U R S

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE DIREKTNOG

RADIO PRENOSA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

            Predmet javnog konkursa je: kupovina vremena za emitovanje direktnih radio prenosa sednica Skupštine opštine Ivanjica u 2024. godini.

            Pravo učešća na konkursu imaju emiteri koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti emitovanja radio programa najmanje za teritoriju opštine Ivanjica, kao jedinicu lokalne samouprave.

            Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je:

  1. najniža ponuđena cena,
  2. rok plaćanja.

            Jedinica za obračun cene je cena po jednom času prenosa.

            Cena po jednom času prenosa podrazumeva: direktan radio prenos sednica Skupštine.

            Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja ovog Konkursa na sajtu opštine Ivanjica, tj. do 04. marta 2024. godine.

            Javno otvaranje ponuda obaviće se 06. marta 2024. godine u 12,00 sati u kabinetu predsednika Skupštine opštine.

            Skupština opštine Ivanjica može odlučiti da se sednice Skupštine ne prenose u slučaju da ponuđena cena nije u skladu sa planiranim sredstvima za ove namene u budžetu Opštine za 2024. godinu.

            Planirana sredstva za ove namene u budžetu Opštine za 2024. godinu iznose 500.000,00 dinara(petstohiljadadinara).

            Prenosi sednica će se vršiti do utroška sredstava opredeljenih u budžetu Opštine za ovu namenu.

Uz ponudu se dostavljaju: overene kopije  rešenja nadležnih državnih organa o ispunjavanju Zakonom propisanih uslova za emitovanje radio programa najmanje na području opštine Ivanjica.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda ne otvaraj-radio prenos sednica Skupštine“, Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1.

Ponude se dostavljaju poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave.

Konkurs objaviti na sajtu opštine Ivanjica https://ivanjica.gov.rs/ i na oglasnoj tabli opštine Ivanjica.

   PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                         Vladimir Bojanović

О Аутору

WEB MASTER