Vesti Konkursi i obaveštenja

Lista pristiglih predloga programa/projekata udruženja civilnog društva programa nacionalnih manjina za 2018. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-50/2018-01

Datum: 06.09.2018. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za podsticanje programa/projekata od javnog interesa ili nedostajućeg dela sredstava koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2018), Komisije za dodelu sredstava udruženjima za podsticanje programa/projekata od javnog interesa – Programi nacionalnih manjina objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA – PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA ZA 2018. GODINU ( ukupan broj bodova) 

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Broj poena Predlog za finansiranje
1. „Udruženje Roma opštine Ivanjica“ „Smanjenje siromaštva Roma Ivanjice“  

300.000 RSD

 

49,1  

300.000 RSD

 

U skladu sa članom 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za podsticanje programa/projekata od javnog interesa ili nedostajućeg dela sredstava koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2018), Komisije za dodelu sredstava udruženjima za podsticanje programa/projekata od javnog interesa – Programi nacionalnih manjina je vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava vršila  na osnovu sledećih kriterijuma:

 • usklađenost sa Strategijom održivog razvoja opštine Ivanjice 2009-2014. – 10 poena
 • Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa utroškom planiranih finansijskih  sredstava i problemima lokalne zajednice – 10 poena
 •  postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe (da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici)- 10 poena
 • ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa,stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – 10 poena
 • postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti (da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih predlogom projekta, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu)- 10 poena
 • Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa/projekta  merljivi i da li će program/projekat  imati uticaja van kruga direktnih  korisnika – 10 poena
 • ekonomičnost budžeta projektnih  aktivnosti (da li su troškovi realni,  da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati)- 10 poena
 • usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima-10 poena
 • broj učesnika programa-projekta/broj korisnika programa/projekta-10 poena
 •  održivost projekta (da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta opštine, i na koji način)- 10 poena
 • obezbeđeno sopstveno učešće, finansijski ili drugi vid učešća odnosno obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora (visina procenta sredstava obezbeđenih iz drugih izvora obezbeđuje udruženju prednost prilikom izbora programa / projekata) – 10 poena
 • izvodljivost projekta (projektnih aktivnosti) u okviru predviđenog vremenskog perioda- 10 poena
 •  obezbeđeno partnerstvo ( privatni ili javni sektor) – 10 poena

izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta opštine Ivanjica  u prethodnoj godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva – 10 poena.

Maksimalan broj poena: 120 bodova

Prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja po Javnom konkursu može se izjaviti u roku pet dana preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

 

Komisije za dodelu sredstava udruženjima za podsticanje programa/projekata od javnog interesa – Programi nacionalnih manjina

О Аутору

Financ