Aktuelnosti

Mesna zajednica Brezova

brezova

Broj pošte: 32253 MK:873-302

Mesnu zajednicu Brezova čine naseljena mesta Brezova, Šarenik iBrezovačkaRavna Gora, a centar mesne zajednice su Katići. U mesnoj zajednici Brezova živi 1. 347 stanovnika u okviru 413 domaćinstava. Ima površinu od 60 km2 i nadmorsku visinu od 1. 001 metar. U samoj Brezovi živi 560 stanovnika u okviru 168 domaćinstava. Stanovnici sebave poljoprivredom , najčešće gajenjem krompira i stočarstvom. KO Brezova obuhvata 7. 283 katastarske parcele ukupne površine 2. 975 ha, 53 ara i 37 m2, od toga je u privatnoj svojini 78, 63%, a u drugimoblicima svojine 21, 37%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice22, 97%, voćnjaci 3, 55 %, livade 18, 15 %, pašnjaci 18, 26 %, šume 31, 76 %i neobradivo 5, 31%. Katići broje 125 stanovnika u okviru 36 porodica. Nalazi se ispodKukutnice, na nadmorskoj visini od preko 1000 metara. Stanovnici sebave gajenjem krompira i stočarstvom. U Katićima je smeštena mesna kancelarija, zdravstena stanica, veterinarska stanica, OŠ »Mićo Matović«, dve zemljoradničke zadruge, hotel Logos i nekoliko privatnih preduzeća. Katići su i turističkomesto sa asfaltnim putem i autobuskom linijom za Ivanjicu. Putem Katići – Močioci – Jasenovo ovo selo je povezano sa selimau dolini Moravice, a putem Užice – Nova Varoš i sa Zlatarskim iZlatiborskim krajem. Preko Katića je najkraći put od Ivanjice na Jadransko more. Lokalni put Grabovica – Bela Crkva je dugačak 15 km, odtoga je 3 km asfalt i 12 km tucanik, a svakodnevno saobraća autobuskalinija Ivanjica – Bela Crkva. Ravna Gora ima 105 stanovnika u okviru 27 porodica. Prostire seod Gloga ka istoku, prema ušću Ravnogorske reke u Rzav na severu, graničise direktno sa Brezovom, a od ostalih sela je prirodnim granicamaodvojena Mučnjom od Preseke i Močioca, Okruglicom od Čepova i Visoke, a na zapadu Rzav ovo selo odvaja od Klekove. Ravna Gora ima četvorogodišnju školu, kao i desetak telefonskihpriključaka i struju, izgrađeno je u selu nekoliko vodovoda, a ima i dobrihizvora i bunara. Ravnogorci su odlični stočari, proizvođači krompira, majstorizidari i prevoznici, među njima ima i veliki broj vlasnika vodenica, aovde postoje i izvanredni uslovi za razvoj seoskog turizma. Šarenik ima 557 stanovnika u okviru 182 domaćinstva. Prostirese izmeđuDubrave, Brezove i Čepova u ivanjičkoj opštini i Bjeluše uariljskoj. U Šareniku se nalazi i škola – područna odeljenja OŠ uKatoćima. KO Šarenik obuhvata 8. 298 katastarskih parcela ukupne površine3. 043 ha, 54 ara i 6o m2, od toga je u privatnoj svojini 76, 81%, a u drugimoblicima svojine 23, 19%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 22, 36%, voćnjaci 4, 90%, livade 14, 77%, pašnjaci14, 93%, šume 38, 17% i neobradivo 4, 87%. Šarenik je izrazito voćarsko selo, najviše površine se nalazi podvoćnjacima, podratarskimkulturamailivadama, abaveseistočarstvom. Od najniže tačke u Ljupčoj reci (500 metara) do najvišeg vrha uVodicama od oko 1. 100 metara je udaljenost svega 5-6 km. Zbog takvogterena seoski putevi su u veoma lošem stanju. U selu postoji škola.

О Аутору

Financ