Aktuelnosti

Mesna zajednica Erčege

erčege

Broj pošte: 32257 Kovilje MK: 837-105

Mesnu zajednicu Erčege sa površinom od 102 km2 i nadmorskom visinom od 1. 200 metara, čine naseljena mesta Erčege, Vučak i Medovinei u njoj živi 780 stanovnika u okviru 155 domaćinstava. Erčege zauzimaju prostor između Kovilja na severu, Vučaka naseveroistoku, Medovina na jugu i stare granice i Vasiljevića na zapadu. KO Erčege obuhvata 5. 056 katastarskih parcela ukupne površine2. 756 ha, 18 ari i 3m2, od toga je u privatnoj svojini 65, 17%, a u drugim oblicima svojine 34, 83%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 15, 80%, voćnjajci 1, 50%, livade 17, 95, pašnjaci19. 29 šume 41, 15% i je obradivo 4, 31%. 19, 29U Erčegama živi 201 stanovnik u okviru 82 domaćinstva, a stanovništvo se pretežno bavi stočarstvom. Putem preko Bratljeva i Međurečja (lokalni put Međurečje– Erčege, dužine 25km, od toga je 17 km asfalt, a 8 km tucanik) je povezano sa Ivanjicom. Vučak ima 316 stanovnika u okviru 101 domaćinstva. U Vučaku senalazi i škola – područno odeljenje OŠ u Kovilju. KO Vučak obuhvata 5. 627 katastarskih parcela ukupne površine3. 547 ha, 40 ari i 99 m2, od toga je u privatnoj svojini 66, 55%, a u drugim oblicima svojine 33, 45%. Struktura zemljišta pokulturama je: oranice 12, 97%, vočnjaci1, 27%, livade 15, 25%, pašnjaci 12, 09%, šume 57, 12%i neobradivo1, 30%. Meštani gaje voćnjake, poznati su stočari, a skoro svaka familija ima svoju redovničku vodenicu na Vučačkoj reci. Od 1937. godine Vučak ima četvororazrednu odnovnu školu, a od 1951. godine zadružni dom. Medovine se prostiru na izvorištima Golijske Moravice (Vučačke reke i Jabukovačkog potoka) i Nošnice. Graniče se sa severne strane Erčegama i Vučakom, sa istočne Gleđicom i sa južne i zapadne visovimakoji su činili granicu između Srbije i Turske, a danas sa teritorijomopštine Sjenica. KO Medovine obuhvata 5. 573 katastarske parcele ukupne površine3. 930 ha, 28 ari i 88 m2, od togaje u privatnoj svojini 66, 05%, a u drugimoblicima svojine 33, 95%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranica 11, 71%, voćnjaka0, 53%, livade 22, 86%, pašnjaci 19, 70%, šume 44, 10% i neobradivo 1, 10%. U Medovinama živi 163 stanovnika u okviru 72 domaćinstva. Stanovništvo se bavi pretežno stočarstvom, a od ratarskihproizvoda uspevaju ovas, ječam, raž i heljda. Proizvode izvanredan sir, kajmak, suvo meso, a bave se i sečom i prodajom šume. Selo je povezano kolskim i konjskim putevima, Erčegama dokle postoji valjan put od Bratljeva, pa asfaltirani put do Ivanjice kojim redovno saobraćaju autobusi, kao i prema Sjenici, Štavlju, Dugoj Poljani i Novom Pazaru.

О Аутору

Financ