Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o javnoj raspravi

O B A V E Š T E NJE

o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Nosilac projekta, „PUNIŠIĆI DOO ulica Kapetana Jakovića broj 43 Ivanjica, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  PROJEKATA: Proizvodni kompleks „PUNIŠIĆI“ DOO, KO Rokci, Međurečje, opština Ivanjica na kat parcelama  broj 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4156/2, 4162/14162/3, 4162/4, 4162/5, 4165/1, 4173/2 sve KO Rokci opština Ivanjica

Uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama   SO Ivanjica, u ulici Venijamina Marinkovića broj 1, u kancelariji broj 36 svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 69/05), zainteresovani organi, organizacije i javnost za vreme trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku  Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica.

JAVNA PREZENTACIJA i JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u sali SO Ivanjica, u ulici Venijamina Marinkovića broj 1, dana  15. 08. 2023. godine sa početkom  u  11,00   časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, sadlasno  članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

О Аутору

WEB MASTER