Aktuelnosti Društvo

Rešenje po pitanju zahteva Dušice Grujović

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 87-301/2020-04

3.7.2023. године

И в а њ и ц а

            Општинска управа општине Ивањица, решавајући по пријави Душице Грујовић из Ивањице, Вучак бб, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту настале елементарном непогодом – поплавом у јуну 2020. године, на основу члана 19. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 93/2020) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и Аутентично тумачење – 95/2018) донела је

Р Е Ш Е Њ Е

            I УСВАЈА СЕ захтев Душице (Радослав) Грујовић из Ивањице, Вучак бб, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту настале услед  елементарне непогоде – поплаве у јуну 2020. године, те се утврђује да је настала штета на:

-породичном стамбеном објекту који се налази на кат. парцели број 2734/1 уписаном у лист непокретности број 256 КО Вучак.

             II Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологијиза процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/87) од стране Комисије за процену штете настале након елементарне непогоде на стамбеним објектима, која је формирана решењем Председника општине Ивањица број: 021-16/2020-01 од 24.6.2020. године и утврђено оштећење је оцењено као 1. категорија оштећења, док је исправност и тачност процене штете потврдила Верификациона комисија својим извештајем број 217-03-4/1/2023-01 од 27.2.2023. године.

III За штету насталу на објекту наведеном у тачки 1. диспозитива овог решења утврђује сеновчана помоћ ради отклањања штете – обнове оштећеног породичног стамбеног објекта власнику Душици (Радослав) Грујовић из Ивањице, Вучак бб, у износу од 120.000,00 динара (словима: стотину двадесет хиљада динара), у складу са Државним програмом помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 93/2020).

IV Канцеларија за управљање јавним улагањима ће након коначности овог решења исплатити власнику Душици (Радослав) Грујовић из Ивањице, Вучак бб, бесповратну новчану помоћ у износу од 120.000,00 динара и то на текући рачун број: 105-0000002495309-77, који се води код „AIK – Banke“ ад Београд.

О б р а з л о ж е њ е

Душица Грујовић из Ивањице, Вучак бб, власник је породичног стамбеног објекта постојећег на кат. парцели број 2734/1 КО Вучак, оштећеног услед поплава у јуну месецу 2020. године, поднела је пријаву штете ради остваривања права на новчану помоћ ради отклањања штете на стамбеном објекту дана 13.7.2020. године. Пријаву је у име Душице, по њеном усменом овлашћењу поднео супруг Срећко Грујовић.

Општинска управа општине Ивањица прибавила је по службеној дужности:

– извод из базе података катастра непокретности за кат. парцелу број 2734/1 КО Вучак на којој се налази оштећени стамбени објекат, на основу кога је утврђено да је Душица Гујовић власник и кат. парцеле и оштећеног стамбеног објекта који се налази на истој;

– записник Комисије за штету од елементарних непогода број 87-301/2020-04 од 3.3.2023. године у коме се наводи да је да је због обилних падавина, појаве подземних вода и бујичног потока изнад објекта, дошло је до продора воде у приземље  стамбеног објекта постојећег на кат. парцели бр. 2734/1 КО Вучак преко спољних зидова, са задње стране објекта са терена у нагибу, као и продора подземне воде преко подне бетонске плоче, услед недостатка подне хидроизолације. На зидовима приземља са унутрашње стране видне су мокре површине на малтерисаним омаланим зидовима, у висини од око 60 цм.  Дрвени под од шпер-плоче са подлогом од иверице и стиропора потпуно је натопљен водом, сви материјали са пода су изнети из објекта како би се бетонска подна плоча која је потпуно мокра од поплаве, сушила. Дрвени материјал са пода је затечен на тераси, прилично се расушио, тако да је неупотребљив. У купатилу је присутан муљ и трагови блата на поду, док је влага присутна у зидовима у висини око 40 цм. Сав намештај, ствари и електрични уређаји су натопљени водом у поплави. Утврђено је да је штета настала на објекту након елементарне непогоде у јуну 2020. године сврстана у 1. категорију оштећења;

– извештај о извршеној верификацији процене штете за општину Ивањица Министарства за јавна улагања број 217-03-4/1/2023-01 од 27.2.2023. године.

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) странка Душица Грујовић, је упозната са записником о процени штете као и другим релевантним околностима које су од значаја за утврђивање права на државну помоћ, те је у поступку пред овим органом на Записнику о саслушању странке од 3.7.2023. године под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјавила да је њен супруг Срећко Грујовић поднео у њено име пријаву штете која је настала на стамбеном објекту у Вучаку као последица елементарне непогоде у јуну 2020. године, јер она због пословних обавеза није била у могућности да поднесе пријаву. Сагласила се са записником Комисије и утврђеном проценом штете.  Навела је да су услед поплаве у јуну 2020. године настала велика оштећења на стамбеном објекту и то на подовима и зидовима у приземљу стамбеног објекта.  Што се тиче осигурања изјавила је да не поседује уговор о осигурању који обухвата наплату штете од поплаве као осигурани случај и да јој по основу уговора о осигурању није исплаћена сума осигурања, односно одштета због наступања осигураног случаја.

Тачка 1. овог Решења заснована је на члану 19. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) којим је прописано да решење о праву на помоћ доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе применом критеријума и мерила из државног програма обнове.

Тачка 2. овог Решења заснива се на члану 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) којим је прописано да се државним програмима помоћи и обнове утврђују мере и критеријуми за пружање помоћи, док је тачка 3. диспозитива заснована на тачки 3. Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 93/2020) којом се утврђује мера коју треба предузети односно давање бесповратних новчаних средстава у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката, а тачка 4. диспозитива заснована је на тачки 5. Државног програма којом је прописано да ће Канцеларија по пријему коначних решења вршити исплату примаоцу помоћи на његов текући рачун.

На основу овако утврђеног чињеничног стања и доказа изведених у складу са одредбама Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и тачком 4. Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе, Београд- Немањина број 11, у року од 15 дана од дана пријема истог, преко органа који је решење донео без наплате таксе.

            Решење доставити: Душици Грујовић из Ивањице, Вучак бб, Министарству за јавна улагања у Београду, Немањина 11, Државном правобраниоцу-Одељење у Краљеву, Цара Лазара 38, архиви, а један примерак објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и интернет страници.

    Обрађивач,                                                                                               НАЧЕЛНИК,

 Ивана Бешевић                                                                                         Бојана Главинић

О Аутору

WEB MASTER