Aktuelnosti Društvo

Rešenje po pitanju zahteva Dušice Grujović

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 87-301/2020-04

3.7.2023. godine

I v a nj i c a

            Opštinska uprava opštine Ivanjica, rešavajući po prijavi Dušice Grujović iz Ivanjice, Vučak bb, za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete na stambenom objektu nastale elementarnom nepogodom – poplavom u junu 2020. godine, na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i Autentično tumačenje – 95/2018) donela je

R E Š E NJ E

            I USVAJA SE zahtev Dušice (Radoslav) Grujović iz Ivanjice, Vučak bb, za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete na stambenom objektu nastale usled  elementarne nepogode – poplave u junu 2020. godine, te se utvrđuje da je nastala šteta na:

-porodičnom stambenom objektu koji se nalazi na kat. parceli broj 2734/1 upisanom u list nepokretnosti broj 256 KO Vučak.

             II Kategorizacija štete izvršena je u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologijiza procenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ“, br. 27/87) od strane Komisije za procenu štete nastale nakon elementarne nepogode na stambenim objektima, koja je formirana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica broj: 021-16/2020-01 od 24.6.2020. godine i utvrđeno oštećenje je ocenjeno kao 1. kategorija oštećenja, dok je ispravnost i tačnost procene štete potvrdila Verifikaciona komisija svojim izveštajem broj 217-03-4/1/2023-01 od 27.2.2023. godine.

III Za štetu nastalu na objektu navedenom u tački 1. dispozitiva ovog rešenja utvrđuje senovčana pomoć radi otklanjanja štete – obnove oštećenog porodičnog stambenog objekta vlasniku Dušici (Radoslav) Grujović iz Ivanjice, Vučak bb, u iznosu od 120.000,00 dinara (slovima: stotinu dvadeset hiljada dinara), u skladu sa Državnim programom pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020).

IV Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima će nakon konačnosti ovog rešenja isplatiti vlasniku Dušici (Radoslav) Grujović iz Ivanjice, Vučak bb, bespovratnu novčanu pomoć u iznosu od 120.000,00 dinara i to na tekući račun broj: 105-0000002495309-77, koji se vodi kod „AIK – Banke“ ad Beograd.

O b r a z l o ž e nj e

Dušica Grujović iz Ivanjice, Vučak bb, vlasnik je porodičnog stambenog objekta postojećeg na kat. parceli broj 2734/1 KO Vučak, oštećenog usled poplava u junu mesecu 2020. godine, podnela je prijavu štete radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć radi otklanjanja štete na stambenom objektu dana 13.7.2020. godine. Prijavu je u ime Dušice, po njenom usmenom ovlašćenju podneo suprug Srećko Grujović.

Opštinska uprava opštine Ivanjica pribavila je po službenoj dužnosti:

– izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti za kat. parcelu broj 2734/1 KO Vučak na kojoj se nalazi oštećeni stambeni objekat, na osnovu koga je utvrđeno da je Dušica Gujović vlasnik i kat. parcele i oštećenog stambenog objekta koji se nalazi na istoj;

– zapisnik Komisije za štetu od elementarnih nepogoda broj 87-301/2020-04 od 3.3.2023. godine u kome se navodi da je da je zbog obilnih padavina, pojave podzemnih voda i bujičnog potoka iznad objekta, došlo je do prodora vode u prizemlje  stambenog objekta postojećeg na kat. parceli br. 2734/1 KO Vučak preko spoljnih zidova, sa zadnje strane objekta sa terena u nagibu, kao i prodora podzemne vode preko podne betonske ploče, usled nedostatka podne hidroizolacije. Na zidovima prizemlja sa unutrašnje strane vidne su mokre površine na malterisanim omalanim zidovima, u visini od oko 60 cm.  Drveni pod od šper-ploče sa podlogom od iverice i stiropora potpuno je natopljen vodom, svi materijali sa poda su izneti iz objekta kako bi se betonska podna ploča koja je potpuno mokra od poplave, sušila. Drveni materijal sa poda je zatečen na terasi, prilično se rasušio, tako da je neupotrebljiv. U kupatilu je prisutan mulj i tragovi blata na podu, dok je vlaga prisutna u zidovima u visini oko 40 cm. Sav nameštaj, stvari i električni uređaji su natopljeni vodom u poplavi. Utvrđeno je da je šteta nastala na objektu nakon elementarne nepogode u junu 2020. godine svrstana u 1. kategoriju oštećenja;

– izveštaj o izvršenoj verifikaciji procene štete za opštinu Ivanjica Ministarstva za javna ulaganja broj 217-03-4/1/2023-01 od 27.2.2023. godine.

Postupajući u skladu sa članom 18. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) stranka Dušica Grujović, je upoznata sa zapisnikom o proceni štete kao i drugim relevantnim okolnostima koje su od značaja za utvrđivanje prava na državnu pomoć, te je u postupku pred ovim organom na Zapisniku o saslušanju stranke od 3.7.2023. godine pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavila da je njen suprug Srećko Grujović podneo u njeno ime prijavu štete koja je nastala na stambenom objektu u Vučaku kao posledica elementarne nepogode u junu 2020. godine, jer ona zbog poslovnih obaveza nije bila u mogućnosti da podnese prijavu. Saglasila se sa zapisnikom Komisije i utvrđenom procenom štete.  Navela je da su usled poplave u junu 2020. godine nastala velika oštećenja na stambenom objektu i to na podovima i zidovima u prizemlju stambenog objekta.  Što se tiče osiguranja izjavila je da ne poseduje ugovor o osiguranju koji obuhvata naplatu štete od poplave kao osigurani slučaj i da joj po osnovu ugovora o osiguranju nije isplaćena suma osiguranja, odnosno odšteta zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Tačka 1. ovog Rešenja zasnovana je na članu 19. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) kojim je propisano da rešenje o pravu na pomoć donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave primenom kriterijuma i merila iz državnog programa obnove.

Tačka 2. ovog Rešenja zasniva se na članu 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) kojim je propisano da se državnim programima pomoći i obnove utvrđuju mere i kriterijumi za pružanje pomoći, dok je tačka 3. dispozitiva zasnovana na tački 3. Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020) kojom se utvrđuje mera koju treba preduzeti odnosno davanje bespovratnih novčanih sredstava u cilju obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, a tačka 4. dispozitiva zasnovana je na tački 5. Državnog programa kojom je propisano da će Kancelarija po prijemu konačnih rešenja vršiti isplatu primaocu pomoći na njegov tekući račun.

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja i dokaza izvedenih u skladu sa odredbama Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i tačkom 4. Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda Vlade, Beograd- Nemanjina broj 11, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko organa koji je rešenje doneo bez naplate takse.

            Rešenje dostaviti: Dušici Grujović iz Ivanjice, Vučak bb, Ministarstvu za javna ulaganja u Beogradu, Nemanjina 11, Državnom pravobraniocu-Odeljenje u Kraljevu, Cara Lazara 38, arhivi, a jedan primerak objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i internet stranici.

    Obrađivač,                                                                                               NAČELNIK,

 Ivana Bešević                                                                                         Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER