Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o odabiru komisije za medije

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom  informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS“ broj 83­­/14,58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br.16/16 i 8/17) i člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19) predsednik opštine Ivanjica, dana 06.09.2019.godine, donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA

 PODNETIH   PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA

 IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

 U 2019. GODINI

I

Obrazuje se  Komisija za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019 godini, (u daljem tekstu Komisija).

U Komisiju se imenuju:

  • Za članove:
  1. Katarina Jovanović –  (predlog Udruženja elektronskih medija Srbije Com

  Net),  

  • Sandra Savić – predlog Profesionalnog udruženja novinara Srbije

PROUNS,          

          3.   Raško Nešovanović – samostalna prijava.

II

Zadatak Komisije je da izvrši ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini, donese i dostavi obrazloženi predlog o raspodeli sredstava za sufinansiranje ovih projekata predsedniku opštine Ivanjica na dalje postupanje, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini.

III

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije, koji koordinira radom Komisije i vodi sednice.

 Svaki član Komisije nakon uvida u konkursnu dokumentaciju daje pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

IV

             Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs

O b r a z l o ž e nj e

            На основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2019. годину („Службени лист општине Ивањица“, број 11/18), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00080/2019-01/2 од 22.04.2019. године и Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 1/19), председник општине Ивањица расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2019. години, који је објављен 15. маја 2019. године на интернет страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs   и дневном листу „Ало“.

            Zakonom o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS“ broj 83­­/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), propisano je da rukovodilac organa koji je raspisao Konkurs imenuje članove stručne komisije i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju (član 24. stav 3.); većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove (član 24. stav 4.).

          Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br.16/16 i 8/17), propisano je da ocenu projekata podnetih na Konkurs, kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs (član 19. stav 1.) ; komisija može imati tri ili pet članova (član 21. stav 1); većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji (član 21. stav 4); na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva odnosno tri člana komisije ( član 21. stav 6.); rešenjem o imenovanju članova Komisije utvrđuju se njihova prava i obaveze (član 21. stav 9.).

Za članove Komisije predloženi su:

Katarina Jovanović, diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radila je kao novinar i urednik na Regionalnoj televiziji Novi Pazar, urednik informativnog programa na Televiziji Sandžak, novinar Blica nedelje, novinar TV Studio B i pomoćnik urednika sajta televizije, novinar Glasa javnosti. Završila je kurs istraživačkog novinarstva u nedeljniku ,,Vreme”, letnju školu novinarstva Medija centra, bila sportski novinar, urednik i voditelj na Radio Politici, sportski novinar na Televiziji Politika i radila u sportskim rubrikama u više studentskih listova.

Sandra Savić, novinarka regionalne radio televizije Kruševac. Novinarstvom se profesionalno bavi od 2004. godine. Zaposlena na regionalnoj Televiziji Kruševac, gde obavlja reporterske, novinarske i uredničke poslove. Na regionalnom Radio Kruševcu aktivna u realizaciji informativnog programa, posebno u oblasti društva i socijalne politike. U proteklom periodu osmislila više medijskih projekata Radio televizije Kruševac i aktivno kao kordinator učestvovala u njihovoj  realizaciji. Član Profesionalnog udruženja novinara Srbije.

Raško Nešovanović, čovek koji se već 45 godina bavi novinarstvom i radio je u pisanim i elektronskim medijima. Posebno ističe svoje iskustvo iz oblasti sportskog novinarstva i član je Udruženja sportskih novinara Srbije.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

OPŠTINA IVANJICA

01 broj 642-4/19 od  06.09. 2019. godine

                                                                                                                           PREDSEDNIK

Zoran Lazović

О Аутору

Financ