Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu

Republika Srbija

OPŠTINSKA UPRAVA – OPŠTINA IVANJICA

Odeljenje za poljoprivredu  i zaštitu životne sredine

I V A NJ I C A, Venijamina Marinkovića 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije,  da je nosilac projekta PD „Milovanović metali“ d.o.o. Ivanjica Šume bb , podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu   PROJEKTA :  Tretman, skladištenje i ponovno iskorišćavanje  neopasnog otpada na kat parceli boj 3352/1 KO Šume na teritoriji opštine Ivanjica .

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u  roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

WEB MASTER