Javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda–Nabavka usluge održavanja softvera – informacionog sistema LPA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Ивањица

Адреса наручиоца: Венијамина Маринковића број 1, 32250

Интернет страница наручиоца: www.ivanjica.rs

Врста наручиоца: општинска управа

Врста предмета:услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка услуге одржавања софтвера – информационог система ЛПА

-72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Услуга подразумева обезбеђење коришћења Информационог система локалне пореске администрације (у даљем тексту: IS LPA). Извршење послова обухвата одржавање IS LPA.

Одржавање система подразумева одржавање апликативног решења и пружање техничке подршке хардверским системима којима се обезбеђује администрирање и одржавање података општинске управе.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Обзиром да постоје искључива права понуђача на изворни код тј. софтвер који су израдили у ИНСТИТУТУ „МИХАЈЛО ПУПИН“ Д.О.О. то ниједан други понуђач не може приступити истом и пружити услуге одржавања наручиоцу који је зато покренуо преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са чл. 36. ст. 1. тач. 2) Закона о јавим набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ИНСТИТУТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ Д.О.О., са седиштем у Београду, ул. Волгина бр. 15, ПИБ 100008310, Матични број 07014694

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАОдлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока број 1

Измена и допуна конкурсне документације број 1

ODLUKA

Обавештење о закљученом уговору

 

О Аутору

Financ