Javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

  Naziv naručioca: Opština Ivanjica

Adresa naručioca: Venijamina Marinkovića broj 1, 32250

Internet stranica naručioca: www.ivanjica.rs

Vrsta naručioca: opštinska uprava

Vrsta predmeta:usluge

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Nabavka usluge održavanja softvera – informacionog sistema LPA

-72267000 – Usluge održavanja i popravke softvera

-Usluga podrazumeva obezbeđenje korišćenja Informacionog sistema lokalne poreske administracije (u daljem tekstu: IS LPA). Izvršenje poslova obuhvata održavanje IS LPA.

Održavanje sistema podrazumeva održavanje aplikativnog rešenja i pružanje tehničke podrške hardverskim sistemima kojima se obezbeđuje administriranje i održavanje podataka opštinske uprave.

 

Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu:

Obzirom da postoje isključiva prava ponuđača na izvorni kod tj. softver koji su izradili u INSTITUTU „MIHAJLO PUPIN“ D.O.O. to nijedan drugi ponuđač ne može pristupiti istom i pružiti usluge održavanja naručiocu koji je zato pokrenuo pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u skladu sa čl. 36. st. 1. tač. 2) Zakona o javim nabavkama(„Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015,68/2015.

Naziv i adresa lica kojima će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

INSTITUT „MIHAJLO PUPIN“ D.O.O., sa sedištem u Beogradu, ul. Volgina br. 15, PIB 100008310, Matični broj 07014694

Konkursna dokumentacijaAdobe_Reader_PDF

Obaveštenje word

Obaveštenje o zaključenom ugovoruword

Odluka o dodeli ugovoraAdobe_Reader_PDF

 

 

 

О Аутору

Financ