Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda -Izvođenje radova na izgradnji omladinskog kampa JNMV 10/2016

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Венијамина Маринковића 1
Објављује
ПОЗИВ

за подношење поонуда у поступку јавне набавке мале вредности -Извођење радова на изградњи омладинског кампа
ЈНМВ 10/2016

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив Наручиоца: Општина Ивањица
Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица
ПИБ: 101886934
Матични број: 07221142
Шифра делатности:8411
Интернет страница Наручиоца: www.ивањица.рс
2. Врста наручиоца: општинска управа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:Набавка радова- радови на изградњи омладинског кампа

Назив и ознака из општег речника набавки: 45212410 – радови на изградњи зграда за смештај

5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени рок за изведене радаове, као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен дужи рок важења понуде.
6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки www.портал.ујн.гов.рс или интернет странице наручиоца www.ивањица.рс Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

7.Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:
ОПШТИНА ИВАЊИЦА,Венијамина Маринковића број 1,
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи омладинског кампа, ЈН 10/2016
– НЕ ОТВАРАТИ”,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом, без обзира на начин подношења понуде уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2016 године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 15.07.2016.године у 10:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11.Лица за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона на број 032/601-415, лица за контакт Биљана Видић и Миљко Главинић на број 032/664-925.Број факса: 032/661-821

Позив за подношење понудаAdobe_Reader_PDF

Конкурсна документацијаAdobe_Reader_PDF

Измена и допуна конкурсне документације -1word

Измена позива за подношење понуда -1Adobe_Reader_PDF

Обавештење о продужењу рокаAdobe_Reader_PDF

Измена и допуна конкурсне документације -2Adobe_Reader_PDF

Обавештење о продужењу рока 2Adobe_Reader_PDF

Измена позива за подношење понуда -2Adobe_Reader_PDF

Одлука о обуставиAdobe_Reader_PDF

Обавештење о обуставиAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ