Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda -Izvođenje radova na izgradnji omladinskog kampa JNMV 10/2016

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
OPŠTINA IVANJICA
Venijamina Marinkovića 1
Objavljuje
POZIV

za podnošenje poonuda u postupku javne nabavke male vrednosti -Izvođenje radova na izgradnji omladinskog kampa
JNMV 10/2016

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca
Naziv Naručioca: Opština Ivanjica
Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica
PIB: 101886934
Matični broj: 07221142
Šifra delatnosti:8411
Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs
2. Vrsta naručioca: opštinska uprava
3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti
4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka radova- radovi na izgradnji omladinskog kampa

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 45212410 – radovi na izgradnji zgrada za smeštaj

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži garantni rok za izvedene radove.Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu i isti ponuđeni rok za izvedene radaove, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden duži rok važenja ponude.
6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:
OPŠTINA IVANJICA,Venijamina Marinkovića broj 1,
sa naznakom:
,,Ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na izgradnji omladinskog kampa, JN 10/2016
– NE OTVARATI”,
zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu i broj telefona ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se smatra blagovremenom, bez obzira na način podnošenja ponude ukoliko je primljena od strane naručioca do 15.07.2016 godine do 10:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 15.07.2016.godine u 10:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.
Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.
9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj 032/601-415, lica za kontakt Biljana Vidić i Miljko Glavinić na broj 032/664-925.Broj faksa: 032/661-821

Poziv za podnošenje ponudaAdobe_Reader_PDF

Konkursna dokumentacijaAdobe_Reader_PDF

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije -1word

Izmena poziva za podnošenje ponuda -1Adobe_Reader_PDF

Obaveštenje o produženju rokaAdobe_Reader_PDF

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije -2Adobe_Reader_PDF

Obaveštenje o produženju roka 2Adobe_Reader_PDF

Izmena poziva za podnošenje ponuda -2Adobe_Reader_PDF

Odluka o obustaviAdobe_Reader_PDF

Obaveštenje o obustaviAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ