Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o proceni uticaja na životnu sredinu  za projekat i izgradnje pristupnog puta do ski centra na Goliji sa pratećim parkingom

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

            На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1 и 3 и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Обавештава се заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“, Нови Београд, Милутина Миланковића 9, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију опроцени утицаја на животну средину  за пројекат и изградње приступног пута до ски центра на Голији са пратећим паркингом на кат. парцели број 3444/2,  34443/3, 3454/4, 3454/5, 34446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4 КО Брусник, Општина Ивањица, заведен под бројем 353-02-02241/2018-03 од 11.10.2018. године.

            У складу са чланом 3. Став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије број 69/2005), увид у садржину предметне Студије се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1. Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова на сајту Министарства.

            http /www.ekologijа.gov.rs/obaveštenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

            Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину предмета Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Ивањица, у року од 20 дана од дана објављиваља овог обавештења.

            У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

            У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 15.11.2018. године са почетком у 13 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама општинске управе Ивањица.

ОГЛАС ЈАВНИ УВИД

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ – Студија о процени утицаја -Прилазни пут и паркинг нетехнички део

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ – Студија о процени утицаја -Прилазни пут и паркинг

О Аутору

Financ