Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o proceni uticaja na životnu sredinu  za projekat i izgradnje pristupnog puta do ski centra na Goliji sa pratećim parkingom

Republika Srbija

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

            Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1 i 3 i čl. 32. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj 33/97, 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br.30/10) daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

            Obaveštava se zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“, Novi Beograd, Milutina Milankovića 9, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na Studiju oproceni uticaja na životnu sredinu  za projekat i izgradnje pristupnog puta do ski centra na Goliji sa pratećim parkingom na kat. parceli broj 3444/2,  34443/3, 3454/4, 3454/5, 34446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4 KO Brusnik, Opština Ivanjica, zaveden pod brojem 353-02-02241/2018-03 od 11.10.2018. godine.

            U skladu sa članom 3. Stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik R.Srbije broj 69/2005), uvid u sadržinu predmetne Studije se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1. Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova na sajtu Ministarstva.

            http /www.ekologija.gov.rs/obaveštenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

            Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu predmeta Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Ivanjica, u roku od 20 dana od dana objavljivalja ovog obaveštenja.

            U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

            U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik R.Srbije broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 15.11.2018. godine sa početkom u 13 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama opštinske uprave Ivanjica.

OGLAS JAVNI UVID

JP SKIJALIŠTA SRBIJE – Studija o proceni uticaja -Prilazni put i parking netehnički deo

JP SKIJALIŠTA SRBIJE – Studija o proceni uticaja -Prilazni put i parking

О Аутору

Financ